Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 336 Mikkelin kaupunginhallituksen lausunto valtiovarainminiseriölle hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi kuntalain 142 ja 144 §:n muuttamisesta

MliDno-2019-1278

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi
  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kunnallisvalitus tulisi valituslupamenettelyn piiriin. Sääntely olisi siten yhdenmukainen hallintovalitusta koskevan 1.1.2020 voimaan tulevan sääntelyn kanssa. Poikkeuksista valituslupasääntelyyn tulisi säätää erikseen. Kuntalakiin ei ehdoteta erikseen sääntelyä valitusluvan edellytyksistä. Valitusluvan hakemisessa ja myöntämisessä sovellettaisiin lakia oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Kuntalakiin ehdotetaan otettavaksi myös selkeyttävä säännös kunnan jatkovalitusoikeudesta ja siihen liittyvästä toimivallan määräytymisestä.

Kuntalain muutoksesta on pyydetty lausuntoa kaupunginhallitukselta, lausuntoluonnos on päätöksen liitteenä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa valtiovarainministeriölle päätöksen liitteenä olevan lausunnon hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi kuntalain 142 ja 144 §:n muuttamisesta

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.