Kaupunginhallitus, kokous 6.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Rakennustarkastajan viran avoimen vakanssin (2100) täyttäminen

MliDno-2017-222

Valmistelija

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Kuvaus

Rakennusvalvonnan tarkastusmestari on irtisanoutunut jäädäkseen eläkkeelle 1.4.2017 alkaen. Tarkastusmestarin virka (2103) lakkautetaan ja tilalle täytetään rakennusvalvonnassa avoimena ollut rakennustarkastajan vakanssi (2100).

Tarkastusmestari on hoitanut katselmuksia ja tarkastustehtäviä rakennusvalvonnassa. Rakennusvalvonnan lupaprosessin sujuvuuden varmistamiseksi on tarkoituksenmukaista, että kaikki rakennusvalvonnan virkatehtäviä hoitavat tarkastajat tekevät myös lupavalmistelu- ja neuvontatehtäviä.

Kukin rakennustarkastaja hoitaa tiettyä alueellista vastuualuetta ja sijaistavat toisiaan. Rakennustarkastajan palkkauksella varmistetaan lupa-asioiden käsittelyn sujuvuus ja asiakaspalvelun laatu myös loma-aikoina. Rekrytoinnin suunniteltu alkamisaika on mahdollisimman pian.

Kaupunginhallitus on 17.11.2014 § 417 hyväksynyt rakennustarkastajan kelpoisuusvaatimukseksi tehtävään soveltuvan rakennusalan korkeakoulututkinnon tai aikaisemman rakennusalan insinöörin, rakennusarkkitehdin tai rakennusmestarin tutkinnon sekä kokemusta rakentamiseen liittyvistä tehtävistä.

Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti, 50102014/palkkaryhmä II. Tehtäväkohtainen palkka 2876,12 euroa/kk (pisteet 68).

Työaika on sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukainen toimistotyöaika.

Henkilöstöpalvelujen lausunto:
Kuntalain 88 §:n 2 momentin mukaan sellaista kunnallista tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, tulee hoitaa virkasuhteessa. Vaikka tehtäviin kuuluisi julkisen vallan käyttöä vain vähäisessä määrin, tulee henkilön olla kuntaan virkasuhteessa. Rakennustarkastajan virassa käytetään julkista valtaa. Koska käydyissä keskusteluissa on todettu, että tarkastusmestarin virka voidaan lakkauttaa ja rakennustarkastajan avoin virka täyttää, esitys on henkilöstöpalvelujen linjauksen mukainen. Vakiintuneen käytännön mukaan virkojen ja toimien perustamiset ja lakkauttamiset päätetään tarkoituksenmukaisesta ajankohdasta alkaen. Mikäli virkojen tai toimien vakinainen täyttäminen viivästyy, voidaan tilapäisjärjestelyjä jatkaa joko avoimen viran tai toimen hoitona tai työnjohdollisin järjestelyin tarvittavaksi ajaksi. Henkilöstöpalvelut  puoltaa rakennustarkastajan avoimen viran täyttöä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Rakennusvalvonnan rakennustarkastajan virka (vakanssi 2100) täytetään 1.4.2017 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Rakennusvalvonta, Henkilöstöpalvelut

Käsitellyt asiat