Kaupunginhallitus, kokous 18.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 434 Juvan ajoharjoitteluratasäätiön rahoituspyyntö

MliDno-2019-2005

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi
  • Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Juvan ajoharjoitteluratasäätiö on esittänyt perustajakunnilleen Juvalle, Hirvensalmelle, Joroisille, Mikkelille, Puumalalle, Rantasalmelle, Savonlinnalle ja Sulkavalle pyynnön, että kunnat ottaisivat peruspääomaosuuksiensa mukaisesti vastattavakseen säätiön nykyisen 20 000 euron velan ja sen lisäksi antaisivat säätiölle kertaluonteisen 5 000 euron lisärahoituksen vuonna 2020. Pyynnön perusteena on ajoharjoitteluradan kävijämäärien voimakas lasku ajo-opetuksen sääntelyn muututtua siten, että liukkaan kelin ajoharjoitteluradan käyttäminen on mahdollista korvata simulaattorilla. Alkuvuosina kävijöitä oli vuosittain parhaimmillaan 4500, ikäluokkien pienentymisen myötä vuosittainen lukumäärä on pudonnut noin kolmeen tuhanteen. Vuoden 2018 kävijämäärä oli vielä noin 2300. Syyskuun 2019 puoliväliin mennessä koko kuluvan vuoden kävijämäärä oli vain 762.

Ajoharjoitteluratasäätiön kirjeen mukaan Autokoululiitto on tehnyt yhdessä ratasäätiöiden kanssa liikenne- ja viestintäministeriölle esityksen, että ajokorttilakia tarkentavaa asetusta muutettaisiin siten, että jokainen oppilas joutuisi käymään ainakin kerran ajoharjoitteluradalla. Esityksen käsittelyaikataulusta tai muista yksityiskohdista ei kuitenkaan ole annettu tarkempia tietoja.

Mikkelin kaupungin osuus 404 039 markan peruspääomasta säätiön perustamisen jälkeen tapahtuneet kuntaliitokset huomioiden on 117 324 markkaa eli 29,04 %. Alueen kuntien ohella perustajajäseniä ovat myös Suomen Autokoululiitto ry (50 000 mk / 12,38 %) ja Mikkelin läänin autokouluyhdistys ry (15 000 mk / 3,71 %). Rahoitukseen liittyvä esitys on tehty ainoastaan perustajakunnille, joten Mikkelin kaupungin osuus esitetystä lisärahoituksesta on 34,60 %. Tämä vastaa 20 000 euron lainapääomasta 6 920,97 euroa ja 5 000 euron lisärahoituksesta 1 730,24 euroa.

Juvan kunta on antanut 100-prosenttisen omavelkaisen takauksen kyseessä olevalle säätiön lainalle.

Joroisten kunta on omalta osaltaan päättänyt sitoutua maksamaan ajoharjoitteluratasäätiön lisärahoitusosuudet sillä ehdolla, että kaikki muutkin perustajakunnat päättävät maksaa niille ehdotetut osuudet (Joroisten kunnanhallitus 4.11.2019 § 173).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että kaupungin taloudellisesta tilanteesta johtuen Juvan ajoharjoitteluratasäätiölle ei myönnetä sen hakemaa lisärahoitusta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Juvan ajoharjoitteluratasäätiö/Markku Karila ja Kari Laitinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat