Kaupunginhallitus, kokous 30.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Mikkelin kaupunginhallituksen lausunto Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän vuoden 2018 talousarviosta

MliDno-2017-2061

Valmistelija

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten hallitus pyytää vuoden 2018 talousarviosta ja vuosien 2019 ja 2020 taloussuunnitelmasta perussopimuksen 17 §:n mukaisesti jäsenkunnilta lausunnot 31.10.2017 mennessä. Käsittelyssä oleva vuoden 2018 talousarvio on Essoten toinen talousarviovuosi. Vuoden 2018 talousarvioaineisto koostuu vuoden 2017 talousarviotiedoista ja vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon suorite- ja kustannustoteumista. Kuntayhtymän tavoitteena on perustamissuunnitelman mukaisesti saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden noin 12 miljoonan euron alenema vuoteen 2021 mennessä, mikä tarkoittaa noin 0,5 prosentin vuotuista tuottavuuskehitystä.

Vuoden 2018 talousarvion lähtökohta on, että jäsenkuntien maksuosuudet kokonaisuutena vähenevät 0,5 prosenttia verrattuna vuoden 2017 talousarvioon. Vuoden 2017 alussa kuntayhtymän taloutta tasapainotettiin ja tavoitteeksi asetettiin 3,5 miljoonan euron kulusäästö. Valtuusto hyväksyi 15.6.2017/45 kuntayhtymän talouden tasapainottamisohjelman, jonka toteuttaminen jatkuu vuonna 2018.

Lausuntopyyntö ja talousarvio ovat liitteenä.

Mikkelin kaupunki toteaa, että Essoten toiminta on pääsääntöisesti lähtenyt hyvin liikkeelle. Kyseessä on erittäin suuri toiminnallinen muutos sekä asiakkaiden että palveluiden järjestämisen ja tuottamisen näkökulmasta. Essote on toiminnan käynnistämisen lisäksi pystynyt valmistautumaan myös tulevaan maakuntauudistukseen. Yhtenä esimerkkinä hyvästä uudesta toimintamallista on montoimijapäivystys hyvinvointikampuksella.

Jäsenkunnat ovat tähän asti olleet ennakkolaskutuksessa, minkä takia on vaikea arvioida toimintaa talouden näkökulmasta. Kaupunki edellyttääkin, että vuoden 2018 alusta Essote siirtyy perussopimuksen mukaiseen kuntalaskutukseen. Toiminnan seurannan ja arvioinnin näkökulmasta kaupunki kaipaa kaikista palveluista, ei vain erikoissairaanhoidon palveluista, suoritetietoja kuukausittain.

Talousarvioon kirjattu puolen prosentin kuntalaskutuksen alentuminen on hyvä tavoite ja Mikkelin kuntaosuuden taso on hyväksyttävä. Kaupunki pitää tärkeänä, että sovitussa tasossa pysytään. Tuottavuuslaskentaan ja tuottavuuden parantamiseen on edelleen panostettava. Esperhankkeeseen liittyvät poistot tulevat rasittamaan kaupungin ja kuntien taloutta vuonna 2019. Sen takia kaupunki pitää tärkeänä, että Esperhankkeeseen liittyvät tuottavuustavoitteet realisoituvat. Maltillinen menokehitys on myös tärkeä ottaen huomioon tulevat valtionosuusmuutokset maakuntauudistuksen yhteydessä. Essotessa on työn alla toimipistekohtainen kustannuslaskenta, mikä kaupungin mielestä on erittäin tärkeää. Tavoitteena Essotessa tuleekin olla ylihintaisiin palveluihin puuttuminen.

Talousarviokirjassa on tuotu esille, että kaupungissa on puutetta palveluasumispaikoista. Mikkelin kaupunki pitää tärkeänä, että hoitoketjut ja kotiuttamisprosessit toimivat Essotessa kaikilla tasoilla. Mikäli Essote on lisäämässä omaa palveluasumistuotantoaan, kaupungin mielestä siihen liittyvät investoinnit tulisi ensisijaisesti tapahtua Essoten toimesta.

Horisontaalinen ja vertikaalinen palveluintegraatio sekä peruspalvelupainotteisuus on tärkeää. Käynnistynyttä työtä tule jatkaa ja varmistaa, että integraatiota tapahtuu kaikilla päävastuualueilla. Erikoissairaanhoidon kehittämisessä osana maakuntauudistusta tavoitteena tulee olla yksi maakunnallinen sairaala ja yhteiset palvelut

Lopuksi kaupunginhallitus esittää, että Essote liittyisi viimeistään ensi vuoden alusta Kuntaliiton 60 suurimman kaupungin sote-kustannusseurantajärjestelmään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) vuoden 2018 talousarviosta edellä olevan lausunnon.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä totesi, että lausunnossa oleva toteamus "Mikäli Essote on lisäämässä omaa palveluasumistuotantoaan, kaupungin mielestä siihen liittyvät investoinnit tulisi ensisijaisesti tapahtua Essoten toimesta." muutetaan muotoon erilliseksi kappaleeksi "Mikäli Essote on lisäämässä omaa palvelutuotantoaan, kaupungin mielestä siihen liittyvät investoinnit tulisi ensisijaisesti tapahtua Essoten toimesta."

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että Seija Kuikka ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, kirjaamo@essote.fi

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.