Kaupunginhallitus, kokous 21.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistus ja alueelliseksi vastuumuseoksi hakeminen (lisäpykälä)

MliDno-2018-2499

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Karttunen, kulttuuri- ja museojohtaja, Matti.Karttunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hallituksen esitys museolaiksi ja laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta on annettu Eduskunnalle 18.10.2018. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2020 alkaen.

Museolain tavoitteita, toiminnan tarkoitusta ja valtionosuuden edellytyksiä koskevia säännöksiä uudistettaisiin. Alueelliset ja valtakunnalliset vastuumuseot korvaisivat nykyisen maakunta- ja aluetaidemuseojärjestelmän sekä valtakunnallisen erikoismuseojärjestelmän. Vastuumuseoiden tehtävistä ja vastuumuseoksi nimeämisen edellytyksistä säädettäisiin laissa. Päätökset museon hyväksymisestä valtionosuuteen oikeutetuksi ja nimeämisestä vastuumuseoksi olisivat voimassa toistaiseksi, mutta opetus- ja kulttuuriministeriö arvioisi neljän vuoden välein, täyttääkö museo edelleen valtionosuuden edellytykset. Vastuumuseoiden osalta arvioitaisiin myös, täyttääkö museo edelleen vastuumuseoksi nimeämisen edellytykset ja onko museo huolehtinut vastuumuseolle säädetyistä tehtävistä. Vastuumuseot neuvottelisivat neljän vuoden välein Museoviraston kanssa seuraavaa nelivuotiskautta koskevasta suunnitelmasta.

Museoiden valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on edistää monipuolisten, alueellisesti kattavien ja yhteisölleen merkittävien museopalveluiden saatavuutta. Uudistuksella pyritään kannustamaan toimijoita monipuoliseen, vaikuttavaan, laadukkaaseen ja korkeatasoiseen toimintaan sekä pitkäjänteiseen tavoitteelliseen kehittämiseen ja uudistamiseen. Samalla pyritään lisäämään rahoituksen ennustettavuutta ja pitkäjänteisyyttä. On tärkeää, että valtionosuusjärjestelmä turvaa jatkossakin taide- ja kulttuuripalvelujen alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta eri väestöryhmille.

Tavoitteena on myös lisätä rahoitusperusteiden läpinäkyvyyttä. Laissa ehdotetaan säädettäväksi periaatteista, joiden mukaan valtionosuuden perusteeksi vahvistettavista henkilötyövuosien määrästä päätetään. Tavoitteena on, että alueellisten vastuumuseotehtävien hoitaminen tulee järjestetyksi kattavasti koko maassa. Alueellisen vastuumuseotoiminnan perusteita kehitetään niin, että rahoitus vastaa paremmin tehtävien hoidon kattavuutta ja palveluiden kustannuksia. Alueelliset vastuumuseotehtävät voidaan jakaa maakunnassa useamman museon kesken.

Museoiden valtionosuusjärjestelmä säilyisi edelleen peruslähtökohdiltaan laskennallisena siten, että valtionosuus perustuisi valtionosuuden perusteeksi vahvistettavien henkilötyövuosien määrään ja henkilötyövuotta kohden määrättyyn yksikköhintaan. Museoiden valtionosuus muodostuisi perusrahoituksesta sekä tehtäväkohtaisesta rahoituksesta alueellisille ja valtakunnallisille vastuumuseoille. Museoiden perusrahoitusprosentti olisi 37. Alueellisten vastuumuseoiden tehtäväkohtaisesti määräytyvän henkilötyövuosien osan valtionosuusprosentti olisi 85.

Uudistuksen myötä museoiden pitää hakea uudelleen valtionosuuden piiriin. Alueellisten ja valtakunnallisten vastuumuseoiden nimittämiseksi järjestetään hakemusmenettely. Museot ilmoittavat alustavan kiinnostuksen hakea alueellista vastuumuseotehtävää marraskuussa 2018. Ilmoitus ei ole sitova, mutta se toimii jatkovalmistelun pohjana. Maakunnissa, joissa on useampia samasta tehtävästä kiinnostuneita toimijoita tai joissa johonkin tehtävään ei ole kiinnostuksensa ilmaisseita toimijoita, käydään tarvittaessa tarkentavat neuvottelut joulukuussa 2018 .Varsinainen hakemus valtionosuuden piiriin pääsemiseksi ja hakemukset alueellisiksi vastuumuseoiksi nimeämiseksi tehdään helmikuussa 2019. Museoviraston kanssa käydään neuvottelut alueellisten tehtävien hoitamisesta maalis-toukokuussa 2019. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös museoiden hyväksymisestä valtionosuuden piiriin, alueellisten vastuumuseoiden nimeämisestä sekä yksikköhinnoista ja henkilötyövuosista tehdään lokakuussa 2019.

Alueellisten vastuumuseoiden tehtävät jakautuvat kolmeen tehtäväkokonaisuuteen:

1. Alueellisen museotoiminnan edistämistehtävä, jolla tarkoitettaisiin toimialueen kulttuuriperintöön ja museotoimintaan liittyviä asiantuntija-, kehittämis- ja edistämistehtäviä, Tehtävää hoitava museo toimisi toimialueensa kulttuuriperinnön asiantuntijana sekä kulttuuriperinnön saavutettavuuden ja alueellisen yhteistyön edistäjänä toimialaansa liittyvissä kysymyksissä. Alueellisen museotoiminnan edistämistehtävän tarkoituksena olisi myös tarjota ja kehittää alueen yleisöille ja yhteisöille niiden tarpeisiin vastaavia kulttuuriperintöpalveluita. Kehittämistehtävän laajuus, tarkempi sisältö ja toimintamuodot määräytyisivät alueellisten erityispiirteiden ja tarpeiden pohjalta. Museon tehtävänä olisi myös kehittää ja edistää kulttuuriperinnön tallentamista ja digitaalista saatavuutta toiminta-alueellaan. Museolla voisi olla erikseen sovittaessa myös valtakunnallinen asiantuntija- tai kehittämisvastuu.

2. Alueellisen vastuumuseon kulttuuriympäristötehtävä, jolla tarkoitetaan toimimista toimialueellaan kulttuuriympäristön, erityisesti rakennetun ympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntijaviranomaisena. Museo edistäisi kulttuuriympäristön ja kulttuurimaiseman vaalimista ja siihen liittyvien mahdollisuuksien tunnistamista, saavutettavuutta. osallisuutta ja kulttuuriympäristötietoutta.

3. Alueellinen taidemuseotehtävä, jolla tarkoitetaan toimimista kuvataiteen ja visuaalisen kulttuuriperinnön asiantuntijana omalla toimialueellaan. Museon asiantuntijuus perustuisi museon kokoelmiin ja tietovarantoihin sekä alueen muiden toimijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Alueellisen taidemuseotehtävän tarkoituksena olisi tarjota ja kehittää alueen yleisöille ja yhteisöille niiden tarpeisiin vastaavia kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin palveluita. Tehtävän sisällön ja laajuuden määrittelyssä otettaisiin huomioon alueen laajuus ja tarpeet sekä muut alueelliset erityispiirteet. Museo edistäisi toiminnallaan alueellisen kuvataiteen dokumentointia, tallentamista ja saavutettavuutta. Museo toimisi alueellaan myös julkisen taiteen ja kokoelmien asiantuntijana, taidenäyttelyiden asianmukaisten sopimus- ja korvauskäytäntöjen sekä prosenttiperiaatteen käytön edistäjänä.

Etelä-Savossa maakunnalliset museovastuut on jaettu Savonlinnan ja Mikkelin kesken. Maakuntamuseo toimii Savonlinnassa. Mikkelissä sijaitsee Etelä-Savon aluetaidemuseo. Mikkelin kaupunki saa museotoimestaan laskennallisiin henkilötyövuosiin perustuvaa valtionosuutta kymmenen henkilötyövuoden mukaan (297 869 euroa vuonna 2018).

Savonlinnan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5.11.2018 § 382, että kaupunki hakee museotoimensa uudelleen valtionosuuden piiriin ja alueelliseksi vastuumuseoksi Etelä-Savon maakuntaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hvyinvoinnin ja osallisuuden lautakunta merkitsee tiedoksi selostuksen museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta ja esittää että Mikkelin kaupunginhallitus hakee museotoimensa uudelleen valtionosuuden piiriin ja alueelliseksi vastuumuseoksi Etelä-Savon maakunnan alueella alueellisen museotoiminnan edistämistehtävän (1) ja alueellisen taidemuseotehtävän (3) osalta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hakee museotoimensa uudelleen valtionosuuden piiriin ja alueelliseksi vastuumuseoksi Etelä-Savon maakunnan alueella alueellisen museotoiminnan edistämistehtävän (1) ja alueellisen taidemuseotehtävän (3) osalta.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Pekka Pöyry esitti Markku Aholaisen kannattamana, että asia jätetään pöydälle. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Pekka Pöyryn esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että  kulttuuri- ja museojohtaja Matti Karttunen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hakee museotoimensa uudelleen valtionosuuden piiriin ja alueelliseksi vastuumuseoksi Etelä-​Savon maakunnan alueella alueellisen museotoiminnan edistämistehtävän (1) ja alueellisen taidemuseotehtävän (3) osalta.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen esitti Soile Kuitusen, Petri Pekosen ja Pekka Pöyryn kannattamana, ettei Mikkelin kaupunki hae alueelliseksi vastuumuseoksi Etelä-​Savon maakunnan alueella alueellisen museotoiminnan edistämistehtävän (1) osalta.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu muutosesitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Markku Aholaisen muutosesitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa ääntä (Olli Miettinen, Kerttu Hakala, Jyrki Koivikko, Juha Vuori) ja 6 ei ääntä (Soile Kuitunen, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry, Markku Aholainen, Petri Pekonen, Jarno Strengell) ja 1 tyhjä ääni (Jukka Pöyry).  Puheenjohtaja totesi, että Markku Aholaisen muutosesitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkitään, että Kerttu Hakala jätti asiaan eriävän mielipiteen: "Jätän eriävän mielipiteen kaupunginhallituksen listan kohtaan § 41 Museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistus ja alueelliseksi vastuumuseoksi hakeminen. Esittelijän päätösesityksessä mukana ollut hakeminen alueelliseksi vastuumuseoksi Etelä-Savon maakunnan alueella alueellisen museotoiminnan edistämistehtävän osalta olisi antanut Mikkelille ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää museotoimintaamme 85 % avustuksen turvin ja tehdä laajempaa yhteistyöä sekä maakunnan alueella että valtakunnallisesti. Mikkeli ei pysty nostamaan taidemuseon tasoa ja kehittämään toimintaa yksin, omilla resursseillaan, joten hakematta jättäminen vaarantaa taiteen ja museotoiminnan aseman kaupungissamme."


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat