Kaupunginhallitus, kokous 3.10.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 364 Selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2015

MliDno-2016-656

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Tarkastuslautakunta 18.5.2016 § 34

Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 45 §:n mukaan lautakunta antaa valtuustolle vähintään kaksi viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna.

Tarkastuslautakunnan käytännön arviointityö muodostuu mm. arviointisuunnitelman laatimisesta, arviointimenetelmän valitsemisesta, viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kuulemisista kokouksissa sekä esityslistojen ja pöytäkirjojen lukemisesta. Ensisijaisesti arviointi suoritetaan arvioitavan vuoden tilinpäätöksen ja siihen sisältyvän toimintakertomuksen perusteella.

Tarkastuslautakunta on vuoden 2015 arviointia varten kuullut kokouksissaan mm. kaupungin viranhaltijoita sekä osallistunut yhteitapaamiseen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin tarkstuslautakunnan kanssa 21.10.2015.

Arviointikertomuksen 2015 laatiminen aloitettiin heti huhtikuun 2016 alkupuolella, kun tarkstuslautakunta sai käyttöönsä vuoden 2015 tilinpäätöksen. Arviointikertomusta on valmisteltu ja laadittu 6.4. ja 13.4. ja 27.4. ja 3.5. ja 10.5. pidetyissä työkokouksissa sekä 20.4.2016 pidetyssä varsinaisessa kokouksessa.

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksensa laatimista ja allekirjoittaa sen tässä kokouksessa.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta saattaa vuoden 2015 arviointikertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Samalla lautakunta ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se kehottaa kaupunginhallitusta raportoimaan kaupunginvaltuustolle 10.10.2016 mennessä toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien, kysymysten ja selvityspyyntöjen johdosta on ryhdytty.

Arviointikertomus on pöytäkirjaliitteenä.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

_____________________________________________________________

Kaupunginhallitus 6.6.2016 § 219

Arviointikertomus on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta:
Tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee vuoden 2015 arviointikertomuksen tiedoksi.

Lisäksi tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginvaltuusto kehottaa kaupunginhallitusta raportoimaan kaupunginvaltuustolle 10.10.2016 mennessä toimenpiteistä, joihin arviointi-kertomuksessa esitettyjen epäkohtien, kysymysten ja selvityspyyntöjen johdosta on ryhdytty.

Päätös

Arviointikertomus merkittiin tiedoksi ja velvoitettiin kaupunginhallitusta hankkimaan lautakunnilta ja johtokunnilta selvitykset arviointikertomuksessa esitetyistä kysymyksistä ja havannoista sekä kuvaukset toimenpiteistä, joihin aiotaan ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi ja saattamaan ne valtuuston tietoon 10.10.2016 mennessä.

Merkitään, että kaupunginvaltuusto käsitteli pykälät 75–76 samanaikaisesti.

Valmistelija

  • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi selvitykset arviointikertomuksessa esitetyistä kysymyksistä ja havainnoista sekä kuvaukset toimenpiteistä, joihin aiotaan ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.