Kaupunginhallitus, kokous 18.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 437 Viktor Tuomelan rahaston pankkitilin lakkautaminen

MliDno-2019-2154

Valmistelija

  • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi
  • Susanna Turunen, controller, susanna.turunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungilla on Suur-Savon Osuuspankissa jatkuva tuottotili FI41 5042 0060 9002 39 nimellä Tuomela Viktor. Saldo- ja korkotodistuksen mukaan tilin saldo 7.11.2019 oli 7.683,84 €. Tilin talletuskorko on 0,00 %, joten pääoman tuottoa ei ole kertynyt. Tilinkäyttöoikeudet ovat Olli Lahdella.

Pankkitilillä olevat varat kuuluvat Viktor Tuomelan rahastolle, joka on myöntänyt avustuksia varattomille lahjakkaille haukivuorelaisille opiskelijoille opiskelun tukemiseen.

Rahaston varoja ei ole tarpeen pitää omalla pankkitilillään, vaan tilillä oleva summa voidaan siirtää Mikkelin kaupungin pankkitilille. Mikkelin kaupungin kirjanpidossa Viktor Tuomelan stipendirahastoa seurataan laskentatunnisteen avulla. Tarvittaessa stipendirahat voidaan nostaa Haukivuoren palvelupisteestä

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Suur-Savon Osuuspankissa oleva Mikkelin kaupungin/Tuomela Viktor pankkitili FI41 5042 0060 9002 39 ja sen käyttövaltuudet lakkautetaan viimeistään 31.12.2019. Tilillä olevat varat siirretään Mikkelin kaupungin pankkitilille FI12 5000 0120 2659 46.

Kaupunginhallitus myöntää talouspalveluille oikeuden hoitaa tilin lakkauttamiseen ja varojen siirtoon liittyvät toimenpiteet.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Suur-Savon Osuuspankki, Meidän IT ja talous Oy/Terhi Mehto, talouspalvelut, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Virpi Siekkinen ja Seija Manninen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat