Kaupunginhallitus, kokous 25.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Osallistuminen maakunnalliseen sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten kilpailutukseen

MliDno-2017-1837

Valmistelija

  • Jarmo Autere, hankintapäällikkö, Jarmo.autere@mikkeli.fi

Kuvaus

Essoten alueen kunnissa sosiaali- ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten sopimuskausi päättyy Mikkelin kaupungin osalta 31.12.2017, minkä  vuoksi on käynnistetty uuden hankintakauden valmistelu. Mikkelin sopimuksen piiriin on kuulunut Essoten kunnista Hirvensalmi, Pertunmaa ja Puumala.

Essoten perussopimuksen perustamissuunnitelman mukaan kuljetuspalvelujen kokonaisuuden taloudellisen järjestämisen varmistamiseksi kuljetuspalvelujen järjestäminen ja kilpailuttaminen on jatkossa kuntien tehtävä. Kuntayhtymä toimii omien toimintojensa edellyttämien kuljetusten osalta tilaajana.

Kilpailutuksen valmisteluun liittyen on myös esitetty toive siitä, että osana mahdollista tulevaa maakunnallista sotea kuljetuspalvelut voitaisiin kilpailuttaa koko maakunnan kattavana kokonaisuutena kuitenkin eri kuntien ja alueiden ominaispiirteet huomioiden.  Tällöin Mikkelin kaupunki toimisi kilpailutuksen teknisenä toteuttajana. Osana valmistelutyötä kunnilta on pyydetty kannanottoja liittymisestä maakunnalliseen vpl/shl kilpailutukseen. Essoten osalta yhteisessä kilpailutuksessa ovat mukana Hirvensalmi, Mikkeli, Pertunmaa ja Puumala. Kangasniemi, Mäntyharju ja Juva eivät osallistu yhteiseen kilpailutukseen ja hoitavat kuljetusten hankinnan itsenäisesti. Lisäksi maakunnan alueelta  Pieksämäki ja Rantasalmi osallistuvat yhteiseen kilpailutukseen. Näin ollen tavoite yhtenäisestä kilpailutuksesta ei toteudu.

1.7.2018 lukien tulee voimaan liikennekaari, joka vapauttaa taksiliikenteen säännöstelyä merkittävästi. Taksien hinnoittelu sekä taksiluvat vapautuvat. On arvioitu, että liikennekaari saattaa lisätä taksien kilpailua esimerkiksi keskusta-alueella, mutta maaseutu-alueella liikennekaaren vaikutuksia on vaikeampi arvioida. Liikennekaaren voimaantulo kesken sopimuskauden luo tiettyjä haasteita kilpailutuksen järjestämiselle.  Liikennekaaren voimaantultua voi tulla lisää potentiaalisia palveluntuottajia ja myös hintakilpailu voi muuttaa taksiliikenteen kustannustasoa hankkijan näkökulmasta. Liikennekaaren hyödyntäminen vaatisi kilpailutuksen osalta dynaamista hankintajärjestelmää, joka tarkoittaa sitä, että sopimuskauden aikana palveluntuottajaksi voi liittyä uusia yrittäjiä sekä myös sitä, että palvelun hinta voi muuttua markkinoiden mukaan. Dynaamisen hankintajärjestelmän käyttöönotto vaatii kuitenkin hankintasopimuksen toteuttamiseksi keskitettyä tilausjärjestelmää, jonka käyttöönotto ei eri kuntien osalta ole mahdollista yhteneväisesti ja yhtenevällä aikataululla.

Kyytien välitys- ja yhdistelyjärjestely Kyytineuvon osalta toimii ainoastaan Mikkelin kaupungin alueella ja muilla alueilla on käytössä joko vain erillinen tilausjärjestelmä tai asiakkaan suora tilaus yksittäiseltä taksiautoilijalta. Kyytineuvon toiminnan laajentamisen osalta huomioitava on myös inhouse-hankintaedellytykset. Kyytineuvon laajentuminen Essoten alueelle vaatii erilliset neuvottelut Mikkelin kaupungin kanssa. Muiden kuntien osalta Kyytineuvon toiminnan laajentaminen ei ole suoraan mahdollista. Kyytineuvon osalta lähtökohdaksi on asetettu se, että edelleen uudella hankintakaudella Mikkelin kaupungin kuljetusten osalta välitys tapahtuu Kyytineuvon välityksellä, mutta Essoten alueella varataan mahdollisuus myös Kyytineuvon toiminnan laajentamiseen sopimusaikana.  

Suunniteltu hankinnan sopimusaika on 2.1.2018-31.12.2019 jatkuen optiovuosilla 1+1. Keskeistä hankinnan toteuttamiselle on se, että asiakkaiden taksien saatavuus turvataan ja myös se, että hankinnan kustannuskehitys pidetään vakaana. Mikkelin kaupungin edellisen kilpailutuksen kokemukset ovat olleet pääosin myönteisiä. Kustannuskehitykseen vaikutettiin sekä hankintaan sisältyneellä taksitaksan alennusprosenttiehdolla että kyytien yhdistelyllä. Nämä periaatteet edelleen sisällytettäisiin uuteen hankintaan. Hankintamenettelynä säilyisi edelleen avoin menettely, jolla luodaan puitejärjestely. Tilausjärjestelmien haasteellisuuden vuoksi on päädytty kuitenkin siihen, että hankintatapana on perinteinen kilpailutus, jossa kustannus sidotaan nykyiseen taksitaksaan sopimuskaudelle.

Invataksien saatavuuden parantamiseksi pyritään tarkentamaan invataksien määrittelyä. Hankinnan osa-alueina ovat edelleen erilliset kunnat.

Asiaa selostetaan tarkemmin kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Mikkelin kaupunginhallitus hyväksyy hankinnan periaatteet ja oikeuttaa hankintapalvelut julkaisemaan tarjouspyyntöasiakirjat ja esittää, että Kyytineuvon osalta laajentamismahdollisuuksien arviointi Essoten alueella sisällytetään hankintaan.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Kirsi Olkkonen esitti Soile Kuitusen kannattamana asian jättämistä pöydälle.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.
 

Tiedoksi

Hankintapalvelut, Essote

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.