Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 409 Siilokorttelin yhteisjärjestelysopimus

MliDno-2018-1295

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi
  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto päätti tonttien 491-1-8-9 ja 491-1-8-12 myymisestä päätöksellään § 65 18.6.2018 Jalon Rakentajat Oy:lle. Rakentamisen aloittaminen Siilokorttelissa edellyttää vielä, että alueen tontinomistajien välillä solmitaan yhteisjärjestelysopimus. Kaupunki on osakkaana sopimuksessa kyseisen korttelin tonttien 11 ja 1025 omistajana. Tämän pykälän liitteenä oleva yhteisjärjestelysopimuksen luonnos sisältää maankäyttö- ja rakennuslain 164 §:n mukaisen yhteisjärjestelysuunnitelman liitepiirustuksineen. Sopimuksella sovitaan mm. pysäköintilaitokseen ja yhteispihaan ja niiden rakentamiseen liittyvistä yksityiskohdista ja yhteistyöstä sopimusalueella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä päätöksen liitteenä olevan yhteisjärjestelysopimuksen ja valtuuttaa kaupunginlakimiehen allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen vähäisiä muutoksia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginlakimies Jukka Savolainen ja kaupungingeodeetti Hannu Peltomaa poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Asunto Oy Mikkelin Siilot, Asunto Oy Mikkelin Valssimylly

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi