Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Kaupunginjohtajan työn arviointi

MliDno-2017-258

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtaja Timo Halosen välisen johtajasopimuksen mukaan kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja käyvät vuosittain helmikuun loppuun mennessä keskustelun kaupunginjohtajan työn painopisteistä ja odotuksista seuraavalle kaudelle ja keskustelun tulos saatetaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Edelleen sopimukseen mukaan arviointikeskustelun pohjaksi suoritetaan vuosittain kaupunginhallitukselle ja valtuuston puheenjohtajille suunnattu arviointikysely. Erityisesti arvioidaan toiminnan tuloksellisuutta, johtajan osaamista, vastuunottoa, sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin, yhteistoimintaa, palvelukykyisyyttä ja kunnan kokonaistilanteen kehitystä sekä kaupunginjohtajan tosiasiallista mahdollisuutta vaikuttaa siihen.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä on jakanut arviointikyselyn kaupunginhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille tammikuussa 2020. Vuoden 2020 tavoitteet laaditaan työn arvioinnista käydyn keskustelun jälkeen ja tuodaan erikseen tiedoksi kaupunginhallituksen kokoukseen 30.3.2020.

Hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Koska kyse on kaupunginjohtaja Timo Halosen omasta asiasta, asia tulisi käsitellä kaupunginhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Arto Seppälä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, arto.seppala@mikkeli.fi

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja esittelee arviointikyselyn tulokset,​ jonka jälkeen kaupunginhallitus keskustelee kaupunginjohtaja Timo Halosen työn arvioinnista,​ vuoden 2020 tavoitteista sekä johtajasopimuksen mahdollisesta päivittämistarpeista. Keskustelun pohjalta kaupunginhallituksen puheenjohtaja käy johtajasopimuksen mukaisen kehittämiskeskustelun kaupunginjohtajan kanssa.

Kaupunginhallitus asettaa vuoden 2020 erityispainopisteet liittyen kaupunginjohtajasopimukseen 30.3.2020 pidettävässä kokouksessa.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että tämän pykälän aikana esittelijänä ja sihteerinä toimi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä.

Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen ja viestintäpäällikkö Heidi Hänninen poistuivat kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyä.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.

Käsitellyt asiat