Kaupunginhallitus, kokous 3.10.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 363 Talouden seuranta 7/2016, kaupunginhallitus

MliDno-2016-827

Kuvaus

Taloutta ja toimintaa seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavissa seurantaraporteissa. Kaupunginhallitukselle raportoidaan talouden kehityksestä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kaupungin kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta talousarviokirjan 2016 mukaisesti kolme kertaa vuodessa (§ 104, KV 9.11.2015).

Talouden seurantaraportti tilanteesta 31.7. toimii lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa, seurannassa raportoidaan myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Seurantaraportti sisältäen johdon analyysin ja tuloslaskelmaennusteen, investointimenojen toteutumisennusteen, rahoituslaskelmaennusteen sekä lautakuntien, taseyksikön ja liikelaitosten toteutumisennusteen on liitteenä. Johdon analyysissä on raportoitu myös tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen.

Johdon analyysi
Kaupungin kehitys- ja kasvunäkymät ovat hyvät tuleville vuosille. Merkittäviä rakennushankkeita, tapahtumia ja hallintotoiminnan uudistuksia on käynnissä tai valmistelussa. VT5 välillä Mikkeli- Juva, Mikkeli Areenan ja uuden vedenpuhdistamon rakentaminen, vuoden 2017 Asuntomessut, Jukurien nousu SM- liigaan, Essote, hallinnon uudistaminen jne. lisäävät kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaisuutta oleellisesti.

Toimenpiteiden nopea ja määrätietoinen edistäminen on keskiössä tasapainoisen kasvun ja talouden tavoitteiden saavuttamisessa. Erityisesti on panostettava erikoissairaanhoidon ja perusterveyshuollon yhteistyön kautta saatavien tasapainotustoimenpiteiden toimeenpanoon toiminnan siirtyessä Etelä- Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymään.

Mikkelin kaupungin käyttötalous tulee olemaan alijäämäinen vuonna 2016. Talouden tasapainottamistoimenpiteitä tuottavuuden lisäämisen, palvelutarjonnan supistamisen, palveluverkon keskittämisen ja henkilöstömäärän vähentämisen osalta on jatkettava suunnitellusti.

Määrärahaesitykset
Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio ylittyy oman toiminnan osalta yhteensä 4,6 milj. euroa, josta 1,0 milj. euroa katetaan tulojen lisäyksellä. Erikoissairaanhoidon määrärahat ylittyvät 5 milj. euroa. Mikkelin tuotanto nettona ylittyy 8,6 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveystoimessa sosiaalipalveluiden palveluiden ostojen arvioidaan ylittyvän lastensuojelun avo- ja sijaishuollossa yhteensä 1,55 milj. euroa ja avustusten työmarkkinatuen kuntaosuuden osalta 0,7 milj. euroa.  Vanhuspalveluiden palveluiden ostot ylittyvät tehostetussa palveluasumisessa noin 0,3 milj. euroa. Vammaispalveluiden palveluiden ostot ylittyvät asumispalveluiden ja laitoshoidon osalta yhteensä 0,74 milj. euroa. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalveluiden osalta talousarvion arvioidaan ylittyvän 0,24 milj. euroa.

Erikoissairaanhoidon laskutuksen ennustetaan vuonna 2016 olevan 83,9 milj. euroa (talousarvio 78,8 milj. euroa). Kuntalaskutus on 9 %:n kasvussa. Sairaanhoitopiiriltä saadun selvityksen mukaan asiakkuudet ovat lisääntyneet noin 2.900 asiakkaalla, joista Mikkelin asiakkaita on noin 1.500 asiakasta. Haettavassa 5 milj. euron lisämäärärahassa on huomioitu vuoden 2015 ylijäämän palautus.

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta esittää käyttötalouteen toimintamenoihin yhteensä 8.528.000 euroa lisämäärärahaa seuraavasti:

Sosiaalipalvelut:

 • kustannuspaikalle 140231031 Mikkelin lastenhuoltolaitokset 1.350.000 euroa
 • kustannuspaikalle 140231061 Mikkelin avohuollon tukitoimet 200.000 euroa
 • kustannuspaikalle 140231311 Mikkelin työmarkkinatuki 700.000 euroa

Vammais- ja vanhuspalvelut:

 • kustannuspaikalle 140233373 Annakoti 100.000 euroa
 • kustannuspaikalle 140233374 Pietarinpirtti 100.000 euroa
 • kustannuspaikalle 140233378 Kyyhkylä 100.000 euroa
 • kustannuspaikalle 140233241 Mikkelin asumispalvelut (vamm.) 100.000 euroa
 • kustannuspaikalle 140233301 Mikkelin laitoshoito (keh.vamm) 500.000 euroa
 • kustannuspaikalle 140233321 Mikkelin asumispalvelut (keh.vamm.) 130.000 euroa
 • kustannuspaikalle 140233392 Mielenterveys tehostettu as.palvelut 190.000 euroa
 • kustannuspaikalle 140233141 Kotikuntoutus 58.000 euroa

Erikoissairaanhoito:

 • kustannuspaikalle 140234101 Somaattinen erikoiss. 2.500.000 euroa
 • kustannuspaikalle 140234102 Psykiatrinen erikoiss. 2.500.000 euroa

Kaupunginhallitus käsitteli 12.9.2016 § 337 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ja Mikkelin kaupungin välisen kumppanuussopimuksen muuttamista ja sopimuskorvauksen nostamista. Yhtiö esittää kaupungille 250.000 euron lisämäärärahan myöntämistä kattamaan vuoden 2016 kustannuksia fuusiokustannusten, kuntarahoituksen vähenemän, tehdyn lisätyön ja uusien hankkeiden valmistelutyön osalta.

 • Konsernipalvelut esittää käyttötalouden toimintamenoihin lisämäärärahaa kustannuspaikalle 140214159 Miktech yhteensä 250.000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi seurantaraportin 31.7.2016 tilanteesta. Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy käyttötalouteen toimintamenoihin seuraavat lisämäärärahat:

 • kustannuspaikalle 140231031 Mikkelin lastenhuoltolaitokset 1.350.000 euroa
 • kustannuspaikalle 140231061 Mikkelin avohuollon tukitoimet 200.000 euroa
 • kustannuspaikalle 140231311 Mikkelin työmarkkinatuki 700.000 euroa
 • kustannuspaikalle 140233373 Annakoti 100.000 euroa
 • kustannuspaikalle 140233374 Pietarinpirtti 100.000 euroa
 • kustannuspaikalle 140233378 Kyyhkylä 100.000 euroa
 • kustannuspaikalle 140233241 Mikkelin asumispalvelut (vamm.) 100.000 euroa
 • kustannuspaikalle 140233301 Mikkelin laitoshoito (keh.vamm) 500.000 euroa
 • kustannuspaikalle 140233321 Mikkelin asumispalvelut (keh.vamm.) 130.000 euroa
 • kustannuspaikalle 140233392 Mielenterveys tehostettu as.palvelut 190.000 euroa
 • kustannuspaikalle 140233141 Kotikuntoutus 58.000 euroa
 • kustannuspaikalle 140234101 Somaattinen erikoiss. 2.500.000 euroa
 • kustannuspaikalle 140234102 Psykiatrinen erikoiss. 2.500.000 euroa

Päätös

Keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystä siten, että kaupunginvaltuusto hyväksyy käyttötalouteen toimintamenoihin lisäksi seuraavan lisämäärärahan:

• kustannuspaikalle 140214159 Miktech yhteensä 250.000 euroa.

Sekä kaupunginhallituksen 20.6.2016 § 245 päätöksen mukainen ajantasainen raportti liitetään tähän pykälään.

Puheenjohtaja tiedusteli, että voidaanko molemmat esitykset hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että talousjohtaja Heikki Siira selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että Armi Salo-Oksa ilmoitti olevansa esteellinen Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n (kustannuspaikka 140214159 Miktech) osalta ja poistui paikalta tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.