Kaupunginhallitus, kokous 26.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 456 Talousarvio 2020

MliDno-2019-1494

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi
Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain 110 § mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Kaupunginhallitus vahvisti 20.8.2019 § 324 talousarvioraamin vuodelle 2020 ja valtuutti talouspalvelut laatimaan lautakunnille ja johtokunnille talousarvion valmisteluohjeet.

Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2020 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2020–2023 on liitteenä. Henkilöstösuunnitelma tuodaan erikseen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Kaupunginvaltuusto vahvisti 11.11.2019 § 125 vuoden 2020 veroprosentit seuraavasti:

 • Tuloveroprosentti 22,00 %
 • Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,37 %
 • Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,62 %
 • Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,50 %
 • Voimalaitosrakennusten kiinteistöveroprosentti 3,10 %
 • Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,00 %


Kaupunginhallitus päättää antaa talousarvion yhteydessä kaupunginjohtajalle:

 1. Oikeuden ottaa yhteensä 65 miljoonaa euroa pitkäaikaista talousarviolainaa tai joukkovelkakirjalainaa vuonna 2020. Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja voivat tehdä nostettaviin lainoihin ja olemassa oleviin lainoihin viitekoronvaihtosopimuksia pääomaltaan kunkin lainamäärän suuruisesti.
 2. Oikeuden suojata lainoja kiinteisiin lainoihin tai tehdä erillisiä pitkäaikaisia korkojen suojauksia sekä nykyiseen lainakantaan että tulevaan lainakantaan yhteensä 65 milj. euron määrällä vuonna 2020. Suojauksia tehdään 65 miljoonan määrään saakka vain, jos se on rahoitusmarkkinatilanteessa perusteltua. Suojauksia tehdään talousarvion rahoituslaskelmassa määriteltyjen suojaustasojen puitteissa. Kaupunginjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeudet tehdä edellä mainitut suojaukset puhelimitse, minkä pohjalta kaupunginjohtaja tekee päätöksen.
 3. Oikeuden tehdä investointiohjelman mukaisesti hankintapäätöksiä osakesijoituksista 682 000,00 euroll


Lisäksi kaupunginvaltuustolle esitetään, että se päättää antaa kaupunginhallitukselle oikeuden myöntää antolainoja konsernille ja liikelaitoksille 20 miljoonaa euroa. Konsernilainojen suhteen noudatetaan kaupunginvaltuuston 17.6.2019 § 78 hyväksymiä konsernirahoitus- ja takausperiaatteita.

Hallintosäännön 44 §:n mukaan aluejohtokunnat antavat lausunnon kaupunkistrategian sekä talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta sekä asioista, joiden ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus kunnan asukkaiden ja palvelun käyttäjien elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin. Aluejohtokuntien antamat lausunnot ja aluejohtokuntien puheenjohtajien yhteinen kirje kaupunginhallitukselle ovat liitteenä. Lisäksi liitteenä on nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston talousarvioesityksistä antamat lausunnot. Liitteenä on myös kannanottoja sekä adresseja talouden sopeutustoimenpiteistä; henkilötietoja sisältävät asiakirjat ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus käsittelee esityksen vuoden 2020 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2020–2023 erillisen käsittelyjärjestyksen mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa talouspalvelut tekemään talousarviokirjaan teknisiä muutoksia.

Päätös

Kaupunginhallitus aloitti vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman 2020 - 2023 käsittelyn kaupunginjohtaja Timo Halosen aloituspuheenvuorolla. Sen jälkeen puheenvuoroja pitivät hallintojohtaja Ari Liikanen, palvelujohtaja Mia Hassinen, sivistysjohtaja Virpi Siekkinen, tekninen johtaja Jouni Riihelä sekä HR-päällikkö Sari Häkkinen.

Asian käsittelyä jatketaan kaupunginhallituksen kokouksessa tiistaina 26.11.2019 klo 14.00 pidettävässä kokouksessa.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 17.25-18.00.

Valmistelija

 • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi
 • Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Talousarvioon saapuneet kannanotot ovat kaupunginhallituksen 25.11.2019 pöytäkirjassa ja ne lisätään kaupunginhallituksen 2.12.2019 esityslistaan ja sen kokouksen pöytäkirjaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus käsittelee esityksen vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2020–2023 taloussuunnitelmaksi erillisen käsittelyjärjestyksen mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa talouspalvelut tekemään talousarviokirjaan teknisiä muutoksia.

Päätös

Asian käsittelyä jatketaan maanantaina 2.12.2019 pidettävässä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto Seija Kuikka, Oskari Valtola ja Satu Taavitsainen saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että Petri Pekonen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana sekä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että Jarno Strengell poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.