Kaupunginhallitus, kokous 30.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 369 Asemakaavan muutosehdotus / Valtion virastotalon kortteli

MliDno-2019-537

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Rahikainen, kaavoittaja, paivi.i.rahikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 17.9.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Muutos koskee Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelia 7.

Senaatti-kiinteistöt on hakenut poikkeamista Valtion virastotalon keskimmäisen osan osalta ilmanvaihtokoneiden uusimista varten. Rakennusvalvonta ja museovirasto ovat käyneet neuvotteluja erilaisista vaihtoehdoista ilmanvaihtojärjestelmien toteuttamiseksi. Neuvotteluissa on päädytty muuttamaan alueen asemakaavaa, jolla mahdollistetaan toimintojen rakentaminen ja sijoittaminen.

Asemakaavan muutos on tarpeen Senaatti-kiinteistöillä tiedossa olevien valtion lisätilatarpeiden ja toimintojen tyydyttämiseksi, koska v. 2011 vahvistuneen, nyt voimassa olevan hallintokortteliasemakaavan rakennusoikeus (20 000 k-m²) on kokonaan käytetty ja ylitetty 416 k-m2:llä.

Kaupunki on katsonut mahdolliseksi korttelirakenteen tiivistämisen ja maankäytön tehostamisen. Uudeksi rakennusoikeudeksi on n. 14 700 neliön korttelissa esitetty yhteensä 25 000 k-m². Mainittu 25 000 k-m² on rakennustehokkuutena e= 1,7 eli vielä huomattavasti alle kaupallisessa ydinkeskustassa jo yleisesti käytetyn e=3,0.

Korttelista on teetetty vuonna 2011 rakennushistoriallinen selvitys (Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy, 27.1.2011).

Kaavaratkaisusta on käyty useita neuvotteluja Senaatti-kiinteistöjen, ELY-keskuksen, Museoviraston ja kaupungin kesken.

Asemakaavan muutosehdotuksessa korttelin 7 päämaankäyttömerkintä on Keskustatoimintojen korttelialue (C). Käyttötarkoitusta muuttamalla mahdollistetaan tulevaisuudessa se, että hallintorakennukset tulevat sisältämään myös muita keskustan kaupallisia palveluja ja linkittymään näin ydinkeskustaan joustavasti hallintopalvelujen lisäksi.

Käyttötarkoitusmerkinnän yhteydessä on merkintä kaupunkikuvallisesti tärkeästä alueesta – kiinteistönpitäjän ja rakennussuunnittelijan tulee ottaa tämä huomioon, koska osa alueesta sisältyy valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (Mikkelin Hallitustori ympäristöineen, RKY 2009). Rakennussuojelumerkintöjä on kahdenlaisia: srs asetuksella jo suojellut (empirearkkitehtuuria edustavat lääninhallitusrakennukset) ja sr kaavalla suojeltava rakennuskokonaisuus (modernin arkkitehtuurin arvorakennukset).

Autopaikkanormina hyödynnetään nykyisen asemakaavan mukaista 1 ap / 100 k-m² ja liike- ja asuintilojen osalta 1 ap / 75 k-m² eli sama kuin kaupallisissa ydinkortteleissa.

Asemakaavaan ei ole merkitty maantasoisia pihan pysäköintimerkintöjä. Alue sisältyy osin valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Suojeltavien rakennusten lisäksi rakentamattomien alueiden maisemalliset arvot ja kulttuurihistorialliset ominaispiirteet tulee säilyttää. Autopaikkojen tarkka sijoittaminen maantasoon piha-alueilla ratkaistaan rakennuslupavaiheessa, jolloin suunnitelmista tulee pyytää Museoviranomaisen (Museovirasto) lausunto.

Pysäköinnissä tulee varautua sähköautojen latauspisteisiin ja huomioida polkupyörien pysäköintipaikkojen riittävyys ja sijoittaminen.

Osa pysäköinnistä sijoittuu korttelissa olevaan maanalaiseen pysäköintitilaan tai ns. toriparkkiin ja osa voidaan sijoittaa 300 metrin päähän kiinteistöstä, tämä mahdollistaa osin pihan puistoalueen lisäämisen. Ajoneuvoliittymien paikat eivät muutu ja korttelin läpi kulkeva kevyen liikenteen yhteys säilyy sallien huoltoajon. Lääninhallituksen piha-alueen nykyvihreys on osoitettu kaavassa istutettavaksi tontinosaksi ohjeellisella merkinnällä – tämä tarkoittaa yleisluonteen säilyttämistä, mutta järjestelyn /jäsennöinnin muuttamisen mahdollisuutta.

Kiinteistönomistajan kanssa laaditaan lisärakennusoikeutta ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva maankäyttösopimus, joka käsitellään kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa ennen asemakaavan hyväksymistä.

Toteutuessaan asemakaava varmistaa ja vahvistaa suunnittelualueen asemaa osana keskustan kestävää ja yhtenäistä palvelu- ja yhdyskuntarakennekokonaisuutta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelia 7 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (Valtion Virastotalo), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä lausunnot Senaatti-kiinteistöiltä, Itä-Suomen aluehallintovirastolta, ELY-keskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, Museovirastolta, Mikke ry:ltä, Mikkeli-seura ry:ltä, Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Etelä-Savon poliisilaitokselta, Etelä-Savon käräjäoikeudelta, rakennusvalvonnalta sekä infra-aluepalveluilta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Sari Valjakka ja Ilkka Tarkkanen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

  • Päivi Rahikainen, kaavoittaja, paivi.i.rahikainen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelia 7 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (Valtion Virastotalo), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä lausunnot Senaatti-kiinteistöiltä, Itä-Suomen aluehallintovirastolta, ELY-keskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, Museovirastolta, Mikke ry:ltä, Mikkeli-seura ry:ltä, Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Etelä-Savon poliisilaitokselta, Etelä-Savon käräjäoikeudelta, rakennusvalvonnalta sekä infra-aluepalveluilta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelupalvelut/Päivi Rahikainen, Kirsi Avelin

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.