Kaupunginhallitus, kokous 21.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Henkilöstöjohtajan viran täyttäminen

MliDno-2018-2488

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 3.12.2018 § 445, että henkilöstöjohtajan virka julistetaan haettavaksi 10.12.2018 lukien siten, että hakuaika päättyy 21.12.2018 klo 15.00 ja hakuilmoitus julkaistaan vain kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla. (10.4.2015/419).

Koska kaupunginhallituksen päätös sisältää vain 12 arkipäivää, viran hakuilmoituksessa hakuaika on laitettu päättymään torstaina 27.12.2018 klo 15.00. Hakuilmoitus on ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla kaupungin verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus toteaa, että henkilöstöjohtajan viran hakuaika on 10.12.2018 - 27.12.2018 klo 15.00 välinen aika.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti Soilen Kuitusen kannattamana, että henkilöstöjohtajan viran haku tulee olla avoin, kaupungin normaalien käytäntöjen mukainen ja kaikille hakijoille tasapuolinen, joten 3.12.2018 kaupunginhallituksen kokouksen pohjaesityksen mukaisesti, kaupunginhallitus päättää jatkaa henkilöstöjohtajan viran hakuaikaa 4.1.2019 klo 15.00 asti.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jarno Strengellin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa ääntä (Armi Salo-Oksa, Petri Pekonen, Juha Vuori, Pekka Pöyry, Jyrki Koivikko, Liisa Ahonen, Kirsi Olkkonen) ja 4 ei ääntä (Soile Kuitunen, Jarno Strengell, Markku Aholainen, Minna Pöntinen).

Esittelijä täydensi esitystään siten, että kaupunginhallitus nimeää henkilöstöjohtajan haastatteluryhmän valmistelemaan vaalin suorittamista sekä oikeuttaa ryhmän nimeämään haastatteluun kutsuttavat henkilöt ja arvioimaan henkilöarvioinnin tarpeellisuutta.

Muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti ja kaupunginhallitus nimesi haastatteluryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajat,​ kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan.

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulu tutkinto ja perehtyneisyys henkilöstöhallintoon. Viranhakuilmoituksessa on todettu, että henkilöstöjohtaja vastaa henkilöstön kehittämisestä, henkilöstösuunnittelusta ja –raportoinnista sekä henkilöstöstrategian toteuttamisesta, kaupungin henkilöstöpolitiikan ja työnantajaimagon kehittämisestä ja työnantajapalvelujen, työsuojelutoiminnan ja yhteistoiminnan järjestämisestä ja valinnassa arvostetaan hyvää johtajuutta, perehtyneisyyttä kunnalliseen työmarkkinapolitiikkaan, sosiaalisia taitoja ja oma-aloitteisuutta.

Haastatteluryhmä kutsui hakijoista haastateltaviksi Heli Huopaisen, Kaisa Kausto-Uskin, Petri Mattilan, Maria Närhisen ja Jouni Valjakan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Esitys annetaan kokouksessa.

Vaali on ehdollinen ja valittavan henkilön tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 11.2.2019 mennessä. Lisäksi noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Palkasta päätetään vaalin vahvistamisen yhteydessä.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä esitti, että kaupunginhallitus päättää valita hakijoiden koulutuksen, työkokemusvertailun ja tehtyjen haastattelujen kokonaisvertailun perusteella henkilöstöjohtajan virkaan Petri Mattilan. Perusteena valinnalle on Mattilan työkokemus henkilöstöhallinnosta, esimiestyökokemus sekä haastattelussa saatu vahvistus hänen soveltuvuudestaan ko. virkaan.

Lisäksi Jyrki Koivikko esitti Pekka Pöyryn kannattamana, että virkaan valitaan Maria Närhinen.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä käyttäen suljettua lippuäänestystä. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: Maria Närhinen 6 ääntä ja Petri Mattila 5 ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että henkilöstöjohtajan virkaan on valittu Maria Närhinen.

Merkitään, että pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.

Edelleen esittelijä täydensi esitystään siten, että Maria Närhiselle valitaan varalle henkilö. Kaupunginhallitus päätti äänestää henkilön varalle asettamisesta siten, että ne jotka kannattavat varahenkilöä valittavaksi, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat ettei varahenkilöä valita, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja annetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä (Kerttu Hakala, Soile Kuitunen, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry, Jukka Pöyry, Petri Pekonen, Markku Aholainen, Jarno Strengell) ja 3 ei ääntä (Jyrki Koivikko, Olli Miettinen, Juha Vuori).  Puheenjohtaja totesi, että esittelijän täydennetty esitys hyväksyttiin.

Lisäksi esittelijä esitti, että varalle valitaan Petri Mattila. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän lisäesitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginlakimies Jukka Savolainen ja viestintäpäällikkö Heidi Hänninen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat