Kaupunginhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Otto-oikeus/ Iltapäivätoiminnan maksujen vahvistaminen

MliDno-2020-429

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain (POL § 48) mukaista perusopetuksen oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa, jonka kokonaisuudesta kunta vastaa. Opetushallitus on päättänyt aamu- ja iltapäivätoiminnan keskeisistä sisällöistä antamalla toimintaa varten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet. Perusopetuslain 48 f (voimaan 1.8.2016) aamu- ja iltapäivätoiminnasta voidaan määrätä kuukausimaksu. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä. Maksu saa olla 570 tunnin osalta enintään 120 euroa ja 760 tunnin osalta enintään 160 euroa. Maksu voidaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan. Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Maksusta peritään vain puolet myös silloin, kun lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Toimintaan osallistumisesta ei voida periä muita maksuja. Maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.

Mikkelin kaupunginhallitus on osana päättyneiden yhteistoimintaneuvotteluiden täytäntöönpanoa päättänyt 20.1.2020 (§ 19) korottaa 1.8.2020 alkaen iltapäivätoiminnan maksuja kymmenellä prosentilla, mikä tarkoittaa seuraavaa:

Vanhempien maksuosuudet lukuvuonna 2020 - 2021

A)  toiminnassa max. 10 pv/kk, maksu nykyisin 50 €/kk -> 1.8.2020 alkaen 55 €/kk

B)  toiminnassa joka päivä max. 3 h/pv, maksu nykyisin 75 €/kk -> 1.8.2020 alkaen 82,50 €/kk

C)  toiminnassa joka päivä, klo 16.30 saakka, maksu nykyisin 100 €/kk -> 1.8.2020 alkaen 110 €/kk

Iltapäivätoiminnan maksujen korottaminen 10 prosentilla on käsitelty 12.2.2020 iltapäivätoiminnan ohjausryhmässä, jossa kaikkien kyseisten toiminnan tuottajien edustajat olivat läsnä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy iltapäivätoiminnan vanhempien maksuosuudet 1.8.2020 alkaen seuraavasti:

A) toiminnassa max. 10 pv/kk, maksu nykyisin 50 €/kk -> 1.8.2020 alkaen 55 €/kk

B) toiminnassa joka päivä max. 3 h/pv, maksu nykyisin 75 €/kk -> 1.8.2020 alkaen
82,50 €/kk

C) toiminnassa joka päivä, klo 16.30 saakka, maksu nykyisin 100 €/kk -> 1.8.2020 alkaen 110 /kk.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Hanne Vainio esitti Petri Tikkasen kannattamana, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta korota iltapäivätoiminnan vanhempien maksuosuuksia 1.8.2020 alkaen.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Hanne Vainio on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun ehdotuksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää ehdotusta äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Hanne Vainion ehdotusta äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kolme (3) ”kyllä"-ääntä (Taina Harmoinen, Eero Aho ja Jenni Kolmisoppi), viisi (5) "ei"-ääntä (Petri Tikkanen, Hanne Vainio, Juha Hakkarainen, Vesa Nessling ja Heidi Särkkä) ja kaksi (2) ”tyhjä”-ääntä (Janne Strengell ja Kirsi Pokkinen).

Puheenjohtaja totesi, että Hanne Vainion esitys on äänestetty lautakunnan päätökseksi.

Merkitään, että Jenni Kolmisoppi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9.3.2020, että se käyttää otto-oikeuttaan kasvatus- ja opetuslautakunnan 20.2.2020 kokouksen § 24, joka koskee iltapäivätoiminnan maksuja.

Iltapäivätoiminnan maksujen korotus liittyy 16.12.2019 päättyneiden yhteistoimintaneuvotteluiden täytäntöönpanoon, joka hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 20.1.2020 (§ 19).

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy iltapäivätoiminnan vanhempien maksuosuudet 1.8.2020 alkaen kasvatus- ja opetuslautakunnassa ehdotetun mukaisesti seuraavasti:

A) toiminnassa max. 10 pv/kk,​ maksu nykyisin 50 €/kk -​> 1.8.2020 alkaen 55 €/kk

B) toiminnassa joka päivä max. 3 h/pv,​ maksu nykyisin 75 €/kk -​> 1.8.2020 alkaen 82,​50 €/kk

C) toiminnassa joka päivä,​ klo 16.30 saakka,​ maksu nykyisin 100 €/kk -​> 1.8.2020 alkaen 110 /kk.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Minna Pöntinen esitti Soile Kuitusen, Jatta Juholan ja Jarno Strengellin kannattamana, että kaupunginhallitus pitää kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen voimassa, eikä korota iltapäivätoiminnan maksuja tämän vuoden aikana. 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat Minna Pöntisen esitystä, äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 Jaa ääntä (Armi Salo-Oksa, Jyrki Koivikko, Mali Soininen) ja 8 Ei ääntä (Pekka Pöyry, Soile Kuitunen, Minna Pöntinen, Kirsi Olkkonen, Jatta Juhola, Liisa Ahonen, Petri Pekonen, Jarno Strengell).

Puheenjohtaja totesi, että Minna Pöntisen esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkitään, että Jyrki Koivikko, Mali Soininen ja Armi Salo-Oksa jättivät asiasta eriävän mielipiteen.

Eriävä mielipide

  • Jyrki Koivikko, Mali Soininen, Armi Salo-Oksa: 

    Kaupunginhallituksen päätös ei ota huomioon Mikkelin kaupungin vakavaa taloustilannetta. 

Tiedoksi

Kasvatus- ja opetuslautakunta, Päivi Turunen ja iltapäivätoiminnan tuottajat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.