Kaupunginhallitus, kokous 21.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Metsäsairila Oy:n lainatakaus

MliDno-2019-200

Valmistelija

  • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi
  • Susanna Turunen, controller, susanna.turunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Metsäsairila Oy on Mikkelin kaupungin 100 %:sti omistama tytäryhtiö, jonka perustehtävä on lakisääteisten jätehuoltopalveluiden järjestäminen.

Metsäsairila Oy omistaa BioSairila Oy:n yhdessä Etelä-Savon Energia Oy:n ja BioGTS Oy:n konkurssipesän kanssa. BioSairila Oy on ylimääräisessä yhtiökokouksessaan 3.1.2019 päättänyt 5.000.0000,00 euron maksullisesta osakeannista, jossa annetaan merkittäväksi 8 000 kappaletta uusia osakkeita hintaan 625,00 euroa/osake. Osakkeenomistajilla on oikeus merkitä BioSairilan Oy:n uusia osakkeita. Mikäli osakkeenomistaja ei käytä merkintäoikeuttaan, on toisilla osakkeenomistajilla oikeus merkitä merkitsemättä jääneet osakkeet ensisijaisesti omistuksien suhteessa.

Oikeus merkitä BioSairilan Oy:n uusia osakkeita on Metsäsairila Oy:llä (omistusosuus 50 %), Etelä-Savon Energia Oy:llä (omistusosuus 30 %) ja BioGTS Oy:n konkurssipesällä (omistusosuus 20 %). BioGTS Oy:n konkurssipesä on 2.1.2019 ilmoittanut, että se ei osallistu osakeantiin. Etelä-Savon Energia Oy on ilmoittanut 15.1.2019 alustavasti osallistuvansa osakeantiin omistusosuutensa suhteessa eli 1.500.000,00 eurolla. Etelä-Savon Energia Oy:n hallitus päättää osakeantiin osallistumisesta lopullisesti kokouksessaan 29.1.2019.

Metsäsairila Oy:n hallitus on kokouksessaan 9.1.2019 päättänyt osallistua BioSairila Oy:n osakeantiin omalla omistussuhteeseen oikeuttamalla osuudella. Lisäksi Metsäsairila Oy lunastaa BioGTS Oy:n merkitsemättä jäävät osakkeet. Metsäsairilan rahoitustarve osakkeiden merkitsemiseen on 3.500.000,00 euroa.

Metsäsairila Oy on kilpailuttanut osakkeiden oston rahoittamiseksi tarvittavan lainan.

Metsäsairila Oy:n hallituksen valtuuksilla toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja ovat tehneet 16.1.2019 päätöksen hyväksyä Suur-Savo Osuuspankin rahoitustarjouksen seuraavin ehdoin:  

  • Luoton määrä 3.500.000,00 euroa
  • Laina-aika 10 vuotta
  • Lyhennykset ovat puolivuosittain 184 210,53 euroa 31.1.2020 alkaen
  • Viitekorko 6 kk Euribor 360-korko
  • Korkomarginaali 0,32 %-yksikköä yli viitekoron, tarkistus 3 vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoituksesta

Metsäsairila Oy esittää Mikkelin kaupungille lainan takaamista omavelkaisena takauksena 80 % lainan pääomasta. Jäljelle jäävän 20 %:n pääoman osalta Metsäsairila antaa omat tarvittavat kiinteistövakuudet. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Metsäsairila Oy:lle Suur-Savon Osuuspankilta edellä mainituin ehdoin otettavalle 3.500.000,00 euron lainalle omavelkaisen 80 % takauksen eli takaus on 2.800.000,00 euroa. Takauksesta peritään 0,8 % suuruinen takausprovisio vuosittain jäljellä olevasta lainan määrästä lainan nostoa seuraavan kuukauden alusta. Vuonna 2019 takausprovisio laskutetaan koko pääomasta. Metsäsairila Oy voi suojata lainan omalla päätöksellään korkomarkkinatilanteen huomioiden.

Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 15.6.2009 § 109 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä julkaistussa komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtiontuista takauksina, joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Metsäsairila Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Miettinen ja toimitusjohtaja Sami Hirvonen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Lisäksi merkitään, että Olli Miettinen osallistui asian esittelyyn asiantuntijana, jonka jälkeen hän ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän päätöksenteon ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat