Kaupunginhallitus, kokous 21.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 287 Etelä-Savon sosiaali-ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen

MliDno-2015-1869

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus 10.3.2014 § 110

Etelä-Savon sosiaali-ja terveysalueen perustaminen
Valmistelija Maria Närhinen maria.narhinen@mikkeli.fi  puh 0447944200

Etelä-Savon kuntien edustajat ovat kokouksessaan 28.1.2014 yksimielisesti hyväksyneet 28.1.2014 päivätyn luonnoksen Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen muodostamissuunnitelmaksi. Kokouksessa on sovittu, että Mikkelin kaupunki vastaa valmistelusta. Kuntakokouksen pöytäkirja sekä luonnos Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen muodostamissuunnitelmaksi ovat liitteinä.

Kunnilta pyydetään:
·    päätöstä osallistumisesta Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen valmisteluun pohjapaperissa esitettyjen suuntaviivojen mukaisesti
·    nimeämään 1-3 luottamushenkilöedustajaa/kunta valmistelutyötä ohjaavaan ohjausryhmään
·    valmistelutyön rahoituspäätöstä euroa/asukas periaatteella. Pohjapaperissa on esitetty alustava arvio tässä vaiheessa muodostuvista lähinnä henkilökustannuksista.

Projektijohtajan rekrytointi on käynnissä. Lisäksi on tarkoitus irrottaa mukaan lähtevien kuntien rahoitettavaksi kaksi muuta työntekijää, talous- hallinto ja tukipalveluryhmän vetäjä sekä kokoaikainen projektisihteeri. Tavoitteena on valmistella ehdotus sosiaali- ja terveysalueen perustamiseksi syksyyn mennessä niin, että asiaa voidaan käsitellään kunnissa jo tämän vuoden aikana.

Kuntakokouksen muistio 28.1.2014 Liite
Luonnos sotealueen muodostamissuunnitelmaksi Liite

Ehdotus:  Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää osallistua Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen valmisteluun ja nimeää kolme luottamushenkilöä perustettavaan ohjausryhmään. Lisäksi kaupunki toteaa, että se on valmis rahoittamaan valmistelutyötä asukasluvun mukaisella osuudella noin 2,5 vuoden ajan yllä esitetyn mukaisesti. Kaupunki on valmis hallinnoimaan hanketta ja hanke päätetään sijoittaa konsernipalveluihin.

Päätös :  Kaupunginhallitus:
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus nimesi ohjausryhmään Seija Kuikan, Satu Taavitsaisen ja Olli Nepposen.
______________________

Kaupunginhallitus 21.9.2015

Etelä-Savossa on vuosien ajan keskusteltu maakunnallisen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjän muodostamisesta. Asia tuli uudelleen esille osana valtakunnallista sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta vuodenvaihteessa 2013 - 2014. Varsinainen valmistelutyö käynnistyi helmikuussa 2015, jolloin hanketta varten nimetyt työryhmät käynnistivät työnsä.

Ehdotus Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustamissuunnitelmaksi valmistui ja esiteltiin kuntien valtuustoille 16.6.2015. Sen jälkeen suunnitelmaan on tehty joitakin tarkennuksia, jotka hankkeen ohjausryhmä hyväksyi 18.8.2015. Samassa kokouksessa ohjausryhmä päätti lähettää perustamissuunnitelman kuntien ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin valtuustoille hyväksyttäväksi. Lisäksi kuntajohtajaryhmä tarkensi perussopimuksen rahoituskohtaa vielä 8.9.2015.

Liitteenä 1 on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustamissuunnitelma liitteineen.

Suunnitelmassa esitetään, että Enonkosken, Hirvensalmen, Joroisten, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan, Puumalan, Rantasalmen ja Sulkavan kunnat sekä Mikkelin ja Pieksämäen kaupungit perustavat Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän. Kuntayhtymä perustettaisiin 1.1.2016 alkaen, mutta se käynnistäisi varsinaisen toimintansa 1.1.2017 alkaen.

Kuntayhtymälle siirtyy vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintähuoltoa ja työterveyshuoltoa. Se on entisen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkuntien osalta myös erikoissairaanhoitolain mukainen sairaanhoitopiiri. Kuntien ja sairaanhoitopiirin henkilöstö siirtyy uuden kuntayhtymän palvelukseen 1.1.2017 alkaen.

Kuntayhtymän perustamisella tavoitellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen integraation toteuttamista Etelä-Savossa, mikä merkitsee saumattomia palveluketjuja, jolloin sekä palveluiden toimivuus että kustannustehokkuus paranevat.

Perustamissuunnitelma liitteineen on käsitelty kunnan yhteistoimintaelimessä 21.9.2015. Asiasta on pidetty informaatiotilaisuus kuntalaisille 1.9.2015. Perustamissuunnitelmasta on tehty vaikutusten arviointi (liite 2).

Kuntayhtymä perustetaan kuntalain 55 § mukaisena vapaaehtoisena kuntayhtymänä. Kuntayhtymän perussopimusta voidaan jatkossa muuttaa (kuntalain 57 §), jos sitä kannattaa vähintään 2/3 jäsenkunnista ja niiden asukasluku on vähintään puolet jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.

Erikoissairaanhoitolain 3 § mukaan kunnan on kuuluttava johonkin sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Lain 7 § mukaan uuden kuntayhtymän alueella toimii kaksi sairaanhoitopiiriä: Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja Itä-Savon sairaanhoitopiiri. Uuden kuntayhtymän perussopimuksen mukaan se on Etelä-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkuntien osalta jatkossa myös sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Tämä edellyttää nykyisen sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttamista niin, että siitä tulee kuntalain 55 § mukainen vapaaehtoinen kuntayhtymä, jonka tehtävänä on hallita Mikkelin keskussairaalan kiinteistöjä. Tämä muutos tulee kuntien käsiteltäväksi myöhemmin.

Valtuuston päätettäväksi tulee seuraavassa kokouksessa uuden kuntayhtymän valtuuston jäsenten valinta.

Perustettava kuntayhtymä vastaa toiminnallisilta linjoiltaan pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen sisällöllisiä tavoitteita. Hallinnolliselta muodoltaan kuntayhtymä poikkeaa hallitusohjelman kirjauksesta (vaalit, rahoitus ja juridinen muoto). Hallitus ei ole kuitenkaan toistaiseksi täsmentänyt uudistuksen lopullista muotoa ja näyttää todennäköiseltä, että lainsäädännön valmistumiseen menee vielä ainakin 1 – 2 vuotta. Etelä-Savossa on toiminnallisia tarpeita edetä asiassa muuta maata nopeammin, minkä vuoksi kuntayhtymä esitetään jo tässä vaiheessa perustettavaksi. Sen jälkeen, kun hallituksen linjaukset selviävät tarkemmin ja lainsäädäntö valmistuu, kuntayhtymä varaudutaan muokkaamaan sen mukaiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se

1.  Hyväksyy Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustamisen liitteenä _ olevan perustamissuunnitelman mukaisesti ja sen mukaisesti;

a. Päättää siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun (lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintähuoltoa, työterveyshuoltoa ja Vaalijalan kuntayhtymän tehtäväksi annettuja kehitysvammaisten asumispalveluja) Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymälle 1.1.2017 lukien;

b. Hyväksyy Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perussopimuksen liitteen 1 mukaisesti;

c. Toteaa, että kaupungin liitteessä 1 mainittu sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä niitä palvelevien tukipalvelujen henkilökunta (alustava luettelo, tarkentuu täytäntöönpanovaiheessa) siirtyy Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tai sen osoittaman tukipalveluja tuottavan yhteisön palvelukseen 1.1.2017 alkaen liikkeen luovutuksella ja liitteenä 1 olevan henkilöstön siirtosopimuksen mukaisesti;

2.  Toteaa, että kohdan 1 b mukainen kuntayhtymän perussopimus tulee kuntaa sitovaksi, vaikka osa kunnista jättäisi sen hyväksymättä. Tässä tapauksessa perussopimuksen teksti muokataan niin, että se kattaa vain sen hyväksyneet kunnat;

3.  Varautuu osoittamaan kuntayhtymän perustamisen edellyttämän peruspääomasijoituksen vuoden 2017 talousarviossa;

4.  Antaa hankkeen ohjausryhmälle ja kuntajohtajaryhmälle valtuudet jatkaa kuntayhtymän toiminnan käynnistymisen valmistelua siihen saakka, kunnes kuntayhtymän valtuusto ja hallitus on valittu; ja

5.  Toteaa, että mikäli Sipilän hallituksen linjaus alueiden määrästä (päätös syksyllä 2015) ei mahdollista Etelä-Savon omaa sosiaali- ja terveysaluetta, päätöksen täytäntöönpanosta päätetään erikseen.

Esitys kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Sari Teittinen ja Kati Kähkönen ilmoittivat oma-aloitteisesti olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin.