Kaupunginhallitus, kokous 18.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 436 Konsernitilisopimuksen tililuottojen vahvistaminen

MliDno-2019-2144

Valmistelija

 • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi
 • Susanna Turunen, controller, susanna.turunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin konsernipankiksi on ajalle 1.1.201-31.12.2018 valittu kaupunginhallituksen päätöksellä 13.3.2017/ § 65 OP Yrityspankki Oyj. Sopimukseen on sisältynyt mahdollisuus sopia palvelun oston jatkamisesta alkuperäisillä ehdolle enintään kahdeksi vuodeksi eteenpäin (optiokausi 1.1.2019-31.12.2020). Mikkelin kaupunginvaltuusto on 12.112018/§ 130 hyväksynyt konsernitiliä ja siihen liittyviä palveluita koskevan sopimuksen jatkamisen optiokauden ajaksi 1.1.2019-31.12.2020.

Mikkelin kaupungin (emoyhtiö) lisäksi konsernitilipalvelun piiriin kuuluvat kaupungin liikelaitokset (Mikkelin Vesilaitos ja Otavia), Etelä-Savon pelastuslaitos sekä kaupungin tytäryhtiöitä (Etelä-Savon Energia Oy, Etelä-Savon kampuskiinteistöt, Etelä-Savon koulutus Oy, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Kiinteistökehitys Naistinki Oy, Metsäsairila Oy ja Mikkelin oppilaitoskiinteistöt).

Konsernitilipalveluun on liitetty 25 miljoonan euron tililuottolimiitti.  Mikkelin kaupunki on tehnyt tililuottosopimuksia kaupungin liikelaitosten, Etelä-Savon pelastuslaitoksen sekä kaupungin tytäryhtiöiden kanssa. Kaupunginvaltuusto on viimeksi vahvistanut 27.3.2017/§ 27 konsernisopimukseen liitetyt tililuotot.

Konsernirakenteen muutoksista johtuen konsernitilisopimuksen mukaisen tililuottoihin on tullut seuraavat muutokset:

 • Mikkelin Tilakeskus nimellä on ollut yksikkötili, joka on kaupunginhallituksen päätöksellä 1.10.2018/§ 349 lakkautettu tarpeettomana Tilakeskuksen yhdistyttyä kaupunkiin. 
   
 • Kaupunginvaltuusto on 12.6.2017/§ 32 hyväksynyt Etelä-Savon Työterveyden osakekaupan ja kaupan yhteydessä on lakkautettu kaupungin 500 000,00 € tililuottojärjestely Etelä-Savon Työterveys Oy:lle siten, että yhtiöllä ei ole kaupungille tililuottovelkaa osakekaupan yhteydessä.
   
 • Otavan Opiston liikelaitoksen nimi on muuttunut 1.12.2018 alkaen Mikkelin kaupungin liikelaitos Otaviaksi.

 

Mikkelin kaupungin (emo) korkoehdot ja tililuottojen korkoperusteet konserniyhtiöiden osalta pysyvät ennallaan. Konserniyhtiöille vuonna 2019 tehdyn kyselyn perusteella tililuottoasiakkaisiin tai limiittimääriin ei ole muita muutostarpeita. Koska kyseessä on ainoastaan konsernitilisopimuksen tililuottotietojen tekninen päivittäminen, asia hyväksytään kaupunginhallituksen käsittelyssä.

Vahvistettavat konsernitilisopimuksen mukaiset tililuotot on esitetty liitteessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä seuraavat konsernitilisopimuksen tililuottoja koskevat tekniset muutokset:

 • Mikkelin Tilakeskuksen ja Etelä-Savon Työterveys Oy:n poistaminen luettelosta
 • Otavan Opiston liikelaitoksen nimen muuttaminen Mikkelin kaupungin liikelaitos Otaviaksi

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/Eija Bisi, OP Yrityspankki Oyj/Miia Kolistaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat