Kaupunginhallitus, kokous 21.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Eduskunta- ja europarlamenttivaalit - äänestäminen laitoksissa

MliDno-2018-2027

Valmistelija

 • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vaalilain 9 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus määrää laitokset, joissa vaalitoimikunnat toteuttavat vuoden eduskunta- ja europarlamenttivaalit, seuraaviksi:

 • Keskussairaala, Porrassalmenkatu 35-37 
 • Moision sairaala, Moisiontie 10
 • Kiiskimäen päiväkeskus, Kiiskimäenkatu 2
 • Palvelukeskus Lounatuuli, vanhusten palvelutalo, Tuukkalan Kylätie 3 C
 • Mikkelin vankila, Linnankatu 6
 • Palvelutalo Annakoti, vanhusten palvelutalo, Yrjönkatu 1
 • Graanin Palvelutalo, Graanintie 10
 • Attendo Lavilanhovi, vanhusten palvelutalo, Lavilankatu 4
 • Pietarinpirtti, vanhusten palvelutalo, Pietarinkatu 9
 • Mikkelin Kotikaari ry, Pappilanpuiston palvelutalo, Kappalaisenkatu 8
 • Mikkelin Kotikaari ry, Jalavapuiston palvelutalo, Kastanjakuja 3
 • Invalidiliiton Asumispalvelut Oy, Validia-palvelut, Kiiskinmäenkatu 4
 • Savon Vammaisasuntosäätiön Pihkapuiston toimintakeskus, Oksakuja 2
 • Savon Vammaisasuntosäätiön Savisillan toimintatupa, Maahisentaival 7-9
 • Anttolan Palvelukeskus/palveluasunnot, Taipaleentie 27-29
 • Mikkeli-yhteisö, Norolantie 19
 • Kyyhkylän kuntoutussairaala, Kyyhkyläntie 9
 • Haukivuoren palvelukeskus, Kankaalantie 4
 • Palvelukeskus Vaarinsaari, Tuderuksentie 2
 • Attendo Ikihyvä Oy/ Ryhmäkoti, Tuderuksentie 4
 • Luotolahden palvelukoti, Sikolammentie 42 A
 • Vuolingonhovi, Palvelutalo, Ylännetie 1
 • Vetrea Terveys Oy, Mikkelin palvelukoti, Ylännetie 3
 • Attendo Ikihyvä Oy/ Haukiranta, Haukirannantie 10
 • Toimintakeskus Metsätähti, Opinraitti 9, 
 • Palvelutalo Lehmuskoti, Jalavakatu 5
 • Pääskylän palvelutalo, Koulutie 11 (Haukivuori)
 • Kotipirtti, Keskustie 45 (Haukivuori)
 • C-talo, Moisiontie 11 A
 • Saimaanharju Palvelukeskus, Väänäsenpolku 4
 • Attendo Marsalkanhovi, Mannerheimintie 36
 • Coronaria Kotikylä Tupala, Poikolanrinne 2
 • Vaalijala, Siekkilän palvelukoti, Lugankatu 16
 • Attendo Kaskela palvelukoti, Ylännetie 8
 • Attendo Vuolinko, Ylännetie 4

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päätöksessä mainitut laitokset

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat