Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 408 Kaupunginhallituksen lausunto Mikkelin keskussairaalan Mielen- ja kuntoutuksentalon hankesuunnitelmasta

MliDno-2019-192

Valmistelija

  • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Kuvaus

Essote on pyytänyt jäsenkunniltaan lausuntoa Mikkelin keskussairaalan Mielen- ja kuntoutuksentalon hankesuunnitelmasta 12.11.2019 mennessä.

ESPER-hankkeen viimeistä vaihetta, Mielentaloa, on suunniteltu vuodesta 2015 alkaen eri sijoituspaikkoihin sairaalakampuksella. Vuoden 2018 lopulla päädyttiin siihen, että rakennus on uudisrakennus Pirtin ja Pultin tontilla sairaalakampuksen pohjoispuolella ja että rakennukseen suunnitellaan myös Kyyhkylässä sijaitsevat kuntoutusosastot ja saattohoito.

Syyskuun lopulla 2019 ESPER-hankkeen kustannusarvio oli 141 miljoonaa euroa, mikä sisältää vielä vahvistamattoman Mielen- ja kuntoutuksentalon investoinnin, jonka arvio on noin 44 miljoonaa euroa. ESPER-hankkeen alkuperäinen kustannusarvio 105,73 miljoonaa euroa vuodelta 2015 on kasvanut 2017 valtuuston tekemien päätösten (Kuuman sairaalan, vastaanottoalueen, välinehuollon ja pääaulan alkuperäistä suunnitelmaa laajemmat tai kalliimmat toteutukset, kasvaneet väistökustannukset), suunnitteilla olevan Mielen- ja kuntoutuksentalon sekä indeksinousun seurauksena. Perhetalon ja Kuuman sairaalan taloudellinen loppuselvitys tuodaan valtuustolle joulukuussa 2019, jolloin selviää kummankin rakennusosan toteutuneet kustannukset.

Mielen- ja kuntoutuksentalon uudisrakennuksen suunnittelu on ollut perustana mielenterveys- ja päihdepalvelujen uudistamiseen Etelä-Savossa. Mielen- ja kuntoutuksentalon rakentaminen nähdään mahdollisuutena integroida sosiaalipalvelut sekä perus- ja erikoispalvelut. Tavoitteena on suunnitella uusia palvelujen toimintamalleja, joissa organisaatiorajat ylittävät palveluketjut ovat sujuvia. ESPER -hanke on tärkeä osa mielenterveys- ja päihdepalvelujen toiminnan kehittämistä, uudistamista sekä tulevaisuuden palvelujen rakentamista. Hankkeessa suunnitellaan turvalliset, toimivat ja asiakaslähtöiset tilat päihde- ja mielenterveystyölle. Tavoitteena on, että vuonna 2022 toiminta voi alkaa uudessa Mielen- ja kuntoutuksentalossa.

Talouspalveluissa on valmisteltu seuraavanlainen lausunto:

Kokonaisuutena hankesuunnitelma antaa hyvän kuvan hankkeesta ja sen toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista. Hanke parantaa päihde- ja mielenterveyspalveluiden toiminnallista järjestämistä, mutta investoinnin suuruudesta johtuen hanke ei kokonaisuutena tuo kustannusten alentumista palveluiden järjestämiseen.

Kunnat ovat joutuneet kahden viimeisen vuoden aikana taloudellisiin haasteisiin, mikä johtuu pitkälti sote -kustannusten voimakkaasta kasvusta. Mahdollisen maakunta- tai sote -uudistuksen voimaantulosta ei ole vielä varmuutta, mutta valmistelun voi olettaa jatkuvan useampana eduskuntakautena. Palveluiden järjestämisen rahoitus perustuu jäsenkuntien laskutukseen, johon kohdistuu merkittävää kustannusten hillitsemispainetta. Palveluiden mitoituksessa ei ole perusteltua varautua yhtään palveluiden laajentamiseen tai muiden sairaanhoitopiirien ostopalveluihin.

Hankeen rahoitus 20 vuoden poistoajalla nostaa palveluiden järjestämisen kustannuksia, mihin kunnilla ei ole nykyisessä taloudellisessa tilanteessa maksukykyä. Tämän vuoksi hankeen rahoitus voi olla perusteltua tehdä 20 vuoden leasing -rahoituksena, jonka jälkeen lunastushinta tai jäännösarvo on 20 vuoden päästä esim. noin 33 %. On huomioitava, että leasing -rahoitus tulee rasittamaan kuntayhtymän ja kuntien velkaisuuden tunnuslukuja, joihin jatkossa luetaan mukaan mm. leasing –rahoitus.

ESPER -hankeen tulisi parantaa kokonaisuutena Essoten tuottavuutta. Mielentalon investoinnin valmistuttua tulee toteuttaa laskelmissa suunnitellut 10 % henkilöstösäästöt ja logistiikkakustannusten alentuminen. Palveluiden kustannusten nousuun ja palvelutason laajennuksiin ei Mikkelin kaupungilla ole varaa. Essoten on varmistettava muutoksien johtaminen siten, että ESPER – hankkeella ja Mielentalon rakentamisella tavoitellut palveluiden kehittämis- ja tuottavuuden parantamistavoitteet toteutuvat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus antaa yllä olevan lausunnon Mikkelin keskussairaalan Mielen- ja kuntoutuksen talon hankesuunnitelmasta.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Kirsi Olkkonen esitti Petri Pekosen kannattamana asian jättämistä pöydälle.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys asian jättämisestä pöydälle ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat asian jättämistä pöydälle äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä (Soile Kuitunen, Jyrki Koivikko, Armi Salo-Oksa, Mali Soininen, Arto Seppälä, Nina Jussi-Pekka, Jukka Pöyry, Jarno Strengell) ja 3 ei ääntä (Petri Pekonen, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry). Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Tiedoksi

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.