Kaupunginhallitus, kokous 18.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 426 Saimaan rantayleiskaavan muutos, Valkolan kylä, tila Iida 491-469-1-87

MliDno-2018-2287

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Ahonen, kaavoitusinsinööri, Jari.Ahonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 18 päivänä kesäkuuta 2019 päivätyn rantayleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy maaomistajan aloitteesta.

Kaava-alue sijaitsee Saimaan Ukonveden länsirannalla noin 10 km Mikkelin keskustasta etelään Valkolan kylässä ja käsittää tilan Iida 491-469-1-87. 

Kaavan tavoitteena on muuttaa olevan yleiskaavan mukainen maa-ja metsätalousalue loma-rakennuksen rakennuspaikaksi (RA). 

Tilalle Iida 491-469-1-87on haettu poikkeamislupaa, mutta sitä ei ole myönnetty, koska tila on merkitty voimassa olevaan yleiskaavaan maa- ja metsätalousalueeksi (M-1). Näin ollen tilan rakentamisoikeus on tutkittava ja selvitettävä yleiskaavan muutoksella.

Tila Iida RN:o 1:87 omistajien tavoitteena on saada kauppakirjalla 29.1.1951 rakennuspaikaksi pidätetty alue rakennuspaikaksi. Tilan koko on 3000 m2. Maanomistajien  mielestä Saimaan rantayleiskaavan laatimis- ja hyväksymisvaiheessa on tapahtunut selvä virhe. Maanomistajien mielestä tilan Iida alue olisi Saimaan rantayleiskaavassa pitänyt hyväksyä emätilaksi ja merkitä lomarakennuspaikaksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 15.11.2018.—15.1.2019 välisen ajan.

Kaupunkisuunnittelupalvelujen toimesta lähetettiin 24.10.2018 päivätty kaavaluonnos asiakirjoineen sekä kirjelmä, jonka mukaan asianosaisille varattiin 30 pv aikaa esittää lausuntonsa ja mielipiteensä kaavahankkeesta.

Kaavaluonnos käsitti 10 tilan alueen Valkolan kylän alueella. Alueen ja naapurialueiden maanomistajia ja muitakin osallisia kuultiin kaupunkisuunnittelun toimesta.  Mielipiteissä ja muistutuksissa esitettiin muutosta puoltavia ja vastustavia mielipiteitä, joten esitetyllä kaavamuutoksella ei olisi päästy yhteisiin tavoitteisiin. Näin ollen yleiskaavan muutos on rajattu koskemaan yksinomaan Iidan tilan 491–469-1-87 aluetta.

Luonnoksesta on antanut lausuntonsa Etelä-Savon ELY- keskus, joka esitti, että OAS:sta käy riittävällä tavalla selville suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet, muuta ei pysty tarkemmin arvioimaan kaavaluonnosta kaavaselostuksen puutteen vuoksi.

Kaavanlaatija on laatinut vastineet annettuihin mielipiteisiin. Yhteenveto muistutuksista ja kaavan laatijan vastineet ovat kaavaselostuksen liitteenä 3.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Saimaan rantayleiskaavan muutosehdotuksen Valkolan kylä tila Iida koskien tilaa Iida 491-469-1-87, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta,  Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon maakuntaliitolta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Jari Ahonen, kaavoitusinsinööri, Jari.Ahonen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Saimaan rantayleiskaavan muutosehdotuksen Valkolan kylä tila Iida koskien tilaa Iida 491-469-1-87, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon maakuntaliitolta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jenni Oksanen, yleiskaavoittaja, jenni.oksanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaavamuutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 22.8. - 23.9.2019. Lausunnot saatiin Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta. Heillä ei ollut huomautettavaa.

Muistutuksia jätettiin kolme kappaletta. Vastineet niihin löytyvät kaavaselostuksen liitteestä 2.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Saimaan rantayleiskaavan muutoksen koskien Valkolan kylän tilaa Iida 491-469-1-87.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jukka Pöyry esitti, ettei kaavamuutosta hyväksytä. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Lisäksi keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että kaavanlaatijan kaavaehdotuksesta antamiin muistutusten vastineisiin (Liite 4) tehdään seuraavat korjaukset/täydennykset: 

Alkuperäinen: Liite 4, sivu 2 osa kappaleesta 1.2 Kaavanlaatijan vastine: 
”1.2 Muistuttajien tilan omistajat: Tilan omistivat poikkeamislupaa (v. 2009–2010) haettaessa kaksi henkilöä (pariskunta).  He antoivat suostumuksen poikkeuslupaan ehdolla, että tieyhteys heidän tilalleen järjestetään Iidan tilan takarajalle. Tie siirrettiin ja sen paikka on yksityistielain mukaisessa toimituksessa vahvistettu nykyiselle paikalleen. Uusi tien paikka näkyy kaavamuutoksen kartalla. Tämä oli hyvä toimenpide myös Iidan tilan osalta, koska lomarakennuksen paikka tulisi entisen tien päällä. Muistuttajien pariskunta/ perhe on tehnyt v.2000 keskinäisillä kaupoilla järjestänyt omistuksiaan niin, että aikaisemmat omistajat omistavat tilastaan 7/20 ja 3/20 (yhteensä puolet) ja heidän poikansa 5/20 ja pojan vaimo 5/20 (yhteensä puolet). Kysymyksessä on samat henkilöt ja heidän perheensä silloin poikkeamisluvan hakemisen aikana ja nyt. …  ”

Muutetaan muotoon:
”1.2 Muistuttajien tilan omistus: Tilan omisti poikkeamislupaa (v. 2009–2010) haettaessa perikunta. Perikunnan puolesta annettiin suostumus poikkeuslupaan.  Tilan omistavat muistuttajat, kaksi pariskuntaa, jotka ovat v.2010 ostaneet perikunnaltaan ko. tilan. Nämä pariskunnat omistavat tilasta puolet ja puolet eli koko tilan.  Poikkeamislupaan suostumuksensa antanut perikunnan jäsen on osaomistajana muistuttajien tilassa. "

Alkuperäinen: Liite 4, sivu 4, osa kappaleesta 3. Kaavanlaatijan vastine: 
”…Rakennuspaikan takaosassa on muistuttajien rakennuspaikalle johtava tie, joka on siirretty muistuttajien pyynnöstä keskeltä Idan tilaa. tien siirtäminen oli aikanaan ehtona, että muistuttajat eivät vastustaneet Iidan tilalle haettua asuin-/lomarakennukselle haettua poikkeamislupahakemusta. …”

Muutetaan muotoon: 
”… Rakennuspaikan takaosassa on muistuttajien rakennuspaikalle johtava tie, joka on siirretty Iidan tilan pohjoispuolella olevan tilan omistajan hakemuksen perusteella yksityistielain mukaisessa toimituksessa v. 2017 keskeltä Idan tilaa. Muistutuksen tekijät eivät ole vastustaneet tien siirtoa. Tien siirto mahdollistaa rakennusten sijoittamisen Iidan tilalle huomattavasti paremmin kuin, että rasitetie olisi kulkenut keskeltä Iidan tilaa. …”

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että yleiskaavoittaja Jenni Oksanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat