Kaupunginhallitus, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Kulttuurista elinvoimaa – Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026

MliDno-2019-337

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuosittain valittavien Euroopan kulttuuripääkaupunkien nimeämismenettely perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseen N:o 445/2014/EU. Euroopan kulttuuripääkaupungit 2020-2033 -toiminnan yleiset tavoitteet ovat seuraavat: suojellaan ja edistetään Euroopan kulttuurien monimuotoisuutta ja korostetaan niiden yhteisiä piirteitä, vahvistetaan kansalaisten tunnetta kuulumisesta yhteiseen kulttuurialueeseen ja edistetään kulttuurin panosta kaupunkien pitkän aikavälin kehitykseen niiden omien strategioiden ja painopisteiden mukaisesti.  Erityiset tavoitteet ovat seuraavat: vahvistetaan kaupunkien kulttuuritarjonnan valikoimaa, monimuotoisuutta ja eurooppalaista ulottuvuutta (myös valtioiden rajat ylittävän yhteistyön avulla), laajennetaan kulttuuritarjonnan saanti- ja osallistumismahdollisuuksia, vahvistetaan kulttuurialan valmiuksia ja sen yhteyksiä muihin aloihin sekä kohotetaan kaupunkien kansainvälistä profiilia kulttuurin kautta.

Vuonna 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkeja on kaksi: toinen Suomesta ja toinen Slovakiasta. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa kansallisen kilpailun järjestämisestä Suomessa. Nimitystä koskevaan kilpailuun voivat osallistua kaupungit, jotka saavat ottaa toimintaan mukaan ympäröivät alueensa.

Savonlinnassa pidettiin 16.1.2019 yhteistyöpalaveri, jossa käynnistettiin EAKR-hankkeen (työnimi) ”Kulttuurista elinvoimaa – Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026” valmistelu. Hakemus tehdään kaupungin nimellä ja mukaan tulevat: Savonlinna – Saimaa, Järvi-Suomi, Itäisen Suomen maakunnat ja niiden keskuskaupungit. Hakemuksen on perustuttava kulttuuriohjelmaan, jolla on vahva eurooppalainen ulottuvuus. Valmisteluhankkeen yleiset tavoitteet ovat: nostaa Savonlinnan ja Saimaan alueen elinvoimaa kulttuurin kautta, tehdä Saimaan alueen monipuolista kulttuuritarjontaa näkyväksi ja vahvistaa sitä, edistää kulttuurimatkailua, vahvistaa Saimaan kulttuuritoimijoiden verkostomaista yhteistyötä ja luoda yhteistoimintamalli kulttuuritarjonnan edistämiseksi maakuntien ja keskuskaupunkien kesken.

Etelä-Savon maakuntaliitolle jätetään ylimaakunnallinen EAKR-hankehakemus, jota hakee ja koordinoi Etelä-Savon maakuntaliitto. Hankkeen kesto on noin 1-1,5 vuotta riippuen kilpailutuksen aikataulusta. Hanketta hallinnoi Etelä-Savon maakuntaliitto. Hankkeen vastuu- ja valmistelutiimin muodostavat maakuntaliitot Etelä-Savo, Etelä-Karjala, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala sekä kaupungit Savonlinna, Mikkeli, Lappeenranta, Kuopio ja Joensuu. Kussakin maakunnassa nimetään vastuutiimi ja kussakin maakunnassa toimii aluekoordinaattori/projektisuunnittelija.

Valmisteluhankkeen kokonaiskustannus on 450 000 €, johon haetaan 70 % tukea ja omarahoitusosuus on 30 % eli 135 000 €, joka jakaantuu maakuntien kesken (maakuntaliitot + kaupungit). Omarahoitusosuus kullekin osallistujalle on 15.000 €.  

Maakuntajohtaja Mäkinen pyytää Mikkelin kaupunkia nimeämään

  • kaupungin edustajan, joka toimii hankevalmisteluvaiheen yhteyshenkilönä.  Yhteyshenkilö osallistuu EAKR-hankkeen valmisteluun kommentoimalle ja mahdollisuuksien mukaan työstämällä sitä.
  • kaupungin edustajan haettavan EAKR-hankkeen ohjausryhmään. Ohjausryhmän jäsenen tehtävä on seurata ja ohjata, että hanketta toteutetaan hankesuunnitelman ja rahoituspäätöksen mukaisesti sekä viestiä hankkeesta omissa sidosryhmissään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää kaupungin osallistumisesta "Kulttuurista elinvoimaa -Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026"-valmisteluhankkeeseen.

Lisäksi kaupunginhallitus nimeää "Kulttuurista elinvoimaa - Savonlinna Europopan kulttuuripääkaupungiksi 2026"-hankkeeseen yhteyshenkilönsä hankevalmisteluun ja edustajansa haettavan EAKR-hankkeen ohjausrymään.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että kaupunki sitoutuu hankkeen omarahoitusosuuteen 15.000 €.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että Mikkelin kaupunki on mukana edellyttäen, että myös muut tahot osallistuvat esitetyllä mallilla. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän täydennetty esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus nimesi yhteyshenkilöksi kulttuuripäällikkö Susanna Latvalan ja ohjausryhmän jäseneksi kaupunginjohtaja Timo Halosen.

Tiedoksi

Etelä-Savon maakuntaliitto, Savonlinnan kaupunki

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi