Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 413 Veroprosentit vuodelle 2020

MliDno-2018-2305

Valmistelija

 • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi
 • Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston tulee päättää varainhoitovuoden tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit sekä muiden verojen perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Kuntien on verotusmenettelystä annetun lain ja kiinteistöverolain mukaan ilmoitettava seuraavan tilivuoden veroprosentit Verohallinnolle edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Verohallinto on myöhentänyt vuoden 2020 veroprosenttien ilmoitusaikaa 19.11.2019 saakka.

Veroprosenttipäätösesityksen perustana on kaupunginjohtajan esitys vuoden 2020 talousarvioksi. Päätöksessä on huomioitu Mikkelin kaupungin verotulokertymää koskevat taloudelliset ennusteet.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys sisältää korotuksia sekä tuloveroprosenttiin että kiinteistöveroprosentteihin. Kaupunginvaltuusto hyväksyy veroprosentit kokouksessaan 11.11.2019.

Tuloveroprosentti

Painotettu kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2019 on 19,88 %, jossa on 0,02 prosenttiyksikön nousu vuoteen 2018 verrattuna. Etelä-Savon kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2019 on 21,17 %.

Mikkelin tuloveroprosentti vuonna 2019 on 20,50 %.

Vuodelle 2020 Mikkelin tuloveroprosentiksi esitetään 22,00 %.

Kiinteistöveroprosentti

Kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden kiinteistöverolaissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Poiketen siitä, mitä kiinteistöverolaissa muutoin säädetään kiinteistöveroprosentin alarajasta, voi kunnanvaltuusto määrätä tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tällaisen kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0 %.

 

Kiinteistöveroprosentti Vaihteluväli Mikkeli 2019 Mikkeli 2020
yleinen 0,93-2,00 1,25 % 1,40 %
vakituinen asuinrakennus 0,41-1,00 0,58 % 0,62 %
muu asuinrakennus 0,93-2,00 1,15 % 1,35 %
voimalaitos 0,93-3,10 2,75 % 3,10 %
rakentamaton rakennuspaikka 2,00-6,00 3,30 % 4,00 %
yleishyödyllinen yhteisö 0,00-2,00 0,00 % 0,00 %

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2020 tuloveroprosentiksi 22,00 %.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto vahvistaa seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2020:

 • Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,40 %
 • Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,62 %
 • Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,35 %
 • Voimalaitosrakennusten kiinteistöveroprosentti 3,10 %
 • Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,00 %


Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään yleisen kiinteistöveroprosentin ja muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin osalta seuraavasti:

 • yleinen kiinteistöveroprosentti 1,37 %
 • muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,50 %
   

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko esittelijän muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.