Kaupunginhallitus, kokous 17.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 466 Osallisuussuunnitelma 2019 - 2021

MliDno-2018-2366

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain (22 §) mukaan ”Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:
1) järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja;
2) selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa;
3) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin;
4) järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun;
5) suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa;
6) tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden
    suunnittelua ja valmistelua.”

Kunta voi vapaasti päättää siitä, miten se tämän velvollisuutensa käytännössä toteuttaa.

Mikkelin kaupungin elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueella on valmisteltu osallisuussuunnitelmaa vuosille 2019 - 2021. Suunnitelmaa on työstetty syksyn 2018 aikana yhteensä yhdeksässä työpajassa eri sidosryhmien kanssa. Lisäksi asioita on työstetty mikkeliläisten kanssa kahdessa eri tapahtumassa: MeijänPiknik
-puistotapahtumassa ja Sadonkorjuumarkkinoilla. Suunnitelmaa varten on pyydetty palautetta ja kommentteja laajalti mikkeliläisiltä yhdistyksiltä, oppilaitoksilta, yrityksiltä, julkistoimijoilta ja asukkailta niin työvaiheessa kuin luonnosvaiheessakin.

Osallisuussuunnitelmassa on pyritty huomioimaan kaupungin strategiset tavoitteet sekä osallisuuden rakenteiden vahvistaminen. Hyväksymisen jälkeen osallisuussuunnitelmasta tehdään visuaalisempi versio, jota voidaan käyttää verkkosivuilla sekä printattuna materiaalina erilaisissa kuntalaistilaisuuksissa.

Osallisuussuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain. Osallisuussuunnitelma liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy osallisuussuunnitelman vuosille 2019 - 2021 liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Pekka Pöyry poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy osallisuussuunnitelman vuosille 2019 - 2021 liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Silva Suomala, Virpi Launonen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat