Kaupunginhallitus, kokous 30.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 376 Terveysvalvonnan johtajan virkavaali, haastatteluryhmän nimeäminen

MliDno-2018-990

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 6 luvun 55 §:n mukaan kaupunginhallitus julistaa viran haettavaksi ja saman luvun 56 §:n mukaan palvelualuejohtajat,​ johon terveysvalvonnan johtajan virka rinnastetaan,​ valinnasta päättää kaupunginhallitus.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.3.2019 vahvistanut henkilöstöjohtajan virkaan Maria Närhisen 11.3.2019 alkaen, jonka johdosta terveysvalvonnan johtajan virka on jäänyt avoimeksi.

Viran pätevyysvaatimuksena on Suomessa laillistetun eläinlääkärin pätevyys sekä elintarvike-​ ja ympäristöhygienian erikoiseläinlääkärintutkintoon sisältyvä elintarvikehygieenikkokuulustelu täydennyskoulutuksineen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää julistaa terveysvalvonnan johtajan viran haettavaksi ja oikeuttaa hallintopalvelut päättämään yksityiskohtaisesta hakuilmoituksesta ja ilmoituksen julkaisemisesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Terveysvalvonnan johtajan virasta on julkaistu hakuilmoitus siten, että hakuaika on päättynyt 1.4.2019 15.00. Määräaikaan mennessä saatiin kaksi hakemusta. Hakijayhteenveto jaetaan esityslistan oheismateriaalina.

Terveysjohtajan valinnan valmistelua varten on tarkoituksenmukaista nimetä haastatteluryhmä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää haastatteluryhmän valmistelemaan vaalin suorittamista.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että molemmat hakijat haastatellaan ja nimesi haastatteluryhmään Petri Pekosen, Markku Aholaisen, Armi Salo-Oksan ja Maria Närhisen.

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi
Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 6 luvun 55 §:n mukaan kaupunginhallitus on 11.3.2019 julistanut terveysvalvonnan johtajan viran haettavaksi ja saman luvun 56 §:n mukaan palvelualuejohtajat,​ johon terveysvalvonnan johtajan virka rinnastetaan,​ valinnasta päättää kaupunginhallitus.

Viran pätevyysvaatimuksena on Suomessa laillistetun eläinlääkärin pätevyys sekä elintarvike-​ ja ympäristöhygienian erikoiseläinlääkärintutkintoon sisältyvä elintarvikehygieenikkokuulustelu täydennyskoulutuksineen. Terveysvalvonnan johtajan virasta on julkaistu hakuilmoitus siten, että hakuaika on päättynyt 1.4.2019 15.00.

Määräaikaan mennessä saatiin kaksi hakemusta. Kaupunginhallitus nimesi 8.4.2019 haastatteluryhmän johon kuului kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Armi Salo-Oksa, kaupunginhallituksen jäsen ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Petri Pekonen sekä henkilöstöjohtaja Maria Närhinen. Hakijat on haastateltu 12.4.2019.

Haastattelun tuloksena haastatteluryhmä esittää, että hakuprosessi keskeytetään. Virkaa hakeneille ilmoitetaan hakuprosessin keskeyttämisestä.

Haastatteluryhmä perustelee esitystään seuraavasti: Mikkelin kaupungin kaupunkirakenneselvityksessä ja palveluselvityksessä on työn ulkopuolelle jätetty ne toiminnot, jotka olivat siirtymässä maakunnan tehtäviksi. Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden osalta maakuntaan siirtyminen olisi koskenut sekä eläinlääkintähuoltoa että terveysvalvontaa. Kunnallista ympäristönsuojelua maakuntauudistus sen sijaan ei olisi koskenut. Maakuntauudistuksen kaaduttua ympäristöpalvelut yksikkö on kuitenkin säilymässä kokonaisuudessaan osana kunnallista toimintaa. Muuttuneessa tilanteessa on perusteltua käynnistää selvitys siitä, miten seudulliset ympäristöpalvelut olisi jatkossa parhaiten organisoitavissa osaksi kaupungin hallintoa. On syytä pohtia ympäristöpalveluiden johtamisrakennetta ja mille kaupungin palvelualueelle toiminta parhaiten sopisi. Valmistelussa on tarpeen kuulla ja huomioida seudullisten ympäristöpalveluiden muiden jäsenkuntien näkemystä asiassa

Avoimen viran hoitoa jatketaan oto-järjestelyin valmistelun ajan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää keskeyttää terveysvalvonnan johtajan hakuprosessin ja käynnistää selvityksen seudullisten ympäristöpalveluiden kokonaisuuden uudelleenorganisoinnista Mikkelin kaupungin hallintoon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että esityksen viimeinen sana hallintoon korjataan muotoon hallinnossa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi
Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi
Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Seudullisen ympäristöpalveluiden uudelleen organisointia on selvitetty yhteistyössä ympäristöpalveluiden, henkilöstöjohtajan, teknisen johtajan ja hallintojohtajan toimesta.

Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun organisoitumisesta voidaan yleistäen todeta, että sellaisissa kunnissa, joissa ympäristönsuojelu järjestetään kunnan tai kaupungin omana toimintana, ympäristösuojelu sijoittuu usein kuntien tekniseen toimeen itsenäisenä osa-alueena. Ympäristöterveydenhuolto sen sijaan ei useinkaan ole sijoitettuna kuntien teknisen toimen yhteyteen. Seudullisissa organisaatioissa, jotka hoitavat ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävät usean kunnan alueella, organisaatio sijoittuu useimmiten suoraan kunnanhallituksen alaisuuteen.

Selvittelyssä on ollut arvioitavana seuraavat vaihtoehdot:

1) Siirretään ympäristöpalvelut asumisen ja toimintayksikön palvelualueen alaisuuteen ja luovutaan ympäristöpalvelujen johtajan palvelualuejohtajan statuksesta. Tällöin terveysvalvonnan johtaja ja ympäristöpäällikkö ovat molemmat teknisen johtajan alaisuudessa toimivia tulosaluejohtajia. Oma seudullinen (itsenäinen) ympäristölautakunta säilyy, jossa esittelijänä toimii terveysvalvonnan johtaja tai ympäristöpäällikkö.

2) Jatketaan nykyisellä organisaatiorakenteella, mutta luovutaan ympäristöpalvelujen johtajan palvelualuejohtajan statuksesta. Tällöin terveysvalvonnan johtaja ja ympäristöpäällikkö ovat molemmat kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivia tulosaluejohtajia. Oma seudullinen ympäristölautakunta, jossa esittelijänä toimii terveysvalvonnan johtaja tai ympäristöpäällikkö.

3) Jatketaan nykyisellä organisaatiorakenteella. Ympäristölautakunta määrittelee omassa toimintasäännössään, toimiiko ympäristöpalvelujen johtajana edelleen terveysvalvonnan johtaja vai mahdollisesti ympäristöpäällikkö. Ympäristöpalvelujen johtaja on edelleen rinnastettavissa palvelualuejohtajaan samalla tapaa kuin Vesilaitoksen, Otavian ja pelastuslautakunnan johtaja. Oma seudullinen ympäristölautakunta, jossa esittelijänä toimii ympäristöpalveluiden johtaja (terveysvalvonnan johtaja tai ympäristöpäällikkö).

Selvityksessä on tultu johtopäätökseen, ettei tässä yhteydessä ole tarkoituksenmukaista tehdä muutoksia. Maakuntauudistuksen laajuus on vielä toistaiseksi avoin eli ei ole selkää linjausta siitä, mitä kaikkia toimialoja mahdollinen maakuntauudistus tulee koskemaan. Selvää on, että maakuntauudistus tulisi koskemaan muitakin toimialoja kuin sosiaali- ja terveystoimea (mukana ainakin pelastustoimi). Jos ympäristöterveydenhuolto siirtyisi maakunnallisesti järjestettäväksi toiminnaksi, tulisi Ympäristöpalvelujen organisaation tarkastelu sekä seudullinen toimintatapa viimeistään siinä vaiheessa ajankohtaiseksi tarkastella uudelleen. Lisäksi selvityksessä todettiin, ettei siirrolla asumisen ja toimintayksikön palvelualueella ole saavuttavissa taloudellisia hyötyjä.

Edellä esitetyillä perusteilla esitetään terveysvalvonnan johtajan viran auki julistamista siten, että ympäristöpalveluiden johtajuus (vaihtoehto 2 tai 3) arvioidaan viran täytön yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää julistaa terveysvalvonnan johtajan viran haettavaksi ja oikeuttaa hallintopalvelut päättämään yksityiskohtaisesta hakuilmoituksesta ja ilmoituksen julkaisemisesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että henkilöstöjohtaja Maria Närhinen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Terveysvalvonnan johtajan virasta on julkaistu hakuilmoitus siten, että hakuaika on päättynyt 19.9.2019 15.00. Määräaikaan mennessä saatiin klome hakemusta. Hakijayhteenveto jaetaan oheismateriaalina.

Virkavaalin valmistelua varten on tarkoituksenmukaista nimetä haastatteluryhmä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää haastatteluryhmän valmistelemaan vaalin suorittamista ja oikeuttaa ryhmän nimeämään haastatteluun kutsuttavat henkilöt.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi haastatteluryhmään Petri Pekosen, Arto Seppälän, Armi Salo-Oksan ja Ari Liikasen.

Tiedoksi

Haastatteluryhmään nimetyt

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.