Kaupunginhallitus, kokous 17.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 463 Työllisyysohjelman seuranta 2018, esitys vuoden 2019 työllisyysohjelmaksi

MliDno-2016-790

Valmistelija

  • Helena Skopa, helena.skopa@mikkeli.fi
  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin työllisyyspalvelut vastaa kaupungin työllisyydenhoidosta. Tehtävänä on edistää nuorten ja pitkään työttömänä olleiden työllistymistä. Työllisyyspalvelujen tehtäviin kuuluvat kaupungin palkkatukityöllistäminen, velvoitetyöllistäminen, sekä kaupungin työllistämisperusteiset oppisopimukset. Lisäksi työllisyyspalvelut koordinoivat siviilipalveluksen suorittamista kaupungin yksiköihin. Mikkelin kaupungilla toimii kaksi työpajayksikköä: Nuorten työpaja ja Työpaja Tarina. Työllisyyspalvelujen yhteistyökumppaneina toimivat Toimintakeskus ry ja monialainen yhteispalvelu TYP Reitti.

Työllisyysohjelman toimintakausi on valtuustokausi. Sitä tarkistetaan vuosittain kaupungin talousarviokäsittelyssä. Ohjelman hyväksyy kaupunginvaltuusto Liitteessä löytyy työllisyysohjelma ja vuoden 2018 tulokset.

Työllisyystoimikunta on käsitellyt työllisyysohjelmaa 19.11.2018 ja ohjelmaan ei ole esitetty muutoksia. Yhteistyökumppaneihin on ehdotettu lisättäväksi Ohjaamo Olkkari.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy työllisyysohjelman vuodelle 2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että vs. palvelupäällikkö Helena Skopa selosti asiaa kaupunginhallitukselle.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat