Kaupunginhallitus, kokous 17.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 467 Paikallinen sopimus tuloksellisuuserän 1.1.2019 maksamisesta joulukuun 2018 palkanmaksun yhteydessä

MliDno-2018-2556

Valmistelija

  • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt sopivat keväällä 2018 erillisen työ- ja virkaehtosopimuksen tuloksellisuuteen perustuvan paikallisen kertaerän maksamisesta. Paikallinen kertaerä perustuu kunnan tai kuntayhtymän strategian mukaisiin tuloksellisuus- ja tuottavuustavoitteisiin ja niiden toimeenpanoon. Kertaerän perusteluiden mukaan sopijaosapuolet pitävät tärkeänä kunnan ja sen työyhteisöjen tuloksellisuuden edistämistä ja tuottavuuden parantamista. Perusteissa korostuu henkilöstön osaamisen mahdollisimman hyvä hyödyntäminen kunnan tavoitteiden saavuttamisessa. Kuntatalouden parantunut tilanne johtuu osaltaan henkilöstön hyvästä työpanoksesta ja tuloksellisuuden lisääntymisestä. Kertaerän maksaminen perustuu kunnan strategiatyöhön sekä strategian mukaisiin tuloksellisuus ja tuottavuustavoitteisiin ja niiden toimeenpanoon. Kertaerän maksamisen edellyttämät toimenpiteet toteutetaan vuosien 2018–2019 aikana.

Tuottavuustavoitteiden ja kertaerän piirissä on kunnan koko henkilöstö. Kunta-alalla on työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan kertaerä maksetaan koko henkilöstölle tammikuussa 2019, mikäli kertaerän maksuun liittyvät palvelussuhteen keston/pituuden ehdot täyttyvät.

Maksamisen perusteet on sovittu Yleiskirjeen 1/2018 liite 5. Työntekijälle/viranhaltijalle, jonka palvelussuhde kuntaan/kuntayhtymään on alkanut viimeistään maanantaina 3.9.2018 ja jatkunut keskeytymättä vähintään sunnuntaihin 18.11.2018 saakka maksetaan tammikuun 2019 palkanmaksun yhteydessä erillinen kertaerä. Kertaerää ei makseta, jos työntekijällä/viranhaltijalla ei ole ko. ajanjaksona yhtään palkallista päivää. Osa-aikaisen työntekijän/viranhaltijan kohdalla käytetään osa-aikaprosenttina 18.11.2018 voimassa olevaa osa-aikaprosenttia.

Kertaerä on suuruudeltaan 9,2 % palkansaajan

  • KVTES II luvun 5 §:n mukaisesta varsinaisesta palkasta tai
  •  LS Yleisen osan 9 §:n mukaisesta varsinaisesta palkasta tai
  • OVTES Osio A 21 §:n mukaisesta varsinaisesta palkasta tai
  • TS II luvun 18 §:n mukaisesta varsinaisesta palkasta tai
  • muusikoiden varsinaisen palkan, joka määritellään KVTES II luvun 5 §:n mukaan
  • TTES 35 §:n 1 momentin mukaisesta keskituntiansiosta, joka kerrotaan luvulla 166 riippuen siitä,

minkä sopimusalan piirissä työntekijä/viranhaltija on 31.12.2018.

Opettajilla joiden palkkaus perustuu tehtyihin opetustunteihin, käytetään varsinaista palkkaa vastaavana palkkatekijänä opettajalle kuukaudessa keskimäärin maksettujen tuntipalkkioiden euromäärää. Tällaisia opettajia ovat sivutoimiset tuntiopettajat sekä Osio F:n tuntiopettajat. Euromäärän laskennassa käytetään opettajan työsuunnitelmaan vahvistettua tuntimäärää.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut lausunnon 117 tuloksellisuuserän kirjaamisesta kunnan tilinpäätöksessä. Lausunnon mukaan tuloksellisuuserä kirjataan kokonaisuudessaan vuoden 2018 tilinpäätökseen kuluksi ja siirtovelaksi, koska työnantajalle syntyy maksuvelvollisuus jo vuoden 2018 aikana. Palkanlaskennan ja kirjanpidon työtaakan helpottamiseksi työnantaja on esittänyt pääsopijajärjestöille erän maksamista jo joulukuussa 2018. Kertaerän maksaminen tammikuussa aiheuttaa lisätyötä ja myös kustannuksia, koska samanaikaisesti vaihdetaan talous- ja palkanmaksuohjelmaa ja palveluntuottajaa.

Mikkelin kaupunki työnantajana ja pääsopijajärjestöt JHL ry, JUKO ry, JYTY ry, Tehy ry ja SuPer ry ovat allekirjoittaneet paikallisen virka- ja työehtosopimuksen, jossa sovitaan paikallisesti, että helmikuussa 2018 allekirjoitetun erillisen työ- ja virkaehtosopimuksen mukainen tuloksellisuuteen perustuva erillinen kertaerä maksetaan viranhaltijalle tai työntekijälle jo joulukuussa 2018 erikseen ilmoitettavan palkanmaksun päivän yhteydessä kuitenkin viimeistään 31.12.2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy paikallisen sopimuksen kertaerän maksamisesta joulukuussa 2018.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat