Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 405 Rakennusteknisten-, maalaus-, LVI- ja sähkötöiden suorittaminen puitejärjestelyperiaatteella, tarjousten hyväksyminen

MliDno-2016-2460

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungin hankintasäännön ja sisäisen hankintaohjeen mukaan taloudellisesti merkittävissä (hankinta-arvoltaan yli 1 M€) hankinnoissa tulee kilpailutusasiakirjat hyväksyä lautakunnassa ennen niiden julkaisua.

Tilapalvelut valmistelee tarjouspyyntöjä Mikkelin kaupungin omistuksessa olevien kiinteistöjen korjaus-, kunnossapito- ja muutostöiden suorittamisesta puitejärjestelyperiaatteella yksittäisen hankinnan arvon ollessa alle 150 000 €.

Tarjouksia pyydetään seuraavista urakkalajeista: rakennustekniset-, maalaus-, LVI- sekä sähkötyöt ja jokaisesta urakkalajista tehdään oma puitesopimus. Kaupunki on jaettu neljään (4) alueeseen ja jokaiselle alueelle muodostetaan oma puitejärjestely em. urakkalajeista: alue 1. Entinen Mikkeli ja Mikkelin maalaiskunta, alue 2. Anttola, alue 3. Haukivuori sekä alue 4. Ristiina ja Suomenniemi. Jokaiseen puitejärjestelyyn valitaan kilpailutuksen perusteella enintään kymmenen (10) urakoitsijaa. Osatarjoukset ovat sallittuja, urakoitsijat voivat jättää tarjouksensa yhdestä tai useammasta alueesta.

Valintaperusteena on halvin tuntihinta alueittain. Puitejärjestelyssä tilaaja tilaa työt ensisijaisesti halvimman tuntihinnan tarjonneelta, kelpoisuusehdot ja edellytykset täyttävältä urakoitsijalta. Ensisijaisen toimittajan ollessa estynyt työ tilataan muilta toimittajilta edullisuusjärjestyksessä. Tilaaja voi myös järjestää haluamistaan töistä tai työkokonaisuuksista minikilpailutuksen puitejärjestelyyn valittujen urakoitsijoiden kesken. Minikilpailutuksessa urakoitsijaksi valitaan halvimman kokonaishinnan antanut urakoitsija.

Puitesopimuksien piiriin kuuluviin toimeksiantoihin käytetään sitoumuksetta vuositasolla n. 1,5 M€ (alv 0 %), käsittäen kaikki urakkalajit, riippuen korjattavien kohteiden ja niissä tarvittavien tarvikkeiden määrästä. Esitetty hankintamäärä on arvio, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta. Mikkelin kaupungin muut yksiköt voivat hyödyntää puitejärjestelyä.

Hankinnan sopimuskausi on 1.1.2020-31.12.2021. Lisäksi varataan mahdollisuus kahteen yhden vuoden optioon, 2022 ja 2023. Nykyiset sopimukset päättyvät 21.12.2019.

Hankinnasta on tehty hankinnan erityispiirteiden tunnistaminen, yritysvaikutusten arviointi sekä alue- ja kokonaistaloudellisen merkityksen arviointi ja 9.9.2019 on järjestetty kaikille tarjouspyynnön valmistelusta kiinnostuneille avoin keskustelutilaisuus.

Luonnokset rakennusteknisten töiden tarjouspyynnöstä ja kilpailutusohjelmasta on toimitettu esityslistan mukana oheismateriaalina. Hankintasopimuksen ehdot on kuvattu tarkemmin em. asiakirjoissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy Mikkelin kaupungin omistuksessa olevien kiinteistöjen korjaus-, kunnossapito- ja muutostöiden puitejärjestelyjen, 2020-2021 + optiot 1+1, tarjouspyyntöasiakirjat julkaistavaksi tarjouspyyntöluonnoksen mukaisilla periaatteilla sekä oikeuttaa palvelualueen tekemään asiakirjoihin pieniä muutoksia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Jaana Strandman poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

 • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin tilapalvelut on pyytänyt avoimella menettelyllä tarjouksia Mikkelin kaupungin omistuksessa olevien kiinteistöjen korjaus-, kunnossapito- ja muutostöiden suorittamisesta puitejärjestelyperiaatteella ajalle 2.1.2020 - 31.12.2021. Lisäksi hankinnassa on mahdollisuus optiovuosiin 2022 ja 2023.

Hankintailmoitukset on julkaistu Hilma-ilmoituskanavassa ja tarjouspalvelussa 3.10.2019. Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankinnasta on tehty hankinnan erityispiirteiden tunnistaminen, yritysvaikutusten arviointi sekä alue- ja kokonaistaloudellisen merkityksen arviointi ja 9.9.2019 on järjestetty kaikille tarjouspyynnön valmistelusta kiinnostuneille avoin keskustelutilaisuus.

Tarjouksia pyydettiin seuraavista urakkalajeista:

 • rakennustekniset työt
 • maalaustyöt
 • LVI-työt
 • sähkötyöt

 

Kaupunki on jaettu neljään (4) alueeseen ja jokaiselle alueelle muodostetaan oma puitejärjestely em. urakkalajeista:

 • alue 1, entinen Mikkeli ja Mikkelin maalaiskunta
 • alue 2, Anttola
 • alue 3, Haukivuori
 • alue 4, Ristiina ja Suomenniemi


Tarjouspyynnön mukaisesti jokaiseen puitejärjestelyyn valitaan enintään kymmenen (10) urakoitsijaa. Valintaperusteena on halvin tuntihinta alueittain. Osatarjoukset sallittiin, urakoitsijoilla oli mahdollisuus jättää tarjouksensa yhdestä tai useammasta alueesta. Puitejärjestelyssä tilaaja tilaa työt ensisijaisesti halvimman tuntihinnan tarjonneelta kelpoisuusehdot ja edellytykset täyttävältä urakoitsijalta. Ensisijaisen toimittajan ollessa estynyt työ tilataan muilta toimittajilta edullisuusjärjestyksessä.

Tilaaja voi myös järjestää haluamistaan töistä tai työkokonaisuuksista minikilpailutuksen puitejärjestelyyn valittujen urakoitsijoiden kesken. Minikilpailutuksessa urakoitsijaksi valitaan halvimman kokonaishinnan antanut urakoitsija.

Määräaikaan 22.10.2019 mennessä oli saatu tarjouksia seuraavasti:

rakennustekniset työt (17 tarjoaa)

Rakennus Pilar Oy, Rakennusyhtymä Putkinen Oy, PM-Palosaneeraus Oy, Otavan Maalaustyö Oy, Esratek Oy, Rakennusliike Matti Nykänen Oy, Juvan Rakennuspalvelu Oy, Kaarirakennus Oy, Rakennustoimisto Aripe Oy, Jalon Rakentajat Oy, JT Upkeep Oy, Rakennusliike HL Oy, MV-Rakentajat Oy, Maalaus ja Pinnoitus Ahtiainen Oy, ARE Oy, Talonrakennus Pitkänen Ky ja Remontointipalvelu K. Manninen

maalaustyöt (7 tarjoaa)

Maalausliike Pöntinen Oy, Maalaus ja Pinnoitus Ahtiainen Oy, Maalausliike Valjakka Ky, Otavan Maalaustyö Oy, Laatu Maalauspalvelut Oy, Rakennusliike HL Oy ja Juvan Rakennuspalvelu Oy

LVI-työt (7 tarjoaa)

Caverion Suomi Oy, Aj-Ilmastointi Oy, ARE Oy, Teknocon Oy, Suomen Talotekniikka Mikkeli Oy, Putkityö J. Huhtinen ja JP Yhtiöt Oy

sähkötyöt (11 tarjoaa)

Etelä-Savon Sähkötyö, Sioma Oy, Savon Laatusähkö Oy, Mikkelin Sähköasennus Oy, Sensio Oy, Jepstec Oy, Caverion Suomi Oy, Ristiinan Sähkötyö Oy, T:mi Kahden Sähkö, Are Oy ja Suomen Talotekniikka Sähkö Mikkeli Oy

Kaikki jätetyt tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy puitejärjestelyihin valittavaksi urakoitsijat edullisuusjärjestyksessä alueittain liitteen mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa kiinteistöjohtajan valmistelemaan ja allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset sekä päättämään optioiden käytöstä vuosille 2022 ja 2023.

Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus syntyy vasta sopimusasiakirjan allekirjoituksilla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Soile Kuitunen ilmoitti olevansa esteellinen (sukulaisuussuhde) ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että rakennuttaja Saija Himanen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alussa ja esitteli asiaa kaupunginhallitukselle.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet, tilapalvelut/Jani Koikkalainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusoikeus
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 

Oikaisuvaatimusaika
Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua. Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Mikkelin kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10
Sähköposti: kirjaamo@mikkeli.fi
Faksinumero: 015 194 2040
Puhelinnumero: 015 1941
Kirjaamon aukioloaika: klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli
Sähköposti: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 9-15

2 VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai se, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 130 §:n 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että asianosainen on saanut hankintapäätöksen tiedoksi ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireille tulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään markkinaoikeudelle.
Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 3314
Puhelinnumero: 029 564 3300
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle
Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:
Mikkelin kaupunki, kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Faksinumero: 015 194 2040
Kirjaamon aukioloaika: 9-15

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi