Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 411 Kiinteistön 491-2-6-100 ostaminen / Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

MliDno-2019-2063

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä omistaa kiinteistön 491-2-6-100 osoitteessa Pirttiniemenkatu 1 / Mannerheimintie 28. Kyseessä on ns. päiväkotitontti, jota viime vuosina on käytetty pysäköintialueena sekä sairaalan peruskorjaus- ja laajennustöihin liittyvänä työmaatoimintojen alueena. Kaupunki omistaa samassa korttelissa viereisen ns. Berner Pultin tontin ja on jo aiemmin hankkinut omistukseensa Mannerheimintien toisella puolella sijaitsevan ns. AD-varaosamaailman tontin.

Essoten kanssa on nyt neuvoteltu Pirttiniemenkatu 1 kiinteistön ostamisesta kaupungille. Kyseessä on alueen maankäytön tulevien tarpeiden turvaamiseksi tehtävä kiinteistökauppa. Tontin 491-2-6-100 asemakaavamerkintä on YS (sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue), sen pinta-ala on 2.465 m2 ja rakennusoikeus on 4.915 k-m2.

Kauppahinnaksi on alustavasti neuvoteltu 400.000 euroa, joka huomioi hintaa alentavina tekijöinä tontilla sijaitsevien purettavien rakennusten purkukustannukset sekä mahdolliset pilaantuneet maat. Kiinteistöstä on aiemmin pyydetty kiinteistöarvio, jonka mukaan sen käypä arvo olisi vajaa miljoona euroa. Arvio on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki ostaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä osoitteessa Pirttiniemenkatu1 / Mannerheimintie 28 sijaitsevan kiinteistön 491-2-6-100 purettavine rakennuksineen 400.000 euron kauppahinnalla ja muutoin tavanomaisin, liitteenä olevasta kauppakirjaluonnoksesta ilmenevin kaupan ehdoin, edellyttäen, että kaupunginvaltuusto myöntää lisämäärärahan kauppaan. Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupungingeodeetin ja kaupunginlakimiehen valmistelemaan lopullinen allekirjoitettava kauppakirja.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää myöntää kaupan toteuttamista varten 400.000 euron suuruisen lisämäärärahan.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Arto Seppälä ilmoitti olevansa esteellinen (Essoten hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Puheenjohtajana tämän pykälän aikana toimi hallituksen 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen.

Tiedoksi

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Hannu Peltomaa, Jukka Piispa, Anne Anttonen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi