Kaupunginhallitus, kokous 30.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 373 Mikkelin ja Pieksämäen seudun alueverkko, option käyttäminen

MliDno-2015-1456

Valmistelija

  • Kimmo Kokko, kimmo.kokko@jarvenpaa.fi
  • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on kilpailuttanut vuonna 2014 Mikkelin ja Pieksämäen seudun alueverkon, toimittajaksi valikoitui MPY Oyj.

Sopimuskausi on alkanut 1.3.2015 ja on voimassa viisi (5) vuotta 28.2.2020 asti. Sopimuksen mukaisesti Mikkelin kaupungilla on oikeus jatkaa sopimuskautta enintään yhdellä (1) vuodella ilmoittamalla toimittajalle kirjallisesti kolme kuukautta ennen sopimuskauden päätöstä.

Mikkelin kaupungilla on käynnissä työasemapalveluiden siirtoprojekti Meidän IT ja talous Oy:lle ja sopimuksen jatkamisella turvataan tarvittavat palvelut Mikkelin kaupungille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki käyttää alueverkon sopimuksen mukaisen option ja jatkaa sopimusta yhdellä vuodella.

Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa talousjohtaja Heikki Siiran ilmoittamaan toimittajalle jatkosta kirjallisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

MPY Oyj, Hirvensalmen kunta, Juvan kunta, Kangasniemen kunta, Mäntyharjun kunta, Pertunmaan kunta, Pieksämäen kaupunki, Puumalan kunta, Essote, Etelä-Savon Koulutus Oy, Vaalijalan kuntayhtymä, Kyyhkylän kuntoutuskeskus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi