Kaupunginhallitus, kokous 17.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 474 Mikkelin kaupungin 3. kaupunginosa (Kalevankangas) / Vuorikatu 19-23

MliDno-2017-1796

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kalle Räinä, kaavoitusinsinööri, Kalle.Raina@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 20. päivänä marraskuuta 2018 päivätyn asemakaavanmuutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutos koskee 3. kaupunginosan (Kalevankangas) kortteleita 9 ja 33 sekä katualueita.

Kaupungin tarkoituksena on muuttaa maankäyttöä kortteleissa 9 ja 33 siten, että Sähkölaitoksen vanhat osat ja korttelissa sijaitseva vanha puurakennus suojellaan. Alueen käyttötarkoitus muutetaan pääsääntöisesti asumiseen ja uusia asuinkerrostaloja osoitetaan korttelin alueelle kuusi kappaletta. Pysäköinti sijoitetaan tonteille tai erilliselle pysäköintiin varatulle korttelialueelle. Korttelin 33 käyttötarkoitus muutetaan pysäköinnistä katualueeksi.

Kaava-alueen rakennusoikeuden määrä lisääntyy n. 4 180 k-m² kokonaisrakennusoikeuden ollessa 11 180 k-m², jolloin tehokkuusluvuksi muodostuu e=0,80. Kuuden kerrostalon yhteenlaskettu rakennusoikeus on 8 500 k-m².

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 30.8. - 29.9.2017, ja siitä saatiin kolme lausuntoa. Kaavasta järjestettiin avoin yleisötilaisuus 26.9.2017, jossa jätettiin viisi kirjallista mielipidettä.

Etelä-Savon Energia Oy totesi lausunnossaan tarvitsevansa tilaa kytkinlaitokselle sekä jakelumuuntamolle joko olemassa olevasta päärakennuksesta tai paikalle rakennettavasta rakennuksesta.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lausui asuinkerrostalorakentamisen olevan perusteltua sähkölaitoksen korttelinalueelle. Rakennushistoriallisten arvojen osalta rakennushistoriallisen selvityksen todettiin antavan riittävästi informaatiota kaavamuutoksen pohjaksi. Haitta-aineiden osata alueen maaperää edellytettiin selvittämään aiempaan laajemmin ja tarvittaessa kunnostamaan tulevalle maankäytölle sopivaksi.

Kaavatilaisuudessa 26.9.2017 jätettiin mielipiteitä, jossa toivottiin alueelle Mikkelin lukiota palvelevaa liikuntatilaa ja pysäköintialueen säilyttämistä Mikkelin lukiota varten. Rakentamisen ei toivottu olevan liian massiivista.

Yhteenveto lausunnoista vastineineen ovat kaavaselostuksen liitteenä 5.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti 3. kaupunginosan (Kalevankangas) kortteleita 9 ja 33 sekä katualueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Museovirasto, teleoperaattorit, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kalle Räinä, kaavoitusinsinööri, Kalle.Raina@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti 3. kaupunginosan (Kalevankangas) kortteleita 9 ja 33 sekä katualueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Museovirasto, teleoperaattorit, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelupalvelut/Kalle Räinä, Kirsi Avelin

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat