Kaupunginhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 425 Otavan Opiston liikelaitoksen nimen muuttaminen

MliDno-2018-1018

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunkiin on perustettu Otavan Opiston liikelaitos (kaupunginhallitus 28.11.2005 § 635 ja kaupunginvaltuusto 8.12.2008 § 147). Liikelaitoksen alla toimii mm. kansanopisto Otavan Opisto, joka toteuttaa vapaan sivistystyön koulutusta ja toimintaa sekä aikuisten opetussuunnitelman mukaista lukiokoulutusta sisäoppilaitosmuotoisena koulutuksena. Liikelaitoksen yhtenä toimialueena on ollut myös nettilukiotoiminta.

Liikelaitoksen nimi Otavan Opiston liikelaitos ja kansanopiston nimi Otavan Opisto on aiheuttanut epäselvyyttä ilmoitettaessa tilastointipäivinä lukio-opiskelijoiden lukumäärä Tilastokeskukselle. Asiaa on selvitetty syksystä 2016 alkaen Opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiesten kanssa ja  heidän kanssaan käydyn keskustelun lopputulemana keväällä 2018 on päädytty siihen, että liikelaitoksessa toteutettava lukiokoulutus jaetaan kahden toimialueen alle, Otavan Opiston kansanopistoon ja Nettilukioon. Jotta jatkossa sisäoppilaitoksessa toteutettava lukiokoulutus ja nettilukiokoulutus on selkeästi erotettavissa toisistaan, on syytä muuttaa liikelaitoksen nykyinen nimi toiseksi.

Kesäkuussa kokouksessaan 11.6.2018 kaupunginhallitus valtuutti Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunnan päättämään liikelaitoksen uudesta nimestä.

Mikkelin kaupungin Otavan Opiston liikelaitoksen nimi on muutettu liikelaitoksen johtokunnan kokouksessa 20.11.2018 § 41. Liikelaitoksen uusi nimi on Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia.

Nimenmuutoksesta johtuvat muutokset hallintosääntöön tuodaan päätettäväksi joulukuun valtuustoon.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus vahvistaa Otavan Opiston liikelaitoksen nimen muuttamisen Mikkelin kaupungin liikelaitos Otaviaksi 1.12.2018 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Otavia, talouspalvelut, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelue/Virpi Siekkinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi