Kaupunginhallitus, kokous 22.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 426 Lausunnon antaminen Kangasniemen kunnan rakennusjärjestyksestä

MliDno-2016-2166

Kuvaus

Kangasniemen kunta on pyytänyt Mikkelin kaupungin lausuntoa Kangasnimen kunnan uudesta rakennusjärjestyksestä ja rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
Lausuntonaan Mikkelin kaupunki esittää seuraavaa:

Rakennusjärjestyksen tarkoituksena on ottaa huomioon kuntakohtaisia erityispiirteitä rakentamisessa. Kaupunkirakenne vaatii luonnollisesti tietyissä asioissa erilaista ja tarkempaa sääntelyä kuin maaseudulla. Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta on myös uudistamassa rakennusjärjestystä ja naapurikuntien yhdenmukaisuus on syytä ottaa huomioon siten, että kuntaraja ei aiheuttaisi suurta eroa rakentamista koskevissa määräyksissä.

Kangasniemen uuteen rakennusjärjestykseen on otettu vierasmaja-käsite, jolla sallitaan päärakennuksen pihapiirin tulisijallinen apurakennus. Mikkelin kaupungin voimassa olevassa rakennusjärjestyksessä ei ole tätä määritelmää, mutta valmisteltavana olevaan uuteen rakennusjärjestykseen vierasmajaa esitetään. Sallitussa enimmäispinta-alassa on ero siten, että Mikkelin luonnoksessa vierasmaja saa olla 35 m2, Kangasniemellä 30 m2. Vierasmajan sijoittumista pihapiiriin on syytä tarkentaa siltä osin, että rakennuspaikka ei tulisi pystyä jakamaan kahdeksi erilliseksi lomarakennuspaikaksi. Kun vierasmaja voi vastata pientä lomarakennusta, tästä voi muuten muodostua keino ylittää yleiskaavassa määrätty rantarakennuspaikkojen lukumäärä.
Rakennustyyppien koossa ja rakennusjärjestysten rantaetäisyysvaatimuksissa on pientä eroavaisuutta. Mikkelin uusittavaan rakennusjärjestykseen ei olla esittämässä muutosta etäisyyksien ja kokojen suhteen. Vierasmajan etäisyydeksi on esitetty 30 m rannasta, joka on myös lomarakennuksen vähimmäisetäisyys. Etäisyyspoikkeamat eivät ole merkittäviä.

Eri toimenpiteiden luvanvaraisuus on esitetty taulukkomuodossa, joka mahdollistaa selkeän jaottelun kunnan eri osa-alueiden toimenpiteiden luvanvaraisuudesta. Asemakaavoitetulla ja ranta-alueilla lupakynnys voi olla alempi, kun kaupunkikuvaa tai rantamaisemaan vaikuttavuutta tulee arvioida lupamenettelyssä.

Olemassa olevaan asuinrakennuksen pihapiirissä olevien talousrakennusten lupamenettelyä on esitetty Kangasniemen rakennusjärjestyksessä kevennettäväksi siten, että 9-25 m2 kokoiset hankkeet käsitellään ilmoitusmenettelynä. Mikkelin rakennusjärjestysluonnoksessa ollaan samansuuntaisella linjauksella tältä osin siten, että raja on 30 m2 ja haja-asutusalueella olevaan asuinrakennuksen yhteydessä saisi rakentaa 30 m2 talousrakennuksen ilman rakennusvalvonnan lupaa, kun rakentaminen tapahtuu sallitun rakennusoikeuden rajoissa ja määräykset täyttävästi. Muilla alueilla Mikkelissä asia käsiteltäisiin ilmoitusmenettelynä, lukuun ottamatta saunaa, vierasmajaa ja autosuojia. Mikkelissä oltaisiin vapauttamassa luvanvaraisuudesta kokonaan alle 15 m 2 vajat olemassa olevan asuinrakennuspaikan yhteydessä, kun määräykset täyttyvät. Tältä osin lupakynnys on Kangasniemellä esitetty kireämmäksi eli 9 m2.

Rantavyöhyke -termin korvaaminen ranta-alue -termillä kuvaa paremmin suunnittelutarvealueen määrittämistä (MRL § 72, YO 120). Ranta-alueen laajuuden määrittäminen riippuu myös maasto-olosuhteista, maisemasta ja rakentamisen määrästä rannalla. Kangasniemen kunnan uudessa rakennusjärjestyksessä käytetään termejä ranta-alue ja rantavyöhyke, mutta vain rantavyöhyke on määritelty. Tämä voi aiheuttaa sekaannusta. Mikkelin uudessa rakennusjärjestysluonnoksessa käytetään vain ranta-alue-termiä. Muuten määritelmissä ei ole merkittäviä eroja tai ristiriitoja. Tosin Mikkelin uuteen luonnokseen sisältyy määriteltyjä termejä hieman enemmän.

Muilta osin rakennusjärjestysehdotuksesta tai siihen liittyvästä osallistumis- ja arviontisuunnitelmasta ei ole huomautettavaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallituys päättää antaa edellä olevan lausunnon Kangasniemen kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kangasniemen kunta

Käsitellyt asiat