Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 332 Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon yhteistyö matkailun yhteismarkkinoinnissa − Saimaa sopimus II vuosille 2020−2025

MliDno-2019-1385

Valmistelija

  • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon matkailun kehittämistä ohjaavat strategiat ovat tavoitteiltaan hyvin yhdenmukaisia, ja molemmissa kantavana ajatuksena on Saimaan hyödyntäminen matkailun kehittämisen ja markkinoinnin ytimenä sekä yhteistyö. Yhteinen tavoite on Saimaan alueen nostaminen kansainvälisesti merkittäväksi matkailukohteeksi. Saimaan alueesta halutaan Suomen kolmas kansainvälisesti tunnettu matkailualue Helsingin ja Lapin rinnalle.

Eteläisen Saimaan maakuntien matkailutoimijat tiedostavat, että etenkin kansainvälisten matkailijoiden houkutteleminen alueelle sekä alueen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen edellyttävät merkittäviä myynninedistämis- ja markkinointipanostuksia sekä pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä. Yhdistämällä markkinointipanostukset on mahdollista saada selkeä tuottavuusloikka. Yhteismarkkinoinnin hyödyt ovat konkreettiset erityisesti kansainvälisessä matkailumarkkinoinnissa, jossa alueen laajuudella sekä tarjonnan monipuolisuudella on merkittävä rooli. Esiintymällä yhtenäisenä Saimaa- matkailudestinaationa alue on kiinnostavampi ja vetovoimaisempi kansainvälisillä markkinoilla. Yhtenäinen matkailualue vahvistaa Saimaan asemaa myös kansallisesti Lapin ja pääkaupunkiseudun rinnalla.

Etelä-Karjalan liitto ja Etelä-Savon maakuntaliitto sekä Lappeenrannan kaupunki, Imatran kaupunki, Mikkelin kaupunki ja Savonlinnan kaupunki sekä näissä matkailumarkkinoinnista vastaavat toimijat käynnistivät vuonna 2016 keskustelun kansainvälisestä matkailumarkkinointiyhteistyöstä. Neuvottelujen tuloksena solmittiin syksyllä 2016 Saimaa-sopimus vuosille 2017−2019. Se on luonteeltaan aiesopimus, jossa sopimusosapuolet sitoutuvat eteläisen Saimaan alueen kansainväliseen yhteismarkkinointiin ja markkinointiin liittyvään tuotekehitykseen.

Sopimuksen pohjalta on kuluneen vajaan kolmen vuoden ajan tehty verkostomaisesti yhteistyötä kansainvälisessä matkailumarkkinoinnissa. Yhteistyön tulokset ovat olleet kannustavat, ja on käynyt selväksi, että yhteistyötä jatkamalla sekä sen toimintamallia kehittämällä saadaan aikaan toistamiseen edellä mainittu tuottavuusloikka. Yhteistyön tulokset ovat näkyneet tavoitteena olleina matkailijamäärien sekä kansallisen ja kansainvälisen medianäkyvyyden kasvuna. Niitä on mahdollista kasvattaa edelleen, kun yhteistyötä kehitetään ensimmäisen sopimuskauden kokemusten perusteella. Kansallisessa matkailunkehittämisessä (mm. Visit Finland) Saimaa-yhteistyö on nostettu toistuvasti hyväksi esimerkiksi alueiden ja toimijoiden välisestä yhteistyöstä, jolla saavutetaan tuloksia. Myös matkailuyritykset ovat nähneet yhteistyön ja sen edelleen kehittämisen erittäin tärkeänä.

Yhteistyön tuloksia esiteltiin keväällä 2018 sopimuksen allekirjoittaneiden kaupunkien kaupunginjohtajille ja maakuntien maakuntajohtajille, jonka jälkeen ensimmäisen sopimuksen valmistellut valmisteluryhmä sai tehtäväkseen valmistella uuden sopimuksen kaudelle 2020−2025. Valmistelun tavoitteena oli kehittää yhteisen tahtotilan ja saatujen kokemusten perusteella entistä toimivampi yhteistyömalli, joka samalla syventää yhteistyötä. Valmisteluryhmä selvitti eri vaihtoehtoja ja työsti niiden pohjalta mallin, jossa yhteistyötä ehdotetaan tiivistettävän sekä samalla sen ohjausta ja seurantaa tehostettavan perustamalla hallinnollinen yhdistys, jonka jäseniä ovat sopimuksen allekirjoittaneet organisaatiot. Toimintamalli esiteltiin kaupungin- ja maakuntajohtajille huhtikuussa 2019, jolloin valmisteluryhmän tehtäväksi annettiin sen viimeisteleminen ja saattaminen päätöksentekoon kesällä 2019.

Edelleen aiesopimuksen luonteisen Saimaa-sopimusluonnoksen keskeinen sisältö vastaa ensimmäistä sopimusta. Siinä sovitaan yhteistyöstä matkailun kattomarkkinoinnista ja sitä toteuttavasta toimintamallista. Sopimusluonnoksessa on kaksi huomionarvoista eroa verrattuna edelliseen sopimukseen. Ensinnä uudessa sopimusluonnoksessa ei rajata yhteistyötä kansainväliseen markkinointiin vaan sitä voidaan tehdä myös kotimaanmarkkinoinnissa. Toiseksi sopimus sisältää mekanismin, jolla siihen voivat liittyä myös muut kaupungit ja alueet Saimaan järvialtaan rannalla. Varkauden kaupunki on jo ilmaissut halunsa tulla mukaan yhteistyöhön, minkä kaupungin- ja maakuntajohtajat vahvistivat huhtikuussa 2019. Maaseutukunnat ovat osallisia maakuntaliittojen kautta ja yritykset markkinointia tekevien yhdistysten ja yritysten välityksellä.

Yhteinen tahtotila ja toimintamalli on kuvattu Saimaa-sopimusluonnoksessa sekä sitä täydentävissä liitteissä (Saimaa-tiimi ja Immateriaalioikeudet), joita esitetään nyt hyväksyttäväksi neuvotteluissa mukana olleille osapuolille ja Varkauden kaupungille. Sen lisäksi osapuolille esitetään, että ne päättäisivät lähteä jäseneksi perustettavaan yhdistykseen, jonka liitteenä oleva sääntöluonnos on valmisteltu osana valmistelutyötä, sekä nimevät edustajansa yhdistyksen perustavaan kokoukseen, joka järjestetään syyskuussa 2019. Saimaa-sopimuksen 2020−2025 olisi tarkoitus astua voimaan 1.1.2020, jolloin sen toteuttamisesta vastaava yhdistys olisi perustettu ja toimintavalmis. Yhdistyksen kotipaikka arvotaan sopimuksen allekirjoittaneiden kaupunkien kesken, kun sopimuksen voimaantulo on varmistunut.

Saimaa-sopimus 2020−2025 määrittelee yhteistyön tahtotilan ja tavoitteet sekä sen toteuttajat ja toteuttamistavat että yhteistyön johtamisen ja seurannan toimintatavat. Siinä linjataan yleisellä tasolla menettelytavat kustannusten jakamisessa, mutta sopimuskumppaneiden kustannuksia ei lisätä nykyisestä, ja kukin taho päättää yhteismarkkinointiin kohdennetusta rahoituksesta erikseen.

Rahoituksen suhteen poikkeuksen muodostaa vuosi 2020, jolloin luodaan perustaa yhteistyölle toteuttamalla perustettavan yhdistyksen omistukseen tulevat uudet, yhteiset Saimaa.fi-nettisivut. Yhteiset nettisivut ovat sekä käytännöllinen että symbolinen toimenpide, jotka vahvistavat yhteistyön perustaa. Ne toteutetaan suomeksi ja kieliversioina, ja niiden valmistuttua alueelliset matkailusivustot (Visitsaimaa.fi ja goSaimaa.fi) jäävät pois käytöstä. Etelä-Karjalan liiton on tarkoitus luovuttaa perustettavalle yhdistykselle Saimaa.fi-domain, goSaimaa Oy:n Lakesaimaa.fi-domain ja Miksei Mikkeli Oy:n Lake Saimaa Purest Finland -brändi. Yhdistyksen yhteiseen omistukseen tulevat siten keskeiset markkinoinnin välineet. Nettisivualustan hankintaan esitetään kullekin sopimuskumppanille kertaluontoisena suorituksena 3 500 euron alkupääoman myöntämistä perustettavalle yhdistykselle vuodelle 2020. Kaupungit ja niiden toimintana linkittyvät yhtiöt/yhdistykset muodostavat tässä kohtaa yhden kokonaisuuden, jolloin mukana on viisi kaupunkikonsernia ja kaksi maakuntaa.

Yhteistyön tavoitteena on lisätä yhteistyön avulla matkailijamäärän ja -tulon kasvua Saimaan alueella. Yhteistyöllä tavoitellaan lisäksi matkailuyritysten yhteistyön ja verkostoitumisen lisäämistä ja sitä kautta matkailuelinkeinojen kasvua ja kehittymistä. Yhteistyötä tehdään edelleen verkostomaisesti. Sitä toteuttaa erittäin tiivis Saimaa-tiimi ja sitä laajemman verkoston muodostava Saimaa-ryhmä, jossa ovat mukana matkailumarkkinoinnin keskeiset toimijatahot. Toimintaa ohjaa perustettavan yhdistyksen hallitus, jonka työvälineinä ovat yhdistyksen syys- ja vuosikokouksessa hyväksyttävät toimintasuunnitelma ja budjetti sekä toimintakertomus ja muut seurannan mahdollistavat indikaattorit.    '

Liitteenä Saimaa-sopimusluonnos vuosille 2020−2025 sekä sen liitteet Saimaa-tiimi ja Immateriaalioikeudet ja sääntöluonnos perustettavalle hallinnolliselle yhdistykselle. Ne muodostavat yhden kokonaisuuden, jonka asiakirjat täydentävät toisiaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Saimaa-sopimusluonnoksen vuosille 2020−2025 sekä lähteä jäseneksi vuoden 2019 aikana järjestäytyvään hallinnolliseen yhdistykseen ja asettaa edustajansa perustavaan kokoukseen.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää sitoutua Saimaan alueen kansainväliseen matkailun yhteismarkkinointiin ja perustettavalle yhdistykselle vuonna 2020 ohjattavaan kertaluontoiseen 3 500 euron rahoitukseen, joka käytetään Saimaa-portaalin toteuttamiseen. Yhteismarkkinoinnin rahoituksesta päätetään erikseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi kaupunginhallitus nimesi kokousedustajaksi kaupunginjohtaja Timo Halosen ja varahenkilöksi hallintojohtaja Ari Liikasen sekä antoi ohjeeksi esittää yhdistykseen hallitukseen jäseneksi matkailujohtaja Maisa Häkkistä.

Tiedoksi

Timo Halonen, Ari Liikanen, Maisa Häkkinen, Aki Kauranen, Saimaa-sopimuksen sopimuskunnat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi