Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 449 Kaupunginhallituksen lausunto Sosiaali- ja terveysministeriön kyselyyn kuntien roolista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajina

MliDno-2019-1578

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt kunnille seuraavan kyselyn:

"Pääministeri Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalvelujen (sekä pelastustoimen) järjestämisvastuu kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille, maakunnille. Hallitusohjelman linjausten mukaan maakunnat toimivat itse myös tuottajina ja tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina. Yksityinen sekä kolmas sektori toimivat täydentävinä palvelujen tuottajina. Kuntien rooli toimia palvelujen tuottajina ratkaistaan erillisen selvityksen pohjalta, joka laaditaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Tämä kyselynä toteutettava esiselvitys on osa tätä selvitystä. 

Tämän kyselyn kysymykset pohjautuvat nykyisen kuntalain, ja edellisellä hallituskaudella kaatuneen uudistuksen maakunta lakiehdotuksen sääntelyyn siitä, että tehtävien hoidosta järjestämisvastuussa oleva taho vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuu ksien yhteensovittamisesta sekä järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden 

1)    yhdenvertaisesta saatavuudesta;
2)    tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä;
3)    tuottamistavasta;
4)    tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta;
5)    viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä.

Lisäksi järjestämisvastuussa oleva taho päättää palvelujen järjestämistä koskevasta yhteistoiminnasta lain asettamissa rajoissa ja vastaa tehtävien rahoituksesta. Silloinkin, kun järjestämisvastuussa oleva taho hankkii palveluja muilta tuottajilta, sillä säilyy vastuu palveluista ja sen tulee ohjata ja valvoa palvelutuotantoa. Jatkossa järjestämisvastuussa sote-palveluista olisi siis hallitusohjelman kirjausten mukaisesti maakunta. 

Tässä kyselyssä kysyttyjä tuottamisvaihtoehtoja ovat seuraavat: 

 1. Kunnalla olisi oikeus tuottaa laissa määriteltyjen kriteerien perusteella tai tietyissä laissa määritellyissä tehtävissä palveluja ilman, että maakunnalla olisi harkintavaltaa kunnan roolista palveluntuottajana. Maakunta rahoittaisi palveluja laissa säädettyjen kriteerien perusteella. (Kysymys 1)
 2. Kunnalla olisi mahdollisuus tuottaa palveluja maakunnan harkinnan ja maakunnan kanssa tehtävän sopimuksen perusteella. Korvaus määräytyisi sopimuksen perusteella. (Kysymys 2)
 3. Kunnalla olisi laissa säädetty velvollisuus tuottaa määriteltyjä palveluja ja korvauksen perusteesta säädettäisiin lailla. (Kysymys 3)
 4. Kunnalla olisi oikeus (yleisen toimivallan perusteella) tuottaa palveluja omalla vero rahoituksellaan ilman, että maakunta määrittelisi sen palvelutuotantoa tai maksaisi sille korvausta. (Kysymys 4)


Tämä kysely on esiselvitys kuntien näkemyksistä yllä kuvattujen linjausten valossa kuntien roolista toimia sote­palvelujen tuottajana, joko itsenäisenä tai osana julkista / maakuntien järjestämisvastuulle kuuluvaa sote­palvelujärjestelmää. Selvitysprosessin aikana kuntia tullaan tämän esiselvityksen lisäksi kuulemaan syksyn aikana erikseen määriteltävällä tavalla."

Kaupungin johtoryhmässä on valmisteltu kyselyyn liitteenä oleva lausuntoluonnos.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa kyselyyn liitteenä olevan lausunnon.

Päätös

Esittelijä muutti esitystä kysymyksen 6 osalta

 • Muutetaan muotoon Sosiaalihuollon osalta kohdat 4, 5, 8, 13, 14 ja 15 ovat palveluita, joita kunnan tulisi jatkossakin tuottaa yhteistyössä maakunnan kanssa.
 • Lisäksi lausuntoon täydennetään kohta 19 kunnan omalle vastuulle. Perusteena on, että jatkossa kunta ottaisi kokonaisvastuu työllisyyden hoidossa.
   

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko muutokset hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

 

 

 

Valmistelija

 • Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sosiaali- ja terveysministeriö selvittää kuntien roolia palveluiden tuottajana tulevassa sote-rakenteessa. Selvityksessä punnitaan erilaisia ratkaisumalleja, tarkastellaan niiden oikeudellisia reunaehtoja sekä kysytään kuntien, järjestöjen ja yritysten omia näkemyksiä. Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirretään sote-uudistuksessa maakunnille. Kuntien rooli palveluiden tuottajana ratkaistaan erillisen selvityksen pohjalta, jonka lopullinen versio valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut selvitysluonnoksen kommentoitavaksi. Kommentointiaikaa on 29.11.2019 klo 12.00 asti. Selvityksessä tarkastellaan erilaisia malleja kuntien roolista palvelutuotannossa ja kuntien palvelujen tuottamisen oikeudellisia reunaehtoja, vaihtoehtoja erilaisiksi malleiksi sekä niiden vaikutuksia.

Selvitysluonnoksessa on esitelty neljä mahdollista tuottamisvaihtoehtoa:

 1. Kunnalla olisi yleisen toimivallan perusteella oikeus tuottaa palveluja omalla verorahoituksellaan
   
 2. Kunnalla olisi laissa säädetty velvollisuus tuottaa määriteltyjä palveluja
   
 3. Kunnalla olisi oikeus tuottaa laissa säädetyissä tehtävissä palveluja ilman, että maakunnalla olisi harkintavaltaa kunnan roolista sote-palveluntuottajana
   
 4. Kunnalla olisi mahdollisuus tuottaa palveluja maakunnan kanssa tehtävän sopimuksen perusteella
   

Selvityksessä punnitaan erilaisten vaihtoehtojen rahoitusmalleja, integraatiomahdollisuuksia, taloudellisia ja henkilöstövaikutuksia sekä vaikutusta perusoikeuksien toteutumiseen, kuten yhdenvertaisuuteen ja palvelujen saatavuuteen.

Kuntien omia näkemyksiä palvelujen tuottamisesta kysyttiin kesällä 2019 esiselvityksenä. Kuntien näkemyksiä tarkennetaan selvitysluonnoksen kommenttikierroksella. Raporttiluonnokseen toivotaan erityisesti näkemyksiä kunkin mallin vaikutuksista mm. kunnan ja maakunnan rooliin, sekä kommentteja nykyisten palveluntuottajien näkökulmasta.

Kuntien mahdollinen rooli palveluiden tuottajana vaikuttaa siihen, kuinka palvelujen saatavuus ja laatu toteutuisivat maakunnan alueella. EU-valtiontukisäännökset sekä hankintalainsäädäntö vaikuttavat merkittävästi siihen, millaiseksi kuntien rooli palveluiden tuottajana on mahdollista rakentaa.

Kyselyyn vastataan webropool-lomakkeella. Esitys kaupungin vastauksiksi  on liitteenä. Vastauksessa painotetaan, että kunnalla tulisi olla mahdollisuus mutta ei velvollisuutta tuottaa sote-palveluita, joiden järjestämisvastuu on maakunnalla. Lisäksi tuodaan esille huoli siitä, ettei maakunnan ja kuntien välille saisi syntyä päällekkäistä toimintaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön kyselyn saatekirje on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa kyselyyn liitteenä olevan lausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysministeriö, syöttämällä vastaukset webropool-lomakeeseen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.