Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 412 Ulkoisten vuokrien korottaminen 1.1.2020

MliDno-2019-1894

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Teollisuus- ja liiketilojen vuokrien, joita ei ole sidottu indeksiin, vuokrankorotus tehdään sopimusehtojen mukaan pääsääntöisesti tammikuun 1. päivästä lukien.
Vuokrankorotuksesta päättää kaupunginhallitus. Vuonna 2019 vuokrankorotus on ollut 1,9 %.

Mikkelin kaupungin vuokraus- ja käyttöpalveluiden hallinnoimia ulkoisia vuokrasopimuksia on 363 kpl.

Vuokraus- ja käyttöpalvelut esittää, että ulosvuokrattujen teollisuus-, liike- ja varastotilojen vuokria korotetaan 1.1.2020 lukien 2,0 %. Vuokrankorotuksen perusteena on yleinen kiinteistöihin kohdistuva kustannustason nousu.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi vuokraus- ja käyttöpalveluiden ulosvuokrattujen teollisuus-, varasto- , liike- ja toimistotilojen vuokrien tarkistamista 1.1.2020 alkaen 2,0 %:n yleiskorotuksella kuitenkin niin, että tapauskohtaisesti voidaan suorittaa markkinatilanteen ja asiakassuhteen edellyttämää harkintaa.

Indeksiin ja muihin sopimusehtoihin sidotut vuokrat korotetaan sopimusehtojen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy vuokraus- ja käyttöpalveluiden ulosvuokrattujen teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistotilojen vuokrien tarkistamisen 1.1.2020 alkaen 2,0 %:n yleiskorotuksella kuitenkin niin, että tapauskohtaisesti voidaan suorittaa markkinatilanteen ja asiakassuhteen edellyttämää harkintaa.

Indeksiin ja muihin sopimusehtoihin sidotut vuokrat korotetaan sopimusehtojen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vuokraus- ja käyttöpalvelut/Linda Asikainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi