Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 290 Kyyhkylä-Säätiön saatavien poistoesitys

MliDno-2019-1354

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Kyyhkylän sairaalan tiloissa on tapahtunut muutoksia vuonna 2017 siten, että ESSOTE on vuokrannut osan sairaalan tiloista, ja Kyyhkylä-säätiön osuus sairaalatilojen vuokrauksesta on pienentynyt. Kyyhkylä-säätiö ja kaupungin vuokraus- ja käyttöpalvelut ovat käyneet vuokraneuvotteluja v. 2018-2019 aikana. Vuokrista on päästy sopimukseen vuoden 2019 puolella. Vuoden 2018 vuokrat on laskutettu aiemman vuokrasopimuksen pohjalta.

Uusi vuokrasopimus on nyt hyväksytty ja vuokran määrä myös vuoden 2018 osalta on tarkentunut. Kyyhkylä-säätiön uuden vuokrasopimuksen perusteella vuoden 2018 vuokraa hyvitetään yhteensä 41 186,40 eurolla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää poistaa saatavista Kyyhkylä-säätiöltä laskutetun 41 186,40 euroa. Poisto kirjataan kustannuspaikalle 5701 ja tilille 4890

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut/Tiina Viskari ja Susanna Turunen; Tilapalvelut/Linda Asikainen; Meidän IT ja talous Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi