Kaupunginhallitus, kokous 21.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Paikalliset sopimukset luottamusmiesten määrästä ja ajankäytöstä alkaen 1.1.2019

MliDno-2019-219

Valmistelija

  • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, vt. henkilöstöjohtaja, sari.hakkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnallisen pääsopimuksen 13 §:n 1 mom. mukaan paikallisesti voidaan sopia poikettavaksi kulloinkin voimassa olevan valtakunnallisen virka- tai työehtosopimuksen määräyksistä, jos siihen on olemassa paikallisista erityisolosuhteista aiheutuva perusteltu syy ja ellei valtakunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa ole erikseen rajoitettu paikallista sopimismahdollisuutta.

Paikallisten erityisolosuhteiden edellyttäessä luottamusmiesten lukumäärästä ja ajankäytöstä voidaan tehdä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen VII luvun 13 §:n, 3 §:n 2 mom. sekä 8 §:n mukainen paikallinen sopimus kunnan ja kunnallisten pääsopijajärjestöjen tai niiden rekisteröityjen alayhdistysten välillä. Paikalliset sopimukset hyväksyy kaupunginhallitus.

Pääsopijajärjestöjä ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry ja Julkisen alan unioni JAU ry sekä Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry, joilla on omat rekisteröidyt alayhdistykset. Pääsopijajärjestöjen osalta Juko ry:n luottamusmiessopimus on voimassa 31.7.2020 saakka ja pääsopijajärjestöön JAU kuuluvan JHL 525 luottamusmiessopimus on voimassa 31.12.2021.

Pääsopijajärjestö KoHon osalta on Super ilmoittanut, että heillä ei ole luottamusmiestä Mikkelin kaupungilla 1.1.2019 alkaen. HR päällikkö on neuvotellut Tehyn Mikkelin seudun ammattiosasto ry ja Jytyn Mikkelin pääluottamusmiesten kanssa luottamusmiesten ajankäytöstä sekä lukumääristä ja valmistellut pääluottamusmiesten kanssa liitteenä olevat paikalliset sopimukset luottamusmiesten lukumäärästä, ajankäytöstä sekä toimintaedellytyksistä.

KVTES:n VII luvun 8 §:n 5 mom. soveltamisohjeissa todetaan mm. että ”kiinteää vapautusaikaa arvioitaessa otetaan huomioon edustettavien lukumäärän lisäksi pääluottamusmiehen vastuualueella sovellettavien virka- ja työehtosopimusten lukumäärä, kunnan tai muun yksikön koko ja niissä harjoitettavan toiminnan luonne ja laajuus, edustettavien ammattiryhmien lukumäärä, käytössä olevat palkkaus- ja työ-aikajärjestelmät ja palvelussuhdelajit, työpisteiden lukumäärä ja sijainti, seudullinen yhteistyö sekä luottamusmiehen työolosuhteet.”

Paikallisesta sopimuksesta käy järjestökohtaisen ajankäytön sekä luottamusmiesten lukumäärän lisäksi ilmi myös pääluottamusmiesten asema sekä toimintaedellytykset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy paikallisesti neuvotellut luottamusmiessopimukset Tehy Mikkelin seudun ammattiosasto ry:n ja Jyty Mikkeli ry:n osalta ajalle 1.1.2019-31.12.2020.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tehy Mikkelin seudun ammattiosasto ry, Jyty Mikkeli ry, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat