Kaupunginhallitus, kokous 21.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 291 Vastine valitukseen, joka koskee Metsä-Sairilan jätekeskuksen ympäristöluvan muutosta

MliDno-2015-803

Kuvaus

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 22.4.2015 antamallaan päätöksellä (ISAVI/2558/2014) myöntänyt Metsäsairila Oy:lle ympäristöluvan jätekeskuksen toiminnan olennaiseen muuttamiseen. Muutos koskee nykyisen jätetäyttöalueen laajentamista nojaavana rakenteena vanhan käytöstä poistetun jätetäytön luiskaan. Metsä-Sairilan ympäristön asukkaat ry on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle Itä-Suomen aluehallintoviraston lupapäätöstä koskevan valituksen, jonka johdosta Vaasan hallinto-oikeus varaa Mikkelin kaupungin kaupungille tilaisuuden antaa kirjallinen vastine.

Yhdyskuntajätteen läjitys vanhan jätetäytön alueelle on lopetettu 2007, jolloin jätteen sijoittaminen on muuttunut nykyiselle jätetäyttöalueelle. Vanhaa jätetäyttöaluetta on tämän jälkeen muotoiltu lievästi pilaantuneilla mailla ja tuhkalla sulkemista varten. Muille kuin nyt suunnitteilla oleville luiska-alueille on rakennettu kaatopaikan peittorakenteet. Täyttöalueen lakialueelle ei ole vielä rakennettu lopullisia peittorakenteita. Vanhan jätetäytön ottaminen käyttöön nykyisen jätetäytön nojaavana rakenteena lisää nykyisen jätepenkan tilavuutta huomattavasti ja vähentää tarvetta uuden uuden kaatopaikkapohjan rakentamiselle nykyisin jätteistä täysin vapaalle alueelle. Lisäksi nojaavan rakenteen ansiosta jätepenkkojen lopullinen maisemointi on helpompaa ja alue saadaan yhtenäisemmän näköiseksi. Yhtenäiselle alueelle tehtävä sadevesien hallinta on paremmin ja helpommin toteutettavissa. Nojaavalle rakenteelle on tehty geotekninen selvitys. Lupapäätöksessä on annettu määräykset luiskan rakenteesta sisältäen suojageotekstiilin ja bentoniittimaton, pohjarakenteiden toteuttamisesta ja suotovesien tarkkailusta.

Muutosten ei voi katsoa lisäävän riskiä siitä, että vanhasta jätetäytöstä pääsisi valumaan haitallisia aineita kaatopaikan ympäristöön tai vesistöön, vaan näillä toimenpiteillä riski pienenee. Aluehallintoviraston päätös tulee pitää voimassa.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää antaa Vaasan hallinto-oikeudelle edellä olevan vastineen Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä tehdyn valituksen johdosta.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vaasan hallinto-oikeus