Kaupunginhallitus, kokous 21.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Eduskunta- ja europarlamenttivaalien vaalimainospaikat ja vaalien viestintäsuunnitelma

MliDno-2018-2027

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi
  • Mikko Tuovinen, viestintäsuunnittelija, mikko.tuovinen@mikkeli.fi
  • Heidi Hänninen, viestintäpäällikkö, heidi.hanninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungissa on ollut jo useiden vuosien ajan käytäntö, että kaupunki rakentaa vaalimainoskehikot, joihin puolueet ja muut ehdokasasettajat ovat saaneet laittaa mainoksensa. Tämä päätös vaalimainoskehikoiden rakentamisesta ja laittamisesta niille osoitetuille paikoille kaupungin toimesta on perustunut siihen, että vaalimainoksia sijoitetaan vain kaupungin rakentamiin mainoskehikkoihin ja niille osoitetuille paikoille.

Vaalilain 56 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikassa tai sen välittömässä läheisyydessä ei saa äänestysaikana pitää puheita, julkipanna tai jakaa painettuja tai kirjoitettuja kehotuksia eikä muutoinkaan vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa äänestäjien vaalivapauteen. Tätä on tulkittu niin, että mainokset eivät saa näkyä vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäyntiin.

Aikaisemmissa vaaleissa on ehdokkaita asettaneille annettu kustakin kehikosta aina kaksi osaa, koska ehdokasasettajia tulee kohdella vaalimainospaikkojen jaossa tasavertaisesti ja yhdenmukaisia perusteita noudattaen. 

Vaalien viestinnästä ja markkinoinnista on laadittu liitteenä oleva viestintä- ja markkinointisuunnitelma. Mikkelin kaupungissa vaalimainoskehikoita on ollut yhteensä 20 kpl. Vaalimainoskehikoiden paikat on sijoitettu pääasiassa keskusta-alueelle (11 kpl) sekä Rantakylään, Otavaan ja Anttolaan kuhunkin yksi kehikko sekä Ristiinaan, Suomenniemelle ja Haukivuorelle kaksi kehikkoa. Vaalimainoskehikoiden määrää esitetään nyt vähennettäväksi neljällä kehikolla. Äänestysaktiivisuutta pyritään nostamaan tehostamalla vaaleihin liittyvää tiedottamista ja markkinointia. Lisäksi Graanille esitetään avattavaksi uusi ennakkoäänestyspaikka.

Kaupunki varaa vaaleissa omaan käyttöönsä kaksi (2) mainospaikkaa, joissa ilmoitetaan mm. äänestyspaikoista ja ennakkoäänestyspaikoista.

Vaalimainosten taustojen nouto tapahtuu Uutta Elämää myymälästä osoitteesta Yrittäjänkatu 30.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä päätöksen liitteenä olevan vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleja koskevan viestintäsuunnitelman sekä suunnitelma kerrotut vaalimainospaikat.

Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa puolueille:

  • että ulkomainonta voidaan aloittaa eduskuntavaalien osalta aikaisintaan 27.3.2019 ja europarlamenttivaalien osalta aikaisintaan 8.5.2019.
  • ettei vaalimainoksia saa asettaa Mikkelin kaupungissa taajama-alueella muualle kuin kaupungin rakentamiin vaalimainoskehikkoihin ja hyväksyttyihin ulkomainostelineisiin. Taajama-alueen ulkopuolella pääteiden varsilla ulkomainontaa voidaan suorittaa Liikenneviraston sekä paikallisen tiemestarin antamien ohjeiden edellyttämällä tavalla. Tämän päätöksen vastaisesti asetetut vaalimainokset tulee kehotuksesta puolueiden ja valitsijayhdistysten poistaa. Poistamisen voi tarvittaessa tehdä myös kaupunki,
  • kukin puolue saa kustakin vaalimainoskehikosta kaksi paikkaa ja
  • ettei puolueilta peritä vaalimainospaikkojen käytöstä maksua.


Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vaalijulisteet asetetaan kullekin julistepaikalle vasemmalta lukien samassa järjestyksessä kuin ehdokkaita asettavat ryhmät ovat ehdokaslistojen yhdistelmässä.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että kullekin puolueelle ja valitsijayhdistykselle varataan kustakin vaalimainoskehikosta enintään kaksi paikkaa. Kaupunginlakimies selvittää paikkojen tarpeen puolueilta ja valitsijayhdistyksiltä.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Pekka Pöyry esitti Jarno Strengellin kannattamana, ettei ulkomainospaikkoja vähennetä.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Pekka Pöyryn esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat