Kaupunginhallitus, kokous 18.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 440 Eron myöntämiset Markku Aholaiselle ja Jani Lauanteelle Etelä-Savon kampuskiinteistöt ky:n yhtymäkokous edustajan ja tarkastuslautakunnan edustajan luottamustehtävästä sekä uusien edustajien nimeäminen

MliDno-2017-1251

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Markku Aholainen on pyytänyt eroa 3.6.2019 kaikista luottamustehtävistä henkilökohtaisiin syihin vedoten.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän yhtymäkokouksiin nimetyt edustajat toimikaudella 2017-2021 ovat seuraavat:

Varsinaiset edustajat:

 1. Seija Kuikka
 2. Pekka Selenius
 3. Markku Aholainen
   

Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Kirsi Olkkonen
 2. Paavo Puhakka
 3. Satu Taavitsainen
   

Lisäksi Jani Lauanne on pyytänyt eroa 9.11.2019 kaikista luottamustehtävistä henkilökohtaisiin syihin vedoten.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän tarkastuslautakunnan edustajat toimikaudella 2017-2021 ovat seuraavat:

Varsinaiset edustajat:

 1. Jani Lauanne
 2. Juha Vuori
   

Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Pertti Anttonen
 2. Eero Aho

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus myöntää Markku Aholaiselle hänen pyytämänsä eron Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän yhtymäkokousten edustajan luottamustehtävästä ja nimeää uuden edustajan hänen tilalleen jäjellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginhallitus myöntää Jani Lauanteelle hänen pyytämänsä eron Etelä-Savon kumpuskiinteistöt kuntayhtymän tarkastuslautakunnan edustajan luottamustehtävästä ja nimeää uuden edustajan hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi eron Markku Aholaiselle ja valitsi hänen tilalleen Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän yhtymäkokousten edustajaksi Kari Ojalan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Lisäksi kaupunginhallitus myönsi Jani Lauanteelle eron ja valitsi hänen tilalleen Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän tarkastuslautakunnan edustajaksi Ari Lehtisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Tiedoksi

Markku Aholainen, Jani Lauanne, nimetyt edustajat, Etelä-Savon kampuskiinteistöt ky, luottamushenkilörekisterinhoitaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat