Kaupunginhallitus, kokous 17.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 462 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ja Mikkelin kaupungin välinen kumppanuussopimus vuosille 2019-2021

MliDno-2016-422

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto päätti 20.8.2018 § 92 kaupungin strategiaa toteuttavista ohjelmista. Osana elinvoimaohjelmaa kaupunginvaltuusto linjasi, että Mikkelin kehitysyhtiön Miksei Oy:n kanssa tehdään kolme vuoden kumppanuussopimus vuosille 2019-2021.

Miksein hallitus on käsitellyt 18.10.2018 kokouksessaan kumppanuussopimuksen sisältöä ja tavoitteita vuosille 2019-2021. Sopimusluonnos vastaa kaupungin elinvoimaohjelman sisältöä ja tavoitteita.

Miksein hallitus esittää kaupunkistrategian mukaisen matkailuohjelman koordinointiin ja kaupunkimarkkinointiin 100 000 euron lisäpanostusta voimassa olevan sopimuksen summaan vuosille 2019-2021. Edelleen Miksein hallitus esittää vuosille 2020-2021 EcoSairila - ja Memory Campus –kehittämisalustojen koordinointiin 50 000 euroa /vuosi.

Kehitysyhtiön toimitusjohtaja Juha Kauppinen on kokouksessa kertomassa sopimuksesta sekä yhtiön ajankohtaisista asioista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kumppanuussopimuksen ja sopimussumma vuosille 2019-2021 on 1 475 000 euroa. Sopimussumma maksetaan vuoden 2019 kustannuspaikalta 1416 / Miksei Oy.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n esittämä EcoSairila - ja Memory Campus -kehittämisalustojen koordinoinnin lisäresurssi arvioidaan vuoden 2020 talousarvion laadinnan yhteydessä.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että sopimukseen sisällytettään arviointi matkailuohjelman koordinoinnista ja kaupunkimarkkinoinnista. Muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Tiedoksi

Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy / Juha Kauppinen, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat