Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 447 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

MliDno-2015-2535

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Airas, kehityspäällikkö, merja.airas@mikkeli.fi

Kuvaus

Laki työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (jäljempänä TYP-verkosto) järjestämisestä tuli voimaan 1.1.2015. Vuosi 2015 on ollut palvelun reunaehtojen valmisteluaikaa. Varsinainen toiminta alkaa lain mukaisesti 1.1.2016. Laki edellyttää yhteistoimintasopimusta, johtoryhmää ja TYP-verkostotoiminnan johtajaa.

Johtoryhmän on nimennyt Te-toimisto TYP-verkoston jäsenten esityksestä (Hirvensalmi, Kangasniemi, Kangasniemi, Kela, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala ja Te-toimisto) ajalle 1.7.2015-31.12.2018.

Johtoryhmän puheenjohtaja on kehityspäällikkö Merja Airas Mikkelistä ja varapuheenjohtaja kunnanjohtaja Matias Hilden Puumalasta.  Sihteerinä vuoden 2015 loppuun saakka toimii palvelupäällikkö Pekka Patama Mikkelistä. Vuoden 2016 sihteerinä toimii osa-aikainen ja määräaikainen TYP-palvelukoordinaattori, joka on rekrytoitu marraskuussa 2015 TYP-verkoston sisäisellä haulla. Vuodet 2017-2018 käsitellään erikseen henkilöstöresurssin ja kustannusten osalta syksyllä 2016.

TYP-verkoston johtoryhmän ensimmäisessä kokouksessa valittiin edustajat valmistelemaan yhteistoimintasopimusta.
Yhteistoimintasopimuksen luonnos  on käsitelty TYP-johtoryhmän kokouksessa 20.11.2015. Samalla päätettiin, että johtoryhmän puheenjohtaja ja sihteeri laativat esityksen sopimuksen käsittelemisestä TYP-verkoston kuuluvien ao. toimielimissä.

Toiminnalla vahvistetaan yhteistyötä ja yhteisiä käytäntöjä.
Mikkelin kaupungin kaupunginlakimies on tarkistanut sopimuksen sisällön. Hänellä ei ollut huomauttamista sopimukseen sisältöön. Käräjäoikeuden kaupunginlakimies näki oikeaksi paikaksi, kun on kyse mahdollisesta sopimusriidasta.

Valmisteltu yhteistoimintasopimus  on liitteenä.

Toiminta perustuu lakiin. Kunkin TYP-verkoston jäsenten päättävien toimielinten on hyväksyttävä sopimus. Sopimuksella on vaikutuksia mm. kustannuksiin, palvelujen järjestämiseen sekä toiminnan organisointiin.
Hyväksytyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Etelä-Savon TE-toimisto ja Kela maksavat omasta asiakastyöstään aiheutuvat kustannukset. Kuntien, TE-toimiston ja Kelan välisiä yhteisiä kustannuksia ei ole.
Kuntien väliset yhteiset kustannukset lasketaan työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun määrä  suhteessa  koko TYP-verkostoon 1.1.2016. Esimerkki laskutusperiaatteesta tilanteessa 1.1.2015 on liitteenä.

Jokainen kunta vastaa oman kuntansa alueella toimivan TYP-henkilöstön kustannukset. TYP-verkoston yhteisiin  kustannuksiin vuodelle 2016 otetaan kuitenkin esim. TYP-palvelukoordinaattorin palkkamenot, johon lasketaan vuosisidonnaiset (kokemuslisät), palkkasivukulut ja lomaraha. Muita kustannuksia tulee hänen työaika,- matka- ja toimintakuluista.  Vuodet 2017-2018 käsitellään erikseen.

Typ-koordinaattori valmistelee operatiiviset ohjeet TYP-verkostolle tammikuun 2016 kokoukseen. Ohjeet perustuvat käsiteltävänä olevaan yhteistoimintasopimukseen. Ohjeilla toteutetaan tasapuolinen ja yhdenmukainen toiminta kaikissa TYP-verkostoon kuuluvissa kunnissa ja yhteisöissä.  Toiminnallisen ohjeen hyväksyy TYP-johtoryhmä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan yhteistoimintasopimuksen ja sopimukseen liittyvän kustannuslaskelman periaatteet vuodelle 2016 ja toiminnan organisoimisen vuoden 2016 ajaksi.

Sopimuksen toiminta ja resurssitarkastelu tehdään TYP-johtoryhmässä ja käsitellään TYP-verkoston jäsenyhteisöjen kaupungin- ja kunnanhallituksissa syksyllä 2016.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Helena Skopa, helena.skopa@mikkeli.fi
  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon kunnat toimivat tällä hetkellä kolmessa eri TYP-johtoryhmässä. Etelä-Savon TYP-johtoryhmät päättivät yhdessä, että vuoden 2019 aikana tehdään selvitys voisiko Etelä-Savossa olla yksi yhteinen TYP- sopimus ja johtoryhmä. Selvitystyöhön pohjautuen Etelä-Savon TYP-johtoryhmät esittävät, että Etelä-Savoon perustetaan yksi TYP, johon kuuluvat kaikki Etelä-Savon kunnat. Yhdistymisen tavoitteena on yhtenäistää pitkäaikaistyöttömien palveluja ja vähentää hallinnon määrää maakunnassa. TYP-toimipisteet säilyvät Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Etelä-Savon TYP-toimintaa ohjaa ja koordinoi TYP-johtaja, joka sijoittuu Etelä-Savon maakuntaliittoon ja on maakuntaliiton palkkalistoilla. Vastaavaa järjestelyä on kokeiltu muualla Suomessa ja se on todettu hyväksi ja toimivaksi järjestelyksi. Johtajan ja varahenkilön nimeäminen hyväksytään TYP-johtoryhmässä ennen nimeämistä.

TYP -johtajasta kunnille yhteisesti koituvat toimintamenot ovat ehdotetussa mallissa arvion mukaan yhteensä noin 72 000€/vuosi, joka jaetaan sopimukseen osallistuvien kuntien kesken. Kustannukset jakautuvat Kelan 300 päivää Työmarkkinatukea saaneiden huhti- ja lokakuun keskiarvon mukaan. Tällä hetkellä Mikkelin kaupungin osuus arvioiduista menoista olisi laskelmien mukaan 42,9% eli n. 31 000 €. Lopullinen osuus selviää siinä vaiheessa kun kaikki kunnat ovat tehneet asiasta päätöksen. Tällä hetkellä näyttää siltä, että muut kunnat ovat tekemässä myönteisen päätöksen yhteisestä TYP-sopimuksesta, Savonlinnan päätös on ehdollinen.

Vuoden 2018 osalta Mikkelin kaupungin kustannus nykyisen toimintamallin mukaisesta TYP-palvelusta oli 62 505 € eli ehdotettu malli toisi myös kustannussäästöjä. Jos Savonlinnan kaupunki ei lähde yhteiseen TYP-sopimukseen mukaan, heidän osuutensa (28,9%) jakautuu jäljelle jääviin kuntiin. Tästäkin huolimatta Mikkelin kustannukset jäävät alle nykyisen tason.

Sopimusluonnos on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Etelä-Savon yhteisen TYP -sopimuksen ajalle 1.1.2020 - 31.12.2022 edellyttäen, että suurin osa valmistelussa mukana olevista kunnista tekee myönteisen päätöksen.

Päätös

Esittelijä täydensi esitystä siten, että sopimus hyväksytään, mutta sopimukseen aukikirjoitetaan Typpi-rekisterin määrittely.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän täydennetty esitys hyväksyttiin.

Merkitään, että vt. palvelupäällikkö Helena Skopa selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Tiedoksi

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky/Kirsi Kaipainen, TE-toimisto/ Päivi Pirskanen, Etelä-Savon maakuntaliitto/Janne Nulpponen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi