Kaupunginhallitus, kokous 6.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Kunta-alan sopimusratkaisu kaudelle 2017 – 2018, työajan pidennys 1.2.2017 - 31.1.2018

MliDno-2017-201

Kuvaus

YT-neuvottelukunta on käsitellyt kokouksessaan 18.1.2017 § 4 kilpailukykysopimuksen mukaisen vuosittaisen työajan keskimäärin 24 tunnilla pidentämistä. Keskusjärjestöratkaisun pohjalta tämä toteutetaan vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Kunta-alalla toteutustapa vaihtelee sopimusaloittain. Sopimus on voimassa 1.2.2017 – 31.1.2018. Pääsääntöisesti säännöllisen työajan muutos tulee voimaan 1.2.2017 tai lähinnä sen jälkeen alkavan täyden viikon tai työjakson alusta.

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES
Työajan pidennys toteutetaan pääsääntöisesti lisäämällä viikoittaista työaikaa 30 minuutilla. Soveltamisohjeen mukaan viikkotyöajan pidentyminen 30 minuutilla tulee pääsääntöisesti suunnitella työvuoroluetteloon tehtäväksi yhtenä päivänä. Työnantaja voi suunnitella työvuorot käyttäen KVTES työaikaluvun mukaisia tasoittumisjaksoja. Mikäli paikallisesti halutaan ottaa käyttöön tätä pidempiä tasoittumisjaksoja, tästä tulee kuitenkin sopia paikallisesti. Tällöin tasoittumisjakso voi pisimmillään olla yksi vuosi. Viikoittaisen säännöllisen työajan korottuminen merkitsee samalla vastaavaa nousua viikoittaisissa ylityörajoissa ja muutoksia arkipyhäjaksoina tehtäviin tuntimääriin.

Työajan pidennys toteutetaan seuraavasti eri työaikamuodoissa (suluissa aikaisempi työaika):

Yleistyöaika

 • viikkotyöaika 38 h 45 min (38 h 15 min)
 • arkipyhäviikon työaika -7h 45 min/arkipyhäpäivä (-7h 39 min)

Toimistotyöaika

 • viikkotyöaika 36 h 45 min (36 h 15 min)
 • arkipyhäviikon työaika -7h 21 min/arkipyhäpäivä (-7h 15 min)

Jaksotyöaika

 • 2 viikon työaikajaksossa 77 h 30 min (76 h 30 min)
 • 3 viikon työaikajaksossa 116 h 15 min (114 h 45 min)
 • 4 viikon työaikajaksossa 155 h (153 h)
 • mikäli palvelussuhde ei kestä koko työaikajaksoa, työaika kalenteripäivää kohden 7 h 45 min (7 h 39 min)   ja enintään 38 h 45 min (38 h 15 min) kalenteriviikkoa kohden
 • arkipyhäviikon työaika - 7 h 45 min/arkipyhä (7h 39 min)

Säännöllinen työaika 37 h 30 min (37 h)

 • arkipyhäviikon työaika -7h 30 min/arkipyhäpäivä (-7h 24 min)

Johtavassa tai itsenäisessä asemassa olevien työaikakorvaukset

 • ylityörajoihin tehty 30 minuutin lisäys viikkotyöaikaan

Viikoittaiset ylityörajat ovat muuttuneet työajan pidennyksen mukaisesti.

Liukuvan työajan osalta työaikamuutos astuu voimaan 1.2.2017 (toimistotyöaika ja eräiden asiantuntijoiden työaika). Mikäli toimistotyöaika, yleistyöaika, jaksotyö tai eräiden asiantuntijoiden säännöllinen työaika on järjestetty keskimääräiseksi, työaikamuutos astuu voimaan 6.2.2017 täyden viikon alusta.

Perhepäivähoitajilla 24 tunnin työajan lisäystä ei voida toteuttaa lisäämällä viikoittaista työaikaa, koska heidän työaikansa on jo työaikalain sallima enimmäismäärä 40 tuntia. Lisäys toteutetaan pienentämällä täysillä arkipyhäjaksoilla työajan lyhennystä 8 tunnista 5 tuntiin ja 20 minuuttiin kutakin arkipyhää tai aattopäivää kohden. Työajan pidennys alkaa 1.2.2017.

Kunta-alan tuntipalkkasopimus TTES
Neuvottelutuloksessa on sovittu vuosittaisen työajan pidentämisestä keski-määrin 24 tunnilla, ansiotasoa muuttamatta. Tämä toteutetaan pidentämällä viikoittaista työaikaa 30 minuutilla. Uusi päivittäinen työaika on siis 7 tuntia 45 minuuttia, mikä myös tarkoittaa, että arkipyhäviikoilla työaika lyhenee 7 tuntia 45 minuuttia per arkipyhäpäivä. Työajan pidentäminen tarkoittaa tuntipalkkasopimuksessa tarkoittaa, että myös lisätyltä työajalta maksetaan palkka. Tämä kompensoidaan lyhentämällä arkipyhäkorvausta 5 tuntiin ja 9 minuuttiin.

Kunnallisen Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS
Neuvottelutuloksessa on sovittu vuosittaisen työajan pidentämisestä keski-määrin 24 tunnilla, ansiotasoa muuttamatta. Tämä toteutetaan pidentämällä viikoittaista työaikaa 30 minuutilla. Yleistyöaika pitenee 30 minuutilla, uusi viikkotyöaika on 38 tuntia 45 minuuttia viikossa. Keskeytymättömässä kolmivuorotyössä arkipyhän lyhennys vaikutus lyhenee 2,5 tunnilla (7,2 - 2,5 = 4,7 h). Tällä on sama kustannusvaikutus kuin 24 tunnin työajan pidennyksellä. Keskeytyvän kolmivuorotyön osalta ei tule muutosta työaikaan.

Keskimäärin 40 tuntia viikossa tekeville ja poikkeusluvan mukaisessa työajassa ei työaikaan tai palkanmaksuun ei tule muutosta.

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen OVTES
Suurin osa muuttuneista määräyksistä liittyy vuosittaisen työajan pidentämiseen keskimäärin 24 tunnilla. Työajan pidennys on kohdennettu kaikille opettajaryhmille tasapuolisesti osa-aikaisuus ja palvelussuhteen pituus huomioiden. Työajan pidennys kohdistuu muuhun kuin opetustyöhön. 

Kunnalliset muusikkojen virka- ja työehtosopimukset
Työajan lisäys toteutetaan ensisijaisesti lyhentämättä työaikaa arkipyhän sisältävillä viikoilla enintään neljä kertaa vuodessa. Lisäksi työaikaa voidaan lisätä lukematta 4 § 2 mom. mukaista jaksojen välistä aikaa työajaksi sekä toteuttaa lisäämällä viikoittaista työaikaa 30 minuutilla. Työajan lisäyksen toteuttaminen merkitään orkesterin jäsenille annettaviin työohjelmiin.

Työajan lisäyksen toteuttamista seurataan vuotuisessa työaikakirjanpidossa.

Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus LS
Eläinlääkäriliitteen kaikkiin työajallisiin viranhaltijaryhmiin noudatetaan 1.2.2017 lähtien samaa työaikaa, joka on 38 tuntia ja 15 minuuttia viikossa tai keskimäärin em. tuntimäärä viikossa työaikajaksossa, jonka aikana säännöllinen työaika ennalta laaditun työvuoroluettelon mukaan tasoittuu em. viikkotuntimäärään. Mikkelin kaupungin kaupungineläinlääkärit sekä muut tämän sopimuksen piiriin kuuluvilla ei ole työaikaa.

Esitys: YT-neuvottelukunta merkitsee tiedokseen Kilpailukykysopimukseen perustuvat 1.2.2017 - 31.1.2018 ajalle neuvotellut ja Mikkelin kaupungilla 1.2.2017 alkaen voimaan astuvat eri sopimusalojen työaikamuutokset.

Työaikamuutoksista tiedottamisen hoitaa henkilöstöpalvelut liitteenä olevan yhteenvedon mukaisesti, joka lähetetään toimialoille esimiesjakelulla ja julkaistaan Helmi –intranetissa pe 13.1.2017. Tulevista työaikamuutoksista on tiedotettu esimiehille alustavasti 1.12.2016 pidetyssä esimiesinfossa.

Ilm: Kaupunginhallitus
Päätös: Merkittiin

YT-neuvottelukunnan asian käsittelyn jälkeen on Mikkelin kaupungille saapunut KT-Kuntatyönantajilta tiedote, että perhepäivähoitajien kilpailukykysopimuksen (kiky) mukaisia sopimusmuutoksia aletaan soveltaa heti 1.2.2017 riippumatta siitä, milloin jakso on alkanut.perhepäivähoitajien osalta toteutettava.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen Kilpailukykysopimukseen perustuvat 1.2.2017 - 31.1.2018 ajalle neuvotellut ja 1.2.2017 alkaen Mikkelin kaupungilla voimaan astuvat eri sopimusalojen työaikamuutokset.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut

Käsitellyt asiat