Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 291 Asunto Oy Hirviparin laina

MliDno-2018-2307

Valmistelija

  • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi
  • Susanna Turunen, controller, susanna.turunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Asunto Oy Hirvipari on Mikkelin kaupungin 95,69 % omistama yhtiö. Mikkelin kaupunki on myöntänyt As Oy Hirviparville 89.836,24 euron tertiäärilainan 16.1.1989. Tertiäärilaina on omistajan antamaa lainaa, joka on tarvittu omarahoitusosuuden kattamiseksi valtion asuntolainoitetussa kohteessa. Koska laina on annettu omarahoitusosuuden kattamiseksi, lainaa ei ole saanut lyhentää ennen kuin Valtiokonttorin myöntämä asuntolaina korkoineen on maksettu.

Yhtiö on aikanaan konvertoinut Valtiokonttorin lainan pankkilainaksi ja kaupungin tertiäärilainan takaisinmaksuajankohta on tässä yhteydessä jäänyt huomioimatta As Oy Hirviparin lainojen maksusuunnitelmasta. Valtiokonttorin laina on maksettu pois maksusuunnitelman mukaisesti.

Alkuperäisen lainaohjelman mukaisesti tertiäärilaina olisi tullut maksettavaksi neljässä erässä vuosien 2016 ja 2017 aikana viimeisen takaisinmaksupäivän olleessa 31.12.2017.

Kaupunki on laskuttanut ensimmäinen lyhennyserän korkoineen eräpäivällä 30.6.2016. Tähän yhtiö ei ollut talousarviossaan varautunut ja on hakenut maksuaikaa lyhennykselle. Toinen vuoden 2016 lyhennyserä on laskutettu eräpäivällä 31.12.2016, jonka maksuun ei myöskään ole ollut valmiuksia.

As Oy Hirvipari on esittänyt, että maksaisi koko lainan pois kerralla ottamalla pankkilainan ja kaupunginjohtaja on viranhaltijapäätöksessään 7.6.2017/talouspäätökset § 4, päättänyt, että Asunto Oy Hirvipari voi maksaa tertiäärilainan kaikki lyhennyserät ja kertyneet korot pois eräpäivällä 30.6.2017. Avoinna oleva, lyhennysten ja korkojen yhteissumma on 30.6.2017 ollut 94 328,05 €.

As Oy Hirvipari on hakenut pankkilainaa vuonna 2018, mutta lainan saaminen on osoittautunut haasteelliseksi. Lainan vakuudeksi pankki vaatinut Mikkelin kaupungin 100 % takausta. EU:n valtiotukisäännöksen (Komission tiedonanto EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta valtiontukiin takauksina, 2008/C 155/02) perusteella kaupunki voi kuitenkin myöntää korkeintaan 80 % takauksen liikepankkien myöntämiin lainoihin. Lisäksi mahdollinen pankin vaihto ja olemassa olevien lainojen siirto uuteen rahoituslaitokseen olisi tullut kokonaistaloudellisesti kalliiksi.

As Oy Hirviparin varsinainen yhtiökokous 22.5.2019/§ 16, on päättänyt hakea erääntyneen tertiäärilainen maksuun Mikkelin kaupungilta uuden, 94 500 euron suuruisen lainan kymmenen (10) vuoden maksuajalle.                                                                                                              

Lainatarjouspyynnössään 5.6.2019 As Oy Hirvipari pyytää Mikkelin kaupungilta lainatarjousta 94 500 euron suuruiseen lainaan kymmenen vuoden takaisinmaksuajalla.  Laina koskee Mikkelin kaupungin asunto-osakeyhtiössä omistamaa osuutta 95,69%. Lainan vakuudeksi As Oy Hirvipari hakee kiinteistöön panttikirjat kaupungin omistamaa osuutta vastaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Asunto Oy Hirviparin tertiäärilaina korkoineen muutetaan tasalyhenteiseksi, kiinteä korkoiseksi lainaksi seuraavin ehdoin:

  • Laina-aika: kymmenen (10) vuotta 1.8.2019 alkaen
  • Pääoman lyhennys: Tasalyhenteinen, ensimmäinen lyhennyserä 30.6.2020. Viimeinen erä maksetaan viimeistään 31.12.2029.
  • Korko: vuotuinen, kiinteä 4,0 %. Koronmaksu puolivuosittain.
  • Lainasumma: 94 328,05 € (erääntynyt tertiäärilaina korkoineen)


Samalla kaupunginhallitus päättää, ettei erääntyneestä tertiäärilainasta eikä erääntyneistä koroista peritä viivästyskorkoa.

Kaupunginhallitukselle esitetään luonnos Mikkelin kaupungin ja Asunto Oy Hirviparin välisestä uudesta velkakirjasta. Talouspalvelut oikeutetaan viimeistelemään velkakirja edellä esitettyjen ehtojen puitteissa ja sopimaan tarvittaessa lainan takaisinmaksuohjelmasta sekä mahdollisesta lyhennysvapaasta velallisen kanssa siten, että velka kokonaisuudessa tulee maksetuksi 31.12.2029 mennessä.

Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan velkakirja.

Koska kyseessä on vanhan velkakirjan uusiminen, kaupunginvaltuustolta ei haeta lisämäärärahaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

As Oy Hirvipari/Arenna Isännöinti, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi