Kaupunginhallitus, kokous 6.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Mikkelin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset

MliDno-2016-2270

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntaliitto suosittelee, että kunnat vahvistaisivat itselleen omistajapoliittiset linjaukset, jotka ohjaavat kunnan pääoman käyttöä ja eri omaisuuseriä koskevaa päätöksentekoa. Linjaukset on tarkoitettu ohjeeksi kunnan luottamushenkilöille ja henkilöstölle sekä tytär- ja osakkuusyhteisöille tulevien yksittäisten päätösten pohjaksi. 

Kaupunginjohtajan asettama konserniohjausryhmä on kehittänyt Mikkelin kaupungin omistajapolitiikkaa kolmen näkökulman avulla, jotka ovat: konserniohje, konserniohjauksen organisointi ja omistajapoliittiset linjaukset. Toimintoja on ulkoistettu ja kaupungin palvelutuotannon vastuita on jaettu vuosien saatossa useille eri toimijoille. Kaupunkikonsernin johtamisessa tärkeintä on eri osapuolten sujuva yhteistyö ja selkeät yhteiset päämäärät.  Uusi kuntalaki korostaa kuntakonsernia yhtenä yksikkönä ja esimerkiksi kriisikuntakriteerit tullaan mittamaan koko konsernin luvuista 2017 alkaen.

Omistajapoliittisia linjauksia on valmistellut konserniohjausryhmä, johon kuuluvat talousjohtaja Heikki Siira, konsernitarkastaja Aleksi Paananen sekä kaupunginlakimies Jukka Savolainen. Linjausten valmistelussa on käytetty apuna myös konserniyhteisöjen, konsernivastuuhenkilöiden ja toimialojen asiantuntemusta. Omistajapoliittisten linjausten laatiminen on ajankohtainen kuntakonsernia ympäröivien muutosten keskellä.  Hallintorakenneuudistus ja sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän muodostaminen sekä talouden tasapainotus ajankohtaistavat kuntakonsernin rakenteen ja toimintalinjojen tarkastelua. Kaupunginvaltuusto päättää omistajapoliittisista linjauksista kerran valtuustokaudessa.

Jaostolle tuodaan liitteenä tiedoksi luonnos omistajapoliittisiksi linjauksiksi. Omistajapoliittisten linjausten perusteella talousarvioon laaditaan omistajapoliittinen ohjelma keskeisistä yhtiökohtaisista toimista vuodesta 2018 alkaen. Vireillä olevia konsernin kehittämistoimenpiteitä edistetään ja ne saatetaan päätökseen vuoden 2017 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Jaosto keskustelee linjausten sisällöstä ja linjausten valmistelun etenemisestä sekä merkitsee ohjeluonnoksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Jaosto päätti, että asian valmistelua jatketaan kaupunginhallituksessa tammikuussa 2017.

Valmistelija

  • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntaliitto suosittelee, että kunnat vahvistaisivat itselleen omistajapoliittiset linjaukset, jotka ohjaavat kunnan pääoman käyttöä ja eri omaisuuseriä koskevaa päätöksentekoa. Linjaukset on tarkoitettu ohjeeksi kunnan luottamushenkilöille ja henkilöstölle sekä tytär- ja osakkuusyhteisöille tulevien yksittäisten päätösten pohjaksi. 

Kaupunginjohtajan asettama konserniohjausryhmä on kehittänyt Mikkelin kaupungin omistajapolitiikkaa kolmen näkökulman avulla, jotka ovat: konserniohje, konserniohjauksen organisointi ja omistajapoliittiset linjaukset. Toimintoja on ulkoistettu ja kaupungin palvelutuotannon vastuita on jaettu vuosien saatossa useille eri toimijoille. Kaupunkikonsernin johtamisessa tärkeintä on eri osapuolten sujuva yhteistyö ja selkeät yhteiset päämäärät.  Uusi kuntalaki korostaa kuntakonsernia yhtenä yksikkönä ja esimerkiksi kriisikuntakriteerit tullaan mittamaan koko konsernin luvuista 2017 alkaen.

Omistajapoliittisten linjausten laatiminen on ajankohtainen kuntakonsernia ympäröivien muutosten keskellä.  Hallintorakenneuudistus ja sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän muodostaminen sekä talouden tasapainotus ajankohtaistavat kuntakonsernin rakenteen ja toimintalinjojen tarkastelua. Kaupunginvaltuusto päättää omistajapoliittisista linjauksista kerran valtuustokaudessa.

Omistajapoliittisten linjausten perusteella talousarvioon laaditaan omistajapoliittinen ohjelma keskeisistä yhtiökohtaisista toimista vuodesta 2018 alkaen. Vireillä olevia toimenpiteitä edistetään ja ne saatetaan loppuun vuoden 2017 aikana. Linjauksissa on käytetty uutta 1.6.2017 voimaanastuvaa Mikkelin kaupungin organisaatiorakennetta, mikä näkyy linjauksissa mm. uutena jaoston nimenä. Omistajapoliittiset linjaukset astuvat voimaan heti valtuuston päätöksestä, mutta uutta organisaatiorakennetta sovelletaan vasta 1.6.2017 alkaen.

Omistajapoliittisia linjauksia on valmistellut konserniohjausryhmä, johon kuuluvat talousjohtaja Heikki Siira, konsernitarkastaja Aleksi Paananen sekä kaupunginlakimies Jukka Savolainen. Linjausten valmistelussa on käytetty apuna myös konserniyhteisöjen ja toimialojen asiantuntemusta. Omistajapoliittisiin linjauksiin on pyydetty kommentteja Mikkelin kaupungin konserniohjausryhmän 4.10.2016 järjestämässä konsernipäivässä keskeisiltä konserniyhtiöiltä. Lisäksi linjauksia on käsitelty kahdessa kaupungin hallituksen suunnittelukokouksessa alkuvuoden 2017 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

  1. se hyväksyy omistajapoliittiset linjaukset
  2. oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään asiakirjaan myöhemmin tehtävät teknisluonteiset organisaatioympäristössä tapahtuvat muutokset
  3. oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan konserniohjetta täydentävät soveltamisohjeet ja
  4. oikeuttaa konsernipalveluiden konserniohjausryhmän tekemään asiakirjaan tarvittaessa vähäisiä teknisiä muutoksia.

Päätös

Keskustelun aikana Veli Liikanen esitti seuraavan tekstimuutoksen sivulle 6 kohtaan 3.2. lisätään virkkeen “Luottamushenkilön suora tietojensaantioikeus ei ulotu kunnan tytäryhtiöihin, koska nämä eivät ole kuntalain 83 §:ssä tarkoitettuja kunnan viranomaisia” tilalle: “Kaupungin uusien perustettavien yhtiöiden yhtiöjärjestykseen kirjataan kaupunginvaltuutettujen oikeus saada yhtiöiltä tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita he toimessaan pitävät tarpeellisina. Tietojensaantioikeus ei kuitenkaan koske sellaisia tietoja ja asiakirjoja, jotka viranomaisen asiakirjoina olisivat lain mukaan salassa pidettäviä.”

Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. Raine Lehkonen poistui kokouksesta tämän pykälän aikana.


Käsitellyt asiat