Kaupunginhallitus, kokous 17.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 464 Nuorten työpajatoiminnan kokeilu Etelä-Savon Koulutus Oy:ssä

MliDno-2018-2490

Valmistelija

  • Helena Skopa, helena.skopa@mikkeli.fi
  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin ja Pieksämäen kaupungit ovat omistajatapaamisessa 2.5.2018 antaneet Etelä-Savon Koulutus Oy:lle luvan käynnistää työllisyyttä osaamisen kehittämisen näkökulmasta tukevat palvelut Etelä-Savon maakunnassa. Osana tätä kokonaisuutta Etelä-Savon Koulutus Oy on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionavustuskelpoisuuden nuorten työpajatoiminnan järjestämiseen 19.6 2018. Yhtiö hakee valtionavustusta syksyn 2018 haussa toiminnan käynnistämiseksi vuonna 2019. Vuonna 2019 käynnistyy autoalalle keskittyvä pajatoiminta sekä maahanmuuttajanuorille suunnattu seinätön koto-paja. Näitä pajoja Mikkelin kaupunki ei tällä hetkellä tarjoa.

Nuorisolain (1285/2016, 13 §) mukaan nuorten työpajatoiminnan tehtävänä on valmennuksen avulla parantaa nuoren valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa koulutus loppuun ja päästä avoimille työmarkkinoille tai muuhun tarvitsemaansa palveluun. Työpajatoiminnan tarkoituksena on lain mukaan lisäksi parantaa nuoren elämänhallintataitoja sekä edistää hänen kasvuaan, itsenäistymistään ja osallisuutta yhteiskuntaan.

Etelä-Savon Koulutus Oy:n järjestämä nuorten työpajatoiminta on vahvasti osaamisen kehittämiseen orientoitunutta, ammatillisen koulutuksen rinnalla toteutettavaa ja sen avulla tuetaan opintoihin hakeutuvia, niiden keskeyttämisvaarassa olevia sekä opintonsa keskeyttäneitä nuoria. Työpajatoiminta muodostaa eheän jatkumon ammatillisen koulutuksen reformin mukaisille ohjauksen toimintatavoille sekä tukee myös Etelä-Savon Koulutus Oy:n vaikuttavuusrahoituksen toteutumista yhtenä työllistymistä edistävänä menetelmänä. Lisäksi se toimii Koulutus Oy:n yhteiskuntavastuun toteuttamisen välineenä.

Etelä-Savon Koulutus Oy toteuttaa työpajatoiminnan kokeilun Mikkelin kaupungin nuorten työpajatoiminnan rinnalla tiiviissä yhteistyössä. Tavoitteena on, että nuoret voidaan sijoittaa pajoille joustavasti sopimustyypistä riippumatta. Kokeilu toteutetaan vuoden 2019 aikana ja vuoden 2020 talousarvion yhteydessä tarkastellaan uudelleen mahdollista toiminnan jatkamista. Kokeilusta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Vaikka nuorten työpajat kiinnittyvät tiiviisti Etelä-Savon Koulutus Oy;n yhteyteen, se ei poista oppilaitoksen lakisääteistä velvoitetta tehdä nuorisolain mukainen ilmoitus etsivään nuorisotyöhön, nuoren omaan kotikuntaan. Tämä tehdään silloin, kun nuori ei ota opiskelupaikkaa vastaan tai opinnot ovat keskeytyneet. Tällä hetkellä Mikkelissä etsivän nuorisotyön tuotantovastuu on kaupungilla, jolle aluehallintovirasto maksaa suoraa valtionavustusta.

Nuorten työpajatoiminnan vaikuttavuuden mittareina seurataan :

  • ammatillisen koulutuksen keskeyttämisprosentti
  • ammatillisen koulutuksen läpäisyprosentti
  • pajoilla suoritetut tutkinnonosat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää Etelä-Savon Koulutus Oy:lle luvan harjoittaa työpajatoimintaa kokeiluna vuonna 2019. Tuloksia ja jatkoa arvioidaan talousarvion 2020 yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että vs. palvelupäällikkö Helena Skopa selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Tiedoksi

Etelä-Savon Koulutus Oy, työllisyyspalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat