Kaupunginhallitus, kokous 6.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Konsernipalveluiden käyttösuunnitelma 2017

MliDno-2017-312

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.12.2016 § 155 vuoden 2017 talousarvion. Mikkelin kaupungin hallintosäännön (kv  13.6.2016 §84) mukaisesti kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmassa on esitettävä:

 1. Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet

Talousarvio sisältää kaupunginvaltuustoon nähden sitovat toimenpiteet. Lautakuntien tuloskortit poikkeavat valtuuston korteista, koska lautakuntien kortteihin on kirjattu myös operatiivisen toiminnan kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Näitä operatiivisia toimenpiteitä on seurattava ja niistä raportoitava lautakunnalle.

 1. Käyttösuunnitelmarakenne yksiköittäin (toimielimen organisaatiokaavio ja vastuuhenkilöt)
 1. Käyttösuunnitelmaan liittyvät toimivaltuudet

a. yksiköiden päälliköiden toimivalta

b. käyttösuunnitelman muutoksien tekeminen johtosäännön mukaisesti

 1. Tositteiden hyväksyjät ja heidän varahenkilönsä sekä asiatarkastajat

a. tulosyksiköittäin

b. huomioiden myös tasetilien hyväksyjät ja asiatarkastajat

c. palkkailmoituksien hyväksyjät, jos poikkeaa muusta tositteiden hyväksymiskäytännöstä (esim. erilliskorvaukset, luottamusmiespalkkiot)

d. investointimenot ja irtaimen omaisuuden hankinnan hyväksyjät ja asiatarkastajat (huomioiden investointiraja 10.000 euroa)

 1. Tulosalueiden menot ja tulot siinä laajuudessa kuin on johtamisen kannalta tarpeellista

Talousarviossa esitetyt sitovat määrärahat eivät saa käyttösuunnitelmassa muuttua. Tiliryhmän sisällä voi tehdä muutoksia vain, jos ne ovat välttämättömiä toiminnan kannalta.

 1. Tulosalueiden omat käytännöt määrärahojen seurannasta ja vastuista.

Kaupungin hallintorakenne ja johtamisjärjestelmä uudistuu, hallintorakenneuudistuksen mukainen toiminta käynnistyy seuraavan valtuustokauden alussa 1.6.2017. Vuoden 2017 talousarvio ja käyttösuunnitelma on laadittu näiltä osin vanhan rakenteen mukaisesti. Esitykset mahdollisista talousarviomuutoksista tehdään vuoden 2017 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää:

 1. hyväksyä kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden käyttösuunnitelman 2017 liitteen mukaisena,
 2. hyväksyä käyttösuunnitelman mukaiset eri toimivaltuudet,
 3. että laskujen hyväksyminen konsernipalveluiden osalta tapahtuu käyttösuunnitelman mukaisesti,
 4. oikeuttaa talousjohtajan päättämään tarvittavista henkilömuutoksista laskujen hyväksyjiin ja asiatarkastajiin kaikkien hallintokuntien osalta,
 5. osoittaa toimikuntien, tulosyksikkö 140214002 määrärahoista 15.000 euroa (sisäinen tilaus 144300000001) nuorisovaltuuston toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin,
 6. osoittaa toimikuntien, tulosyksikkö 140214002 määrärahoista 4.000 euroa (sisäinen tilaus 144300000002) Lasten parlamentin toimintaan.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jaakko Väänänen esitti Jaana Vartiaisen kannattamana, että aluejohtokunnille varattu määräraha jaetaan tasan kaikkien viiden aluejohtokunnan välille.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät kyllä, ja ne jotka kannattavat Jaakko Väänäsen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 kyllä ääntä (Arto Seppälä, Veli Liikanen, Raine Lehkonen, Juha Vuori, Armi Salo-Oksa, Sari Teittinen, Olli Nepponen, Seija Kuikka, Jussi Marttinen), ja 6 ei ääntä (Jaakko Väänänen, Vesa Himanen, Petri Pekonen, Jaana Vartiainen, Outi Kauria, Hannu Kilkki). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Äänestystulokset

 • Kyllä 9 kpl 56%

  Arto Seppälä, Veli Liikanen, Raine Lehkonen, Juha Vuori, Armi Salo-Oksa, Sari Teittinen, Olli Nepponen, Seija Kuikka, Jussi Marttinen

 • Ei 6 kpl 38%

  Jaakko Väänänen, Vesa Himanen, Petri Pekonen, Jaana Vartiainen, Outi Kauria, Hannu Kilkki

 • Tyhjä 1 kpl 6%

   

Tiedoksi

Hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, ruoka- ja puhtauspalvelut, talouspalvelut

Käsitellyt asiat