Kaupunginhallitus, kokous 21.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Eduskunta- ja europarlamenttivaalien ennakkoäänestyspaikat

MliDno-2018-2027

Valmistelija

 • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vaalilain säännökset ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista ovat seuraavat:

Vaalilain 9 § mukaan kunnanhallitus päättää kunnassa sijaitsevien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista. 

Vaalilain 47 § 2 momentin mukaan yleisen ennakkoäänestyspaikan on oltava avoinna kaikkina päivinä säädettynä ennakkoäänestysajanjaksona, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä.

Vaalilain 48 § 1 momentin mukaan ennakkoäänestys toimitetaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa ennakkoäänestysajanjaksona kunnanhallituksen päätöksellä määrättynä aikana. Äänestys ei kuitenkaan saa alkaa arkipäivisin ennen kello 8:aa eikä jatkua kello 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 10:tä eikä jatkua kello 16:n jälkeen.

Oikeusministeriön ohjeet ennakkoäänestyspaikkajärjestelyistä

Oikeusministeriö on kehottanut kunnanhallituksia määräämään yleiset ennakkoäänestyspaikat hyvissä ajoin ja ilmoittamaan ne äänestyspaikkarekisteriin.

Oikeusministeriö kehottaa lisäksi kunnanhallituksia kiinnittämään huomiota seuraaviin asioihin ennakkoäänestyspaikkoja määrätessään:

 1. Ennakkoäänestyspaikkoja tulee olla riittävästi suhteessa kunnan äänioikeutettujen määrään, jotta äänestäminen ennakkoon olisi mahdollisimman vaivatonta ja vähän aikaa vievää.
 2. Ennakkoäänestyspaikat tulee sijoittaa sellaisiin paikkoihin, joihin äänestäjien on helppo tulla ja joihin he vaivattomasti osaavat.
 3. Ennakkoäänestyspaikan tulee olla aatteellisilta ja taloudellisilta kytkennöiltään mahdollisimman puolueeton.
 4. Ennakkoäänestyspaikan on sekä tiloiltaan että sijainniltaan sovittava tarkoitukseen myös järjestyksenpidon kannalta.
 5. Ennakkoäänestystilan tulee olla riittävän suuri, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha turvaten. 
 6. Tilan tulee olla siten mitoitettu ja järjestetty, että ruuhkaa ja jonoja syntyy mahdollisimman vähän.
 7. Äänestyksen vastaanottopisteitä ja vaalitoimitsijoita tulee olla riittävästi.
 8. Ennakkoäänestyspaikka tulee sijoittaa rakennuksessa niin, että paloturvallisuus ei vaarannu. 
 9. Järjestelyissä tulee huolehtia erityisesti siitä, että rakennuksen poistumistiet pidetään esteettöminä ja ettei poistumisteiden opasteita peitetä. Järjestelyjen asianmukaisuus on syytä tarvittaessa varmistaa asianomaiselta alueelliselta pelastusviranomaiselta.
 10. Ennakkoäänestyspaikkojen tulee vaalista toiseen olla mahdollisimman pysyviä, koska sillä tavoin edistetään sitä, että äänestäjät tietävät ja muistavat, missä äänestyspaikka on.
 11. Kunnan on tehokkaasti tiedotettava kunnan alueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista.
 12. Liikuntavammaisten ja muiden liikuntaesteisten pääsy ennakkoäänestyspaikalle on turvattava.  

Ennakkoäänestyspaikat eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa 2019

Mikkelin kaupungissa presidentinvaalissa 2018 ennakkoäänestyspaikoiksi oli määrätty liike- ja kauppakeskus Stella, Rantakylätalo, Anttolatalo ja Haukivuoren kirjasto, Otavan lähipalvelukeskus, Ristiinan kirjasto ja Suomenniemen kirjasto. Lisäksi kiertävänä ennakkoäänestyspaikkana on toiminut kaksi äänestysbussia.

Eduskuntavaaleihin ja europarlamenttivaaleihin 2019 esitetään lisättäväksi ennakkoäänestyspaikka kauppakeskus Graaniin. Lisäystä voidaan pitää perusteltuna toimena äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi. Äänestysbussi ei jatkossa pysähtyisi Graanilla, vaan ennakkoäänestyspaikka olisi kauppakeskuksessa. Tämä mahdollistaa samalla äänestysbussin reittien ajamisen yhdellä bussilla. Muita muutoksia ennakkoäänestyspaikkojen osalta ei esitetä aiempiin vaaleihin verrattuna.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestysaika kotimaassa on 3.4. - 9.4.2019.

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestysaika kotimaassa on 15.5. - 21.5.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää määrätä eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien ennakkoäänestyksen toimitettavaksi päätöksen liitteestä ilmenevissä paikoissa ja liitteessä mainittuina kellonaikoina. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että äänestysbussin reittiaikataulu aukiolopäivineen on liitteestä ilmenevä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Liitteessä mainitut ennakkoäänestyspaikat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat