Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 289 Palkattoman virkavapaan myöntäminen Sari Leppäselle

MliDno-2019-1340

Valmistelija

  • Sari Markus, palvelusuhdepäällikkö, Sari.Markus@mikkeli.fi

Kuvaus

Sari Leppänen anoo palkatonta virkavapaata Otavan koulun luokanopettajan virasta ajalle 1.9.2019-31.12.2021 hoitaakseen hankekoordinaattorin tehtävää Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan Hyvä teko tarttuu -hankkeessa.

Sivistysjohtaja Virpi Siekkinen puoltaa virkavapaan myöntämistä.

Henkilöstöpalvelut puoltaa virkavapaan myöntämistä. Perusteluna virkavapaan puoltamiselle on se, että kyseessä on määräaikainen tehtävä sekä yhteistyö Mikkelin kaupungin kanssa

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää Sari Leppäselle hänen pyytämänsä palkattoman virkavapaan ajalle 1.9.2019-31.12.2021.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Leppänen, sivistysjohtaja, Otavan koulun rehtori ja koulusihteeri, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi